AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

5.19.2008

�SP�CH - �asopis API

Po�et �asopis� monitorovan�ch na str�nk�ch AKA MONITORU dos�hl 28 titul�. Posledn�m byl �tvrtletn�k "�SP�CH". Vydavatelem �asopisu je API � Akademie Produktivity a Inovac�, s.r.o., kter� se pova�uje za centrum odbornosti a vzd�l�v�n� v oblasti pr�myslov�ho in�en�rstv�. Takto je prezentov�na na webu. Aktu�ln� ��slo �asopisu je pln� v�nov�no problematice kontinu�ln�ho zlep�ov�n� proces�. 2 cit�ty z editori�lu aktu�ln�ho ��sla:
- �Kontinu�ln� zlep�ov�n� proces� je nevyhnutelnou aktivitou, do kter� by m�li b�t zapojeni v�ichni pracovn�ci�.
- �Kaizen lze p�elo�it jako dlouhodob� proces zm�n k lep��mu.�
Informaci o obsahu �asopisu najdete ZDE-ZDE.

5.04.2008

Aktualizace obsahu str�nek AKA MONITORu

Nov� puvodn� recenze knih najdete na v rubrice RECENZE:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

�adu nov�ch komentovan�ch upout�vek na dal�� tituly knih najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

V ned�vno vystaven�m odborn�m weblogu v�novan�m Procesn�mu ��zen� - BPM p�ibylo n�kolik des�tek nov�ch komentovan�ch odkaz� na cenn� zdoje:
www.akamonitor.cz/BPM.htm.

Do monitoringu budou v nejbli���ch dnech za�azeny �asopisy DIGIfoto
a Computer Design.
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

M�s��n� n�v�t�vnost webov�ch str�nek AKA MOINITORu v dom�n� akamonitor.cz a na dal��ch hostingov�ch servrech p�es�hla v dubnu 2008 330.000 p��stup�!
D�kuji v�em pravideln�m n�v�t�vn�k�m sv�ho port�lu za projevovanou p��ze�!