AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

4.16.2008

Aktuality - Informace - nov� weblog

Na n�e uveden� adrese byl z��zen nov� weblog, kter� bude v�nov�n zpravodajstv� o aktu�ln�ch ud�lostech, t�kaj�c�ch se oblast�, kter�m se v�nuj� str�nky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzd�l�v�n� a pod.) Weblog obsahuje stru�n� komentovan� upout�vky a odkazy na konference, semin��e, workshopy, kurzy a pod. po��dan� v �esk� republice a ve Slovensk� republice. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.
Adresa nov�ho weblogu je: www.akamonitor.cz/informace.htm.

4.11.2008

Weblog v�novan� e-learningu

Z d�vodu v�t��ho komfortu n�v�t�v�k� i spr�vce webov� str�nky, byla nahrazena str�nka orientovan� na e-learning, ( z��zen� v roce 2002 ), weblogem "E-LEARNING AKA", kter� je na adrese:
www.akamonitor.cz/E-L.htm. Dostanete se na n�j rovn� z rozcestn�ku pro sadu existuj�c�ch weblog�, kter� najdete na adrese http://weblogy.akamonitor.cz.

4.08.2008

BPM - Nov� weblog na port�lu AKA MONITOR

Jedn�m z aktu�ln�ch t�mat, souvisej�c�ch s inovac� syst�m� ��zen� firem a instituc�, je t�ma "procesn� ��zen�". Rozhodl jsem se doplnit sadu odborn�ch weblog� o weblog orientovan� na business process management ( BPM ). Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR. Obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a zahrani�n� ( p�ev�n� anglick� ) zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu.
Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/BPM.htm.

Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

4.05.2008

Nau�te se pou��vat expozi�n� �as kreativn� - recenze

V rubrice RECENZE jsem vystavil p�vodn� recenzi knihy Bryana Petersona "Nau�te se pou��vat expozi�n� �as kreativn�", kterou vydal v r. 2008 Zoner Press. Adresa rozcestn�ku:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.04.2008

SKYPE - kompletn� pr�vodce

GRADA vydala velmi pot�ebn� kompletn� pr�vodce Skypem. Obsahuje nejen p�ehled nejr�zn�j��ch situac�, b�hem kter�ch nach�z� SKYPE sv� uplatn�n�, ale tak� pom�rn� podrobn� technick� pohled na syst�m Skype. Komentovanou upout�vku najdete ve weblogu v�novan�m nov�m knih�m a podrobnou recenzi v rubrice RECENZE na port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm

http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.02.2008

On-line kurzy firmy Dashofer

Firma Dashofer Verlag nab�z� �irokou �k�lu on-line kurz�.
Sezn�mil jsem se s �est� z nich a byl jsem p�ijemn� p�ekvapen nejen kvalitou obsahu, ale i promy�len�m p��stupem.
Malou slideshow jsem vystavil na adrese:
http://www.akamonitor.cz/DHV/
Jeden z kurz� jsem se sna�il p�ibl�it a doporu�it na str�nk�ch sv�ho port�lu ji� v �noru 2005. Moji recenzi s uk�zkami si m�ete je�t� dnes prohl�dnout na adrese:
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm.
B�hem n�kolika posledn�ch let se on-line vzd�l�v�n� velmi rychle roz���ilo. R�zn� firmy vol� r�zn� p��stupy. P��stup firmy Dashofer pat�� k t�m jednoduch�m a ��inn�ch - proto i pozoruhodn�m.