AKTUALITY - INFORMACE - AKA

Zpravodajstv� o aktu�ln�ch ud�lostech, t�kaj�c�ch se oblast�, kter�m se v�nuj� str�nky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzd�l�v�n� a pod.) Weblog obsahuje stru�n� komentovan� upout�vky a odkazy na konference, semin��e, workshopy, kurzy a pod. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

16.4.08


This blog is now located at http://videokamery.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://www.akamonitor.cz/videokamery.xml.

Mezin�rodn� konference �INOV�CIE 2008�

Ve dnech 27. a 28. kv�tna 2008 se uskute�n� v Trnav� mezin�rodn� konference v�novan� problematice inovace. Po��d� ji �stav priemyseln�ho in�inierstva, mana�mentu a kvality Materi�lovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity spole�n� s neziskovou organizac� VIVAEDUCA.
C�l konference ( cituji z pozv�nky ):
�Cie�om tejto konferencie je spoji� pracovn�kov univerz�t, vedy a v�skumu ako aj z�stupcov priemyslu a umo�ni� im zdie�a� vz�jomn� sk�senosti a poznatky z oblasti inov�ci� a ich implement�cie. Konferencia kladie osobitn� d�raz na inov�cie ako n�stroj pre trvalo udr�ate�n� rozvoj a zabezpe�enie konkurencieschopnosti na glob�lnom trhu. V r�mci konferencie by sme chceli tie� poskytn� priestor aj mal�m a stredn�m podnikom na prezentovanie ich najlep��ch prakt�k z oblasti inov�ci� a inova�n�ho mana�mentu.�
Oblasti jedn�n� konference:
- Vzdel�vanie, veda - v�skum, inov�cie v SR a vo svete
- N�stroje pre podporu inov�ci� na �rovni priemyseln�ch podnikov
- Prezent�cia najlep��ch prakt�k z oblasti inov�ci� v podnikovej praxi, inovat�vne spolo�nosti
V�ce se o konferenci postupn� dozv�te na T�TO adrese.
Kontakt na hlavn�ho koordin�tora konference: Doc. Ing. Jana �ujanov�, CSc., Materi�lovotechnologick� fakulta STU v Trnave, Paul�nska 16, 917 24 TrnavaTel.: +421/918 646 032 - Email: jana.sujanova@stuba.sk
Kontakt na �stav priemyseln�ho in�inierstva, mana�mentu a kvality: ZDE-ZDE