AKTUALITY - INFORMACE - AKA

Zpravodajstv� o aktu�ln�ch ud�lostech, t�kaj�c�ch se oblast�, kter�m se v�nuj� str�nky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzd�l�v�n� a pod.) Weblog obsahuje stru�n� komentovan� upout�vky a odkazy na konference, semin��e, workshopy, kurzy a pod. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.6.08


This blog is now located at http://videokamery.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://www.akamonitor.cz/videokamery.xml.

N�stroj pro tisk z webu zdarma

Tak� na��k�te nad t�m, jak nesnadn� je tisk �lenit�ch webov�ch str�nek? Kolik pr�zn�ch str�nek, nebo skoro pr�zdn�ch str�nek, v�m tisk�rna vytiskne? Jak je obsah str�nky rozsek�n na kusy? Existuje rychl� pomoc a zdarma!
N�stroj HP Smart Web Printing slou�� ke snadn�mu a p�edv�dateln�mu tisku. Umo��uje tisk po�adovan�ho obsahu z webu podle na�ich p�edstav.
D�ky n�stroji HP Smart Web Printing m�eme:
vyb�rat, ukl�dat a uspo��dat text a grafiku z mnoha webov�ch str�nek, prov�st �pravy a vytisknout p�esn� to, co vid�te na obrazovce.
M�ete tak tisknout smyslupln� informace a minimalizovat odpad. Kombinac� vybran�ch ��st� v�ce webov�ch str�nek p�ed jejich tiskem u�et��te pap�r. U� ��dn� zbyte�n� v�tisky, kter� obsahuj� ne�pln� str�nky nebo n�kolik ��dk� bezv�znamn�ho textu. Nyn� z�sk�te p�esn� v�tisk webov� str�nky, kterou vid�te na obrazovce.
- Kontrola nad obsahem vyhledan�m na webu
Vybrat obsah na webov� str�nce m�e b�t obt�n�. Nyn� lze snadno vybrat text a grafiku z v�ce webov�ch str�nek a zkombinovat je do vlastn�ho dokumentu. P�i ka�d�m pl�nov�n� nebo v�zkumu si m�ete vytvo�it osobn�
digit�ln� album.
- �prava obsahu podle vlastn�ch pot�eb
Po p�enosu obsahu do vlastn�ho dokumentu m�ete vkl�dat text, zm�nit uspo��d�n� obsahu, a dokonce i m�nit velikost, o�ez�vat nebo odstra�ovat polo�ky. Pak vytisknete p�esn� to, co vid�te na obrazovce. N�stroj HP Smart Web Printing uchov� proveden� zm�ny a umo��uje vlastn� dokument exportovat jako soubor Adobe PDF.
- P�esn�j�� v�tisky lep��ho vzhledu
N�stroj HP Smart Web Printing automaticky p�izp�sob� velikost webov� str�nky podle ���ky pap�ru. Tak bude zaji�t�no, �e v�tisk bude obsahovat ve�ker� informace na obrazovce. Text a obr�zky z�stanou zachovan�. (Pouze aplikace Internet Explorer 6.)
Software, kter� je voln� a zdarma ke sta�en�, najdete na T�TO webov� adrese.