INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.5.08

Konference SI 2008 ji� 10.-11.6.2008

�esk� spole�nost pro syst�movou integraci ( �SSI ), spole�n� s Katedrou informa�n�ch technologi� a dal��mi partnery, p�ipravuje ji� 16. ro�n�k mezin�rodn� konference Syst�mov� integrace 2008. Konference se v pr�b�hu let za�adila mezi nejv�znamn�j�� odborn� informatick� akce v �esk� republice. Leto�n� konference se uskute�n� ve znamen� t�matu:
"Zvy�ov�n� v�konnosti podnik� s vyu�it�m IT"
P��pravy na konferenci m�eme sledovat na adrese:
http://si.vse.cz/
Podrobn� a velmi zaj�mav� �l�nek v�novan� konferenci si m�ete p�e��st nap��klad v kv�tnov�m ��sle �asopisu Business World. Autorem �l�nku je prezident �SSI prof. Ji�� Vo��ek.
Konferenci je v�nov�no i aktu�ln� ��slo �asopisu "Syst�mov� integrace".

5.5.08

Konference ICTM 2008

Uskute�n� se 14. kv�tna 2008 - �VUT v Praze, FEL, Technick� 2, Praha 6 - Dejvice. Posl�n�m konference ICTM 2008 je postihnout z�kladn� aspekty integrace proces�, lid� a n�stroj� ��zen� slu�eb informa�n�ch technologi�. Jde o hled�n� odpov�di na ot�zku - jak dos�hnout a jak� cesty zvolit k napln�n� princip� implementace procesn�ho ��zen� ICT.
V leto�n�m roce jde o glob�ln� odborn� f�rum, na n�m� budou diskutov�ny z�sadn� teoretick� i praktick� aspekty ��zen� slu�eb ICT, jejich v�voj, n�vaznost na souvisej�c� obory a �irok� spektrum dal��ch ot�zek, kter� je nutn� p�i n�vrhu a implementaci ITSM br�t do �vahy.
P�ehled t�mat, seznam p�edn�ej�c�ch a dal�� podrobnosti se dozv�te na
T�TO adrese.