GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.12.2008

Kam se ub�r� trh s navigacemi?

V �norov�m ��sle �asopisu Computer Business najdete obs�hl� �l�nek, kter� na t�ech str�nk�ch pojedn�v� o v�voj trhu GPS v roce 2007 a o v�hledu na rok 2008. Pokr�v� v�robce za��zen�, v�robce map, sleduje v�voj z�jmu o GPS podle struktury naviga�n�ch p��stroj�, atd. �l�nek je u�ite�n�m zdrojem poznatk� nejen pro prodejce GPS, ale i jejich z�kazn�ky. Autorem �l�nku je Tom� Punar. Je to t�m�� neuv��iteln�, kam se trh s GPS dostal za kr�tkou dobu od kv�tna lo�sk�ho roku, kdy jsem z��dil tento weblog. V�ce se o zam��en� �asopisu Computer business m�ete dozv�d�t v rubrice MONITORING �asopis� na adrese: www.akamonitor.cz/aktualni.htm.
Nep�ehl�dn�te existenci sestersk�ho weblogu, v�novan�ho satelitn�m digit�ln�m TV tuner�m, kter� najdete na adrese: www.akamonitor.cz/satdigituner.htm.
Obsah obou weblogu se prol�n�.