SATELITN� DIGIT�LN� TUNER

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Digit�ln�ch satelitn�ch TV tuner�". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

25.2.08

Referen�n� kan�ly z dru�ic

Vyskytl se dotaz: co to jsou referen�n� kan�ly z dru�ic? Ur�it� jste se pokusili o ru�n� vyhled�v�n� dru�ic. Postup ru�n�ho vyhled�v�n� dru�ic je jednoduch�, tak�e jste z�ejm� - p�i tro�ce trp�livosti - byli �sp�n�. Nejsp� V�s ale napadla ot�zka: je ta parabola nastavena tak, aby byl p��jem co mo�n� nejkvalitn�j��? Nejde to je�t� vylep�it? Odpov�� je ve v�t�in� p��pad�: ano, nejsp� tam n�jak� rezerva bude. A co kdy� se vyhledat dru�ici ru�n�, t�eba ve slo�it�ch m�stn�ch podm�nk�ch, nepoda�ilo v�bec. A tady jsme u referen�n�ch kan�l�. Pro vysv�tlen� pojmu si pomohu cit�tem z redak�n�ho �l�nku zve�ejn�n�ho na port�lu Parabola.cz, konkretn� na adrese: http://www.parabola.cz/abc/search_sat/.
"Pro p�esn� vyhled�n� konkr�tn� dru�ice je t�eba zn�t a zadat v p�ij�ma�i parametry aspo� jednoho programu z po�adovan� dru�ice, a to programu, jeho� kmito�et i ostatn� �daje jsou jedine�n�, tzn neopakuj� se na jin�ch satelitech (nalezen� �rove� sign�lu n�s tedy nem�e zm�st). T�mto program�m s konkr�tn�mi parametry na jednotliv�ch dru�ic�ch budeme ��kat referen�n� kan�ly."
Jeliko� se v�t�inou jedn� o voln� vys�lan� programy, spr�vnost pozice se d� zkontrolovat po ulo�en� do pam�ti i podle obrazu. Referen�n� kan�ly pro nej�ast�ji vyhled�van� dru�ice jsou:
Astra na pozici 19.2E: 10832 - H - SR 22000 - FEC 5/6
Hot Bird na pozici 13E: 11604 - H - SR 27500 - FEC 5/6
Astra 3A na pozici 23.5E: 11525 - H - SR 27500 - FEC 3/4
Na v�e uveden� adrese se dozv�te referen�n� kanaly z cel� �ady dal��ch dru�ic.

24.2.08

110 recenz� set-top-box�

Kate�ina Ku�erov�, Luk� Pol�k, ale p�edev��m Jan K�lal, se zaslou�ili v letech 2005,2006 a 2007 o 110 recenz� set-top-box�, kter� uspo��dala redakce port�lu digizone.cz do seri�lu s rozcestn�kem na adrese:
http://www.digizone.cz/serialy/recenze-set-top-boxu/
N�kdo zaj�s�, jin� si �ekne, �e "co je moc to je moc" a rad�ji se zept� souseda co si koupil a jak je s t�m spokojen. J� bych radil vyu��t, podle mo�nost�, obou zdroj�, zejm�na pokud p�ij�ma� souseda nepat�� k novink�m. Proto si mysl�m, �e Digizone.cz potenci�ln�mu u�ivateli sv�m seri�lem rozhodn� pom�h� a douf�m, �e se v rozcestn�ku brzo objev� nov� odkazy na nov� recenze.

20.2.08

Informace o obsahu SAT & DVB-T magaz�nu

N�kte�� n�v�t�vn�ci projevili z�jem o to, aby byli cestou tohoto weblogu informov�n� ( pokud mo�no v�as ) o obsahu jednotliv�ch nov� vych�zej�c�ch ��sel SAT & DVB-T magaz�nu. �dajn� proto, aby se mohli rozhodnout, zda konkr�tn� ��slo zakoupit nebo ne. Jak jste si mohli pov�imnout, za�adil jsem v lev�m sloupci str�nky odkaz na str�nky magaz�nu a ob�as V�s na zaj�mav� obsah ji� nyn� upozor�uji. Pravideln�j�� informace bych pod�val v p��pad�, �e vydavatel �asopisu projev� o takovouto spolupr�ci z�jem, co� se zat�m nestalo.
V t�to souvislosti pova�uji za pot�ebn� znovu zd�raznit, �e posl�n�m tohoto weblogu je p�edev��m monitoring, t.j. poskytov�n� stru�n� komentovan�ch odkaz� na informa�n� zdroje, jejich� obsah je vyu�iteln� p�edev��m potenci�ln�mi, nebo za��naj�c�mi u�ivateli satelitn�ch digit�ln�ch p�ij�ma��. Podle mo�nost� bude monitoring i nad�le dopl�ov�n stru�n�mi sd�len�mi m�ch vlastn�ch zku�enost�, z�sk�van�ch p�i pozn�v�n� t�to zaj�mav� oblasti modern� techniky a mo�nost� jej�ho praktick�ho vyu�it�.

Informace o �esk� satelitn� platform� na 23,5 E

Obl�ben� platform� �esk�ch a slovensk�ch u�ivatel� satelitn�ch za��zen� - CS LINK - se podrobn� v�nuje �l�nek Richarda �im�ka v �norov�m ��sle SAT & DVB-T magaz�nu. Najdete zde parametry platformy, informace o nab�dce program�, o kart�ch Trade & Technology a Gital a n�kolik ��dek o budoucnosti CS Linku.

P��jem digit�ln�ho satelitn�ho vys�l�n� �T

Na n�e uveden� adrese m�ete naj�t odpov�di na n�kter� sv� ot�zky, t�kaj�c� se satelitn�ho digit�ln�ho vys�l�n� �esk� televize. M�e se hodit vysv�tlen� obecn�ch ot�zek o dekodovac�ch kart�ch. Dozv�te se i to co je t�eba ud�lat pro aktivaci dekodovac� karty pomoc� formul���, nebo i on-line na webov�ch str�nk�ch spole�nosti TRADE and TECHNOLOGY, a.s., (odkaz "registrace karty"). Proto�e programy vys�lan� v digit�ln�ch syst�mech jsou z velk� v�t�iny k�dovan�,je d�le�it� je v�d�t, �e v p��pad� program� �T mus� b�t p�ij�ma� vybaven , bu� p��mo zabudovan�m modulem CryptoWorks, nebo mus� vlastnit univerz�ln� rozhran� pro mo�nost p�ipojen� modulu Cryptoworks. Podle typu p�ij�ma�e pot�ebujete bu� samostatnou kartu, nebo kartu s modulem CryptoWorks (pokud j�m p�ij�ma� nen� vybaven). Bez tohoto vybaven� p�ij�ma�e je, ( podle �daj� uveden�ch na str�nk�ch �T), p��jem v�t�iny program� �T v z�sad� nemo�n�. Tyto a dal�� informace se dozv�te na str�nk�ch �T, v�novan�ch p��jmu digit�ln�ho satelitn�ho vys�l�n� DVB-S. Adresa str�nek je:
http://www.ceskatelevize.cz/faq/digitalni-satelitni-vysilani-dvb-s

Z�znamov� media a televize budoucnosti

V jednom z �etn�ch mail�, kter� mi pos�laj� n�v�t�vn�ci tohoto weblogu byla ��dost o odkaz na n�jak� �l�nek, kter� by byl v�nov�n vzd�len�j�� budoucnosti digit�ln� TV. Vzpomn�l jsem si na ned�vnou konferenci, kter� prob�hla v lednu pod n�zvem �Miln�ky digit�ln� televize�. Dovol�m si proto odk�zat na report�, kterou napsal Luk� Pol�k hned druh� den po zah�jen� konference. Aby bylo vid�t, �e �lo skute�n� o budoucnost v prav�m slovy smyslu, ocituji z obs�hl� report�e n�kolik v�t, uveden�ch pod titulkem �Z�znamov� m�dia a televizor budoucnosti�. V�b�r se t�k� ��sti obsahu vystoupen� prof. Ing. Milo�e Kl�my, CSc. z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnick� �VUT. Report� byla opublikov�na na port�lu DigiZone.cz. Cituji:
�D�le pohovo�il i o z�znamov�ch m�di�ch. V sou�asn� dob� jsou div�ci zvykl� na
DVD, Blu-ray nebo HD DVD, v�t�ina p�ij�ma�� u� m� tak� pevn� disk. "Po��t� se s t�m, �e do budoucna budeme m�t flash pam�ti, kter� budou m�t kapacitu a� TB (1000 GB). Div�k si bude moci s�m vybrat, kdy bude cht�t po�ady sledovat a dojde ke zru�en� klasick�ho vys�lac�ho �asu," v�til ve sv� p�edn�ce Kl�ma. Nejv�ce pak bude slu�b�m v�vodit internet, pak navigace a pozd�ji se zv�� za��zen� pro ��zen� a dohled.Jak bude vypadat televizor budoucnosti? I na to m�l Milo� Kl�ma odpov��. "Bu� se zv�t�� jej� form�t a� na telest�nu, nebo se budou budovat vlastn� komunika�n� centra. U telest�n je v�ak ot�zkou, jak� by to m�lo dopad na psychiku div�ka," dodal se zamy�len�m Kl�ma. �lov�k by si toti� musel zvyknout v byt� na jednu st�nu, kter� by byla pln� virtu�ln�. Milo� Kl�ma zakon�il svou p�edn�ku t�m�� a� v rovin� sci-fi. "Mo�n� budeme moci vstupovat i do lidsk�ho mozku. �ada v�c� se tak zjednodu��," konstatoval na konec.�
Pln� zn�n� report�e Luk�e Pol�ka najdete na T�TO adrese.

19.2.08

Odinstalov�n� SW pro Pinnacle PCTV SAT

V jedn� z prvn�ch zpr�v v tomto weblogu jsem se zm�nil o tom, �e jsem �e�il probl�my se satelitn�m digit�ln�m tunerem "Pinnacle PCTV SAT PRO 450e". V�imli si toho n�v�t�vn�ci, kter�m se napoprv� rovn� nepoda�ilo zm�n�n� tuner rozchodit - alespo� podle obsahu n�kolika mail�, kter� mi do�ly.
Zde je ve stru�nosti moje zku�enost:
Abych dos�hl �sp�chu, musel jsem p�vodn� nepovedenou instalaci sw pro Pinnacle PCTV nejd��ve odinstalovat, co� vy�adovalo dodr�en� posloupnosti n�kolika krok�. A je�t� jedno upozorn�n�: instalace z CD prob�h� ve dvou f�z�ch - druh� f�ze ( rovn� z CD ) n�sleduje a� po restartu.
Tak�e:
- nejd��ve jsem zamezil automatick� spou�t�n� AntiSpamov�ho software po startu syst�mu,
- pot� jsem, s vyu�it�m ovl�dac�ch panel� - p�idat a ubrat sw - odinstaloval aplikace MediaCenter, MediaServer a Microsoft SQL server ( PINNACLESYS ),
- smazal jsem adres�� Pinnacle v Program Files, ( nem�l jsem nainstalov�n sw Studio ! )
- pou�il jsem Utilitu RegDelete, k vy�i�t�n� registr� od zbytk� po p�vodn� instalaci
( v roletov�m menu jsem zvolil Pinnacle PCTV" a kliknul na Clean.
- restartoval jsem Windows
- vlo�il jsem instala�n� CD do mechaniky a spustil instalaci
- po skon�en� 1. f�ze instalace jsem restaroval po��ta� - ponechal jsem CD v mechanice, aby instalace mohla pokra�ovat po restartu druhou f�z�
- vyu�il jsem nab�dku pomoci p�i konfiguraci p�ij�ma�e a software a to je v�e.
Utilitu RegDelete jsem si st�hl z webu. ( S utilitou RegCleaner zku�enosti nem�m.)
Na webu Pinnacle m�ete naj�t n�kolikastr�nkov� anglick� v�klad k probl�m�m s instalaci sw pro Pinnacle PCTV, ale v�e uveden� postup se mi osv�d�il. Pokud n�komu tato zku�enost pom�e, budu r�d za zp�tnou informaci.

11.2.08

Televize BBC News 24

Na port�lu Parabola.cz se objevila informace, �e Britsk� zpravodajsk� kan�l BBC News 24 je nyn� mo�n� p�ij�mat (tak�ka) v cel� Evrop� s parabolami velmi mal�ch rozm�r�. Je to mo�n� od zapojen� programu na satelitu Astra 2A (28,2�E) v ji�n�m svazku, kter� pokr�v� celou z�padn�, ji�n�, st�edn� a ��ste�n� i v�chodn� Evropu. V �esk� republice a na Slovensku pro p��jem tohoto programu posta�� parabola od pr�m�ru cca 60 cm.
Televize BBC News 24 doposud vys�lala na satelitu Astra 2D (28,2�E), kter� sv�m specifick�m footprintem pokr�v� britsk� ostrovy a jen minim�ln� zasahuje do z�padn� ��sti Evropy. V regionu st�edn� a v�chodn� Evropy je p��jem z tohoto satelitu mo�n� jen s velk�mi parabolami.V�ce se dozv�te na adrese: ZDE-ZDE

9.2.08

Satelitn� zpravodajsk� kan�ly na pozici 28,2E

Na port�lu DigiZone.cz pokra�uje voln� cyklus o t�matick�ch kanalech na 28,2E. Na pozici 28,2 st. v�chodn�, parkuj� satelity Astra 2A, 2B, 2C a 2D a dru�ice Eurobird (28,5 st. v�ch.). Je nab�zen nespo�et kan�l� a cyklus se, podobn� jako tomu bylo u hudebn�ch, filmov�ch a dokument�rn�ch kan�l�, sna�� i v p��pad� zpravodajsk�ch kan�l� pomoci p�i v�b�ru toho prav�ho, podle na�ich pot�eb a na�eho gusta. UPOZORN�N� na konci zpr�vy!!! Do pokra�ov�n� cyklu, kter� bylo na port�lu DigiZone.cz vystaveno dne 8.2.08, byly za�azeny programy CNN International, Sky News, Euronews, Islam News Channel, Al Jazzera International, Abu Dhabi TV a BBC Parliament. �l�nek z 8.2. najdete na adrese: ZDE-ZDE

Filmov�ch kan�l� se t�k� �l�nek z prosince 2007. Je publikov�n pod n�zvem "Kvalitn� britsk� filmov� programy voln� ze satelitu" a najdete ho na adrese: ZDE-ZDE . Do textu byly za�azeny programy Movies4Men 1 a 2, True Movies 1 a 2, Zone Horror, Zone Thriller, Film24 a telenovelovou Zone Romanticu.

Pod n�zvem"Hudebn� smr�� z Brit�nie ve va�em ob�v�ku" byl opublikov�n text s informacemi o hudebn�ch kan�lech, kter� byl prvn� ��st� voln�ho cyklu DigiZone.cz. Zam��il se na britsk� stanice pat��c� pod skupinu Chart Show Channels, tedy Chart Show TV, Scuzz, Bliss, The Vault, B4 a televizi Bubble Hits.Text najdete na adrese: ZDE-ZDE

Upozorn�n�:
Pro parametry p��jmu pro jednotliv� kan�ly n�s DigiZone.cz odkazuje na web LyngSat.com - adresa:
http://www.lyngsat.com/28east.html. V p�ehledu digit�ln�ch satelitn�ch TV stanic - Ku-p�smo, ze dne 5.1. 2008, publikovan�m v magaz�nu SAT & DVB/T, je doporu�ena velikost ant�ny u satelitu EUROBIRD 1: 75 a� 80 a u ASTRY 2D: 160 cm!
Podle DigiZone.cz jsou podkladem pro informace o jednotliv�ch programech poznatky internetov�
encyklopedie Wikipedie.

3.2.08

Pro� jsem zvolil formu weblogu? RSS slu�ba!

Obdr�el jsem dotaz: pro� jste pro t�ma "satelitn� digit�ln� technika" volil formu weblogu?
Hlavn�m d�vodem je skute�nost, �e BLOGGER.COM ( na kter�m weblog b�� ), poskytuje komfort jak n�v�t�vn�k�m str�nky, tak spr�vci str�nky. Co Blogger.com nab�z�:
- Syst�m blogger.com automaticky generuje XML soubory. Na www str�nce weblogu najdete v lev�m sloupci ikonu ozna�enou "RSS". Kliknut�m na ikonu z�sk�te URL adresu souboru, jej� vlo�en� do webov� nebo desktopov� �te�ky RSS soubor� ( na p�.: Feed Reader ) V�m umo�n� snadn�ji sledovat novinky na str�nce weblogu. (V�ce o slo�b� RSS na AKA-MONITORu.)
- Kliknut�m na odkaz "Comments" pod kteroukoliv zpr�vou, m�ete zobrazit existuj�c� odezvy nebo napsat svoji vlastn� p�ipom�nku k textu zpr�vy. ( Pozn.: funkce do�asn� vypnuta.)
- kteroukoliv zpr�vu m�ete odeslat e-mailem na V�mi ur�enou adresu p��mo ze str�nky weblogu. M�ete tak snadno informovat sv� p��tele o zpr�v�ch, kter� pova�ujete za p��nosn�.
- design www str�nky ( vybran� z nab�dky �ablon na port�lu blogger.com ) umo��uje n�v�t�vn�k�m snadnou navigaci v obsahu str�nky
- blogger.com m� �zk� vztah ke Googlu, kter� automaticky p�eb�r� adresy str�nek s nov�mi zpr�vami publikovan�ch v syst�mu blogget.com. St�v� se snadn�m vyhled�n� nejen weblogu, ale i jednotliv� zpr�vy.
- blogger.com podporuje fungov�n� weblogu jako n�stroje pro komunikaci v t�mu. (Spr�vce weblogu m�e p�izvat k redak�n� pr�ci dal�� z�jemce.)
- ke zm�n�m, kter� usnadn� pr�ci spr�vci obsahu, pat�� i existence tajn� e-mailov� adresy, vztahuj�c� se ke konkr�tn�mu weblogu. To umo��uje publikovat do weblogu nejen p�es web, ale rovn� daleko snadn�ji zas�l�n�m e-mailu s obsahem zpr�vy. (Pozn�mka: p�ijm�te , pros�m, omluvu za to, �e takto zas�lan� zpr�vy mohou b�t bez diakritiky.)
R�d bych upozornil na skute�nost, �e aktu�ln� informace o novink�ch v oblastech, kter�m se v�nuj� weblogy m�ho port�lu ( http://weblogy.akamonitor.cz ), publikovan� na str�nk�ch �asopis�, p��padn� i v knih�ch p�edn�ch �esk�ch vydavatelstv�, m�ete z�skat na specializovan�ch str�nk�ch AKA-MONITORu:
- RECENZE knih na URL
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
- aktu�ln� informace o obsahu odborn�ch �asopis� najdete
na URL
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

Pohled na druhou stranu v�konov� �k�ly

Pokud jste si pro�etli prvn� zpr�vu v tomto weblogu, zjistili jste, �e jsem pro sv�j start v oblasti digit�ln�ch satelitn�ch p�ij�ma�� zvolil Pinnacle PCTV SAT PRO 450e p�ipojiteln� p�es USB 2.0 k po��ta�i, dopln�n� o velmi levn� digit�ln� satelitn� p�ij�ma� FTA ( ur�en� pro p��jem voln�ch, nek�dovan�ch program�). Parametry a funkce obou p�ij�ma�� jsou v tomto weblogu pops�ny. V textu jsem zd�raznil, �e moje volba byla pln� ovlivn�na ��elem, pro kter� jsem p�ij�ma�e po�izoval. Vzhledem k obsahu e-mail�, kter� jsem obdr�el jako reakci na prvn�ch n�kolik zpr�v, pova�uji za nutn� upozornit ji� nyn� ( podstatn� d��ve, ne� jsem to m�l v pl�nu ), na skute�nost, �e v�voj v oblasti digit�ln�ch satelitn�ch p�ij�ma�� �el velmi prudce dop�edu. Projevuje se to jak �rovn� technick�ch parametr�, tak v portfoliu funkc�, kter� se o nov� parametry op�raj�. Z DVB-S p�ij�ma�� se staly "kombajny", v kter�ch doch�z� k integraci z�kladn�ch funkc� p�ij�ma�e spole�n� s funkcemi typick�mi pro �adu modern�ch specializovan�ch ICT za��zen�. Nav�c, nebo l�pe �e�eno p�esto, jsou dopln�ny o �adu mo�nosti jak komunikovat s okol�m. Vybran�m modern�m DVB-S p�ij�ma��m se chci v�novat podrobn� v dal��ch zpr�v�ch, v�etn� uveden� zna�ky, modelu, odkazu na webov� zdroje. Pro v�e uveden� ��el nab�z�m v tomto okam�iku ( bez uveden� zna�ky a modelu ) popis konkr�tn�ho produktu, nab�zen�ho na trhu za 18 - 19.000,- K�:
� HD satelitn� p�ij�ma� s osobn�m videorekord�rem
� s pevn�m diskem o kapacit� 500 GB
� pln� kompatibiln� s SVB-S / DVB-S2 (H.264)
� 2 tunery
� podpora Time shift
� dvojit� nahr�v�n�
� integrovan� DiVX kodek
� podpora USB pam�ti
� 5000 voliten�ch pozic (TV a r�dio)
� podpora v�cejazy�n�ho audia
� podpora v�cejazy�n�ho textu v menu
� �prava seznamu obl�ben�ch program�
� elektronick� programov� pr�vodce (EPG) pro zobrazen� informac� o po�adech na obrazovce
� podpora titulk�
� rodi�ovsk� z�mek dle stanice nebo vys�lan�ho po�adu
� update firmware prost�ednictv�m s�t� LAN
Technick� parametry konkr�tn�ho produktu jsou n�sleduj�c�:
- Transport Stream A/V Decoding
- Pom�r stran 4:3, 16:9, Pan & scan, Letterbox
- Rozli�en� obrazu 576i, 576p, 720p, 1080i
- Dek�dov�n� audia MPEG-1 Layer 1, 2, 3 & Dolby Downmix �eln� panel
- Keys 5 Keys(VOL -/+, STANDBY, CH -/+)
- USB USB 2.0 Host
- RCU 48 Keys
- Rozhran� podm�n�n�ho p��stupu
- PCMCIA 2 sloty (DVB Common Interface standard)
- P��stupov� karta voliteln�
- A/V & Data In/Out
- TV Scart Video CVBS/RGB/YUV v�stup, Audio L/R v�stup
- VCR-Scart Video CVBS v�stup, Audio L/R v�stup
- Video CVBS v�stup, Audio L/R vstup pro p�emost�n�
- RCA A/V Video CVBS v�stup
- Audio L/R v�stup
- HDMI HD Video/Audio v�stup
- Component YPbPr v�stup S-VIDEO Video
- S-VIDEO v�stup
- S/PDIF digit�ln� audio nebo Dolby AC3 bitstream v�stup
- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- RS-232C 9 pin D-sub type
- P�enosov� rychlost: max. 115.2Kbps
- Power Supply
- Vstupn� nap�t� 95 ~ 250VAC, 50/60Hz
- Typ SMPS
- Spot�eba elektrick� energie Za chodu: Max.60W, v pohot. re�imu: 9W
- Rozm�ry a hmotnost
- Rozm�ry (�xVxH) 430 x 60 x 265 mm
- �ist� hmotnost 3.8 Kg
---
V���m tomu, �e pro ty n�v�t�vn�ky weblogu, kter�m ( t�eba s pomoc� slovn�k� v�raz� a zkratek, o kter�ch jsem se zm�nil v p�edchoz�ch zpr�v�ch ), uveden� funkce a parametry n�co ��kaj�, budou oba p�ehledy demonstrovat pokrok, ke kter�mu v oblasti satelitn�ch digit�ln�ch p�ij�ma�� do�lo.

2.2.08

Adres�� firem

SAT&DVB-T magaz�n uve�ejnil v ��sle 12/07 seznam firem, v jejich� prodejn�ch lze magaz�n zakoupit. Tento seznam se m�e mnoh�mu z�jemci dob�e hodit i pro jin� ��ely. Obsahuje, krom� n�zvu a adresy ( v�etn� tel. / FAX ), rovn� webovou adresu a e-mailov� kontakt. P�ehled nab�z� i stru�nou charakteristiku aktivit firmy. Aktu�ln� stav p�ehledu nemus� zahrnovat v�echny firmy aktivn� v dan� oblasti. Je �len�n na ��st �R a SR a d�le podle m�st.