INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

5.7.08

Kr�tce o �sp�n� konferenci CIO 2008

V tomto weblogu jsem informoval o bl��c� se konferenci CIO 2008, kterou p��pravovala firma Thomas Taylor na 19. �erven. �erven je za n�mi a je �as k zamy�len� nad t�m, co konference p�inesla. ��astn�ci konference m�li p��le�itost hodnotit p��mo na konferenci. Ostatn�m mohou poslou�it p�edev��m 2 materi�ly:
a) z�v�re�n� ( tiskov� ) zpr�va o konferenci
b) pe�liv� p�ipraven� CD, obsahuj�c� program konference, prezentace v�ech p�edn�eka a fotogalerii.
Velmi kvalitn� a otrev�enou z�verecnou zpr�vu z akce zpracovala Jana Kr�lov�, Event Marketing Manager firmy Thomas Taylor. Tiskov� zpr�va obsahuje
- program
- report Jany Kr�lov�
- otev�en� hodnocen� p�edn�ek
- auditorium konference
- fotogalerie.
Tiskovou zpr�vu ve form�tu PDF st�hnete z webov� str�nky konference na T�TO adrese.
V�t�ina toho, co bylo t�eba o �sp�n� konferenci ��ci, je obsa�eno v dostupn�ch zdroj�ch.
Proto jsem se rozhodl doplnit tuto svoji informaci o slideshow, sestavenou z fotografi� a z vybran�ch ��st� prezentac� p�edn�ek. Slideshow m� umo�nit nahl�dnout alespo� n�znakem bl� do obsahu konference a p�ibl�it p��stupy zvolen� autory jednotliv�ch p�edn�ek.
Slideshow najdete na T�TO adrese.