AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.23.2008

Nov� recenze a nov� upout�vky

V rubrice RECENZE byly na AKA MONITORu opublikov�ny nov� recenze knih.
Ve weblogu v�novan�m komentovan�m upout�vk�m na nov� knihy najdete nov� zpr�vy.
Adresy: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

3.17.2008

Finan�n� anal�za podniku

V rubrice RECENZE na AKA MONITORu najdete odkaz na podrobnou recenzi knihy CPressu na t�ma "Finan�n� anal�za podniku". Recenze je pojata sou�asn� jako konspekt hlavn�ch my�lenek autora.
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

3.12.2008

Konference v�novan� elektronick�m knih�m

Na port�lu AKA MONITOR najdete odkaz na elektronickou konferenci, kterou jsem z��dil p�ed 10-ti lety jako yahoogroup. N�zev konference byl "elbooks". �asem jsem, jako moder�tor odpov�dn� za obsah konference, ztratil kontrolu nad obsahov�m zam��en�m p��sp�vk�. Diskuse se za�ala ub�rat sm�rem, kter� neodpov�dal p�vodn�mu zam��en�. Rozhodl jsem se proto konferenci elbooks zru�it. Sou�asn� jsem otev�el konferenci se stejn�m zam��en�m, ale s pe�liv�ji nastaven�mi pravidly, kter� by m�ly zamezit zneu�it� konference. Nov� n�zev konference je "elbooks2". Zvol�te-li na port�lu Yahoo! v menu GROUPS, najdete konferenci zad�n�m n�zvu. V���m, �e opravdov� z�jemci o elektronick� knihy pochop� tuto zm�nu a "p�est�huj�" sv� aktivity sm�rem k nov� z��zen� konferenci. Nejsnadn�j�� p��stup ( p�es LOGO ) do konference najdete na str�nce weblogu v�novan�m Nov�m knih�m: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

Aktualizace

Tentokr�t se trochu pozdr�ela aktualizace str�nky s monitoringem aktu�ln� vydan�ch ��sel �asopis�, za co� se omlouv�m. Dnes jsem vystavil nov� obsah t�ma� u v�ech titul�. Str�nku s monitoringem najdete na www.akamonitor.cz/aktualni.htm.
V rubrice RECENZE a na str�nce weblogu v�novan�ho nov�m kni�n�m titul�m, najdete n�kolik nov�ch p�vodn�ch recenz� a komentovan�ch upout�vek:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.