INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

11.6.08

CIO Forum 2008

CIO Forum 2008 se uskute�n� v Hotelu Diplomat, v Praze, dne 19.6.2008
Po�adatel konference -Thomas Taylor - avizuje akci takto:
- Konference pro IT profesin�ly
- To nejlep�� z podnikov�ho IT na jednom m�st�
- Odborn� konference pro ty, kdo definuj� strategie
Agenda konference - n�zvy p�edn�ek:
- Informa�n� a komunika�n� technologie v �esk� republice
- eDOC, eCON,ePRO, eSET - zkratky, kter� v�m usnadn� pr�ci
- Jak zlep�it efektivitu outsourcingu
- Archivace dat - jde pouze o data?
- Jak efektivn� chr�nit sv� data
- Co si m�eme dovolit?
- Virtualizace - jeden z hlavn�ch proud� IT
- Elektronick� podpis v praxi
Akce je ur�ena pro odborn�ky tvo��c� strategii, specialisty p�ij�maj�c� rozhodnut�, pro IT odborn�ky v podnic�ch, IT konzultanty, Administr�tory server� a s�t�.
V lo�sk�m roce byli mezi 120-ti ��astn�ky konference z�stupci firem: �koda Holding a.s., �esk� Po�ta, s.p�esk� republika - Ministerstvo obrany, Komer�n� banka,a.s.Asseco Czech Republic,a.s, Datanet Systems s.r.o. , Secunet s.r.o., Profinit, N�rodn� vzd�l�vac� fond, o.p.s.a dal��.
V�ce informaci najdete na T�TO webov� adrese.

8.6.08

IM a BPM

Problematice BPM - Business Process Managementu je v�nov�n samostatn� odborn� weblog, kter� k dne�n�mu dni obsahuje 70 zpr�v. �ada komentovan�ch odkaz� se vztahuje k problematice informa�n�ho managementu. Weblogy v�novan� informa�n�mu managementu, projektov�mu managementu, spr�v� sw po�adavk�, risk-managementu a procesn�mu managementu maj� k sob� t�maticky velmi bl�zko. Doporu�uji jejich obsah ob�as prolistovat, jeliko� t��d�n� odkaz� na zdroje nen� snadn� a �ada zdroj� pokr�v� v�ce d�l��ch t�mat. P�ep�n�n� je snadn� p�es odkaz "zobrazit cel� m�j profil", kter� je um�st�n� v ka�d�m z jmenovan�ch weblog� v z�hlav� str�nky.
Weblog v�novan� BPM najdete na T�TO adrese.