INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.4.08

BPM port�l v �esk�m pod�n�


Procesy, procesn� ��zen� ( BPM) a procesn� p��stup, jsou term�ny, s kter�mi se dnes setk�v�me v nejr�zn�j��ch souvislostech na ka�d�m kroku. P�i tom doned�vna bylo velmi nesnadn� naj�t v �esk�m jazyce liter�rn� nebo webov� zdroj, kter� by byl dostupn� a p�i tom na profesion�ln� �rovni. ( V rubrice RECENZE a ve weblogu "NOV� KNIHY" na port�lu AKA MONITOR najdete odkazy na n�kolik knih na dan� t�ma.) Know-how z oblasti procesn�ho ��zen� p�edstavuje z�klad inovace ��zen� firem a instituc�. Poradensk� firmy, pro kter� je ve st�le v�t�� m��e oblast BPM jedn�m z neslibn�j��ch segment� trhu, d�vaj� nahl�dnout do sv� kuchyn� jen v m��e nezbytn� pro efektivn� reklamu sv�ch aktivit. Pova�uji proto za vhodn� upozornit na webov� zdroj, kter� vych�z� z�jemc�m o BPM vst��c a to na profesion�ln� �rovni a zdarma. T�mto zdrojem je BPM port�l, kter� najdete na webov� adrese http://www.procesy.cz/ . Z profilu BPM port�lu se dozv�me, �e port�l poskytuje znalostn� servis pro BPM v �esk� a Slovensk� republice mana�er�m, konzultant�m, specialist�m IT, profesion�l�m zodpov�dn�m za syst�my ��zen� ve velk�ch spole�nostech, mal�ch firm�ch i nekomer�n�ch organizac�ch, �ir�� odborn� ve�ejnosti a student�m. Je platformou pro odborn� publikov�n� akademick�ch a v�deck�ch pracovn�k� a nab�z� prostor pro prezentaci praktick�ch p��stup� specializovan�ch dodavatel�.
Mezi t�mata, kter� jsou na BPM port�lu prezentov�na, pat�� zejm�na:Architektura podnik�n�, BPM a SOA, BPM pro mana�ery, Modelov�n� znalost�, M��en�, N�stroje BPMS, Organiza�n� ��zen�, Pravidla, Referen�n� modely, Rizika, Strategie, Znalosti, �sp�n� BPM.
V tomto m�m weblogu najdete �as od �asu upozorn�n� na konkr�tn� pozoruhodn� zdroj t�kaj�c� se BPM, kter� bude na BPM port�lu vystaven.