SATELITN� DIGIT�LN� TUNER

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Digit�ln�ch satelitn�ch TV tuner�". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

29.1.08

Je�t� jeden v�znamov� slovn�k

Informa�n� server o digit�ln�m vys�l�n� nab�z� m.j. �esk� v�znamov� slovn�k pojm� a zkratek z oboru. Najdete ho na adrese: http://www.digitalnitelevize.cz/slovnik/

28.1.08

Port�l "World Languages TV"

V�born� pomocn�k pro rychl� vyhled�v�n� kvalitn�ch bezplatn�ch satelitn�ch kan�l� v r�zn�ch jazyc�ch. Jde o pr�ci s datab�z� kanal� na dvou FTA skupin�ch dru�ic: Astra-19.2E and Eutelsat Hotbird-13E.
Nab�z� se:
- hled�n� podle jazyka
- hled�n� podle zem�
- hled�n� na dru�ici Astra-19.2E FTA kan�ly (A-Z)
- hled�n� na dru�ici Hot Bird 13E FTA kan�ly (A-Z)
- hled�n� podle obsahov�ho zam��en� vys�l�n� (ProgrammingArts/Culture).
Podle obsahov�ho zam��en� lze vyb�rat z t�chto kategori�:- Business/Economics - Childrens - Documentary - Education - Fashion/Style - Films/Movies - General/Entertainment - Information - Music - News - Parliamentary - Promotional - Religious - Sports - Travel/Tourism - Unspecified - Videos
---
Jak se port�l s�m p�edstavuje?
"About World Languages international digital TV WLTV aims to provide easy-to-understand information about receiving high quality foreign language digital satellite TV and radio channels inexpensively.WLTV information is particularly aimed at:
- people living in the UK who want to receive TV and radio channels from other countries;
- foreign language teachers and advanced learners;
- people whose first language is not English who want to watch programmes in their native language; - teachers and others who seek current affairs programmes in English from other countries;
- visitors from other countries intending to spend some time in the UK and wanting digital TV from their home
country;
- those seeking to view international sport, pop, jazz and classical musical concerts and videos;
- people interested in seeing other countries'
- TV channels without needing to have a viewing card subscription.
But these channels can be received in many other countries across western and central Europe, the
mediterranean, north Africa and other countries too!
---
Pomocn�k se nach�z� na port�le "World Languages TV", na adrese:
http://www.worldlanguagestv.co.uk/
Nejzaj�mav�j�� str�nky jsou:
http://www.worldlanguagestv.co.uk/languages/ a
http://www.worldlanguagestv.co.uk/search-channels/

Satellite Terminology and Glossary

I kdy� by to tak b�t nem�lo, st�v� se, �e si nech�me poslat za��zen� nebo komponentu a p�ijde n�m jen n�vod v ciz� �e�i - nej�ast�ji v angli�tin�. Anglicko-�esk� v�znamov� slovn�k nem�me v�dy po ruce a tak n�m m�e pomoci internet, kde najdeme alespo� anglicko-anglick� v�znamov� slovn�k v�novan� pojm�m z oblasti stalelitn� techniky.
Uk�zka v�kladu pojmu m�e vypadat takto:
"EPG Electronic Programme Guide.
A graphical user interface generated by a digital satellite receiver and displayed on the user's television screen. It provides information on the timing and content of television programmes, which is conveyed in the digital signals received from the satellite. Its primary purpose is to help the user to rapidly identify and select programmes of interest, but it may also support other interactive services."
V�znamov� anglick� slovn�k najdete na adrese:
http://www.sat-sales.com/Satellite_Terminology_Glossary.php

27.1.08

Instalace monobloku - nebojte se!


Jak jsem uvedl ji� v prvn� zpr�v� v tomto weblogu, v oblasti vyu�it� satelitn� digit�ln� techniky pro p��jem TV jsem amat�r. Kr�tce pot�, co jsem u sv� 7 let star� ant�ny ( 60 ) "p�ehodil v�hybku" z analogu na digi, p�estala mi sta�it nab�dka voln�ch program� dostupn�ch na AST�E a zatou�il jsem po HotBirdu. Ukazatel� intenzity a kvality sign�lu byly 90/75 a tak jsem se rozhodl zkusit nej�sporn�j�� verzi. P�edsevzal jsem si, �e zkus�m ponechat p�vodn� p�ij�ma� i parabolu ( 60 ) a zm�nu provedu pouze u LNB. Pro�el jsem si diskuze na t�ma monoblok ano �i ne. Se z�jmem jsem pro��tal v�nivou kritiku odborn�k�, z nich� mnoz� nemohou p�ij�t monobloku na jm�no. Tak�e: monoblok nebo multifeed? P�knou ��dku let se to��m kolem v�po�etn� techniky a jsem zvykl� nevzd�vat p�edem jednoduch� �e�en�. Objednal jsem p�es internet "Universal monoblock single LNB - GI-205 Platinum X". P�i�la mi krabi�ka a v n� monoblok - a jak to b�v� nyn� zvykem u n�kter�ch na�ich obchodn�k� - bez jedin� doprovodn� ��dky ( popis, , schema, n�vod - nic ). Prohl�el jsem si monoblok, ale moc mi to ne�eklo. Tak�e jsem se znovu pono�il do webov�ch str�nek a po jejich pro�ten� jsem byl p�ipraven na nejhor��, zejm�na v souvislosti s DisEqC p�ep�na�em, kter� �dajn� mnoh�ho u�ivatele p�kn� potr�pil. Posilnil jsem se skleni�nou dobr�ho moravsk�ho v�na, nastrkal do kapsy bundy p�r kousk� n��ad� a vyrazil jsem na balk�n v 6 poschod� panel�ku, kde m�m uchycenou ant�nu do bo�n� st�ny. Ant�nu jsem musel vyklonit k sob�, abych dos�hl na LNB. Sundal jsem p�vodn� LNB, nasadil monoblok, prov��il horizont�ln� rovinu a �el si pustit tuner a TV. Opakuji, �e jsem ponechal p�vodn� ant�nu 60-ku. V menu p�ij�ma�e jsem zvolil ASTRU a HotBird. Prvn� p��jemn� p�ekvapen� - syst�m si s�m p�ihodil �. 1 a �. 2. do ��dku pro DiSEqC. Odhrnul jsem z�clonu, abych vid�l z balk�nu na obrazovku a nat��el jsem ant�nu do sm�ru, kde jsem chytal ASTRU. Ukazatel� s�ly a kvality sign�lu u ASTRY jsem trefil za p�r vte�in. P�epnul jsem na HotBird - a nic! P�epnul jsem v menu na HotBird a �el s ant�nou trochu stranou, zkou�el jsem trefit t�ch 6 stup�� rozd�lu a ejhle 85 / 70. P�epnul jsem v menu zp�t na ASTRU a nesta�il jsem se divit - 90/75 ! Trochu jsem to je�t� zkusil vylep�it, ale v�c jsem u� nez�skal. Ant�nu jsem dot�hl a v�noval jsem se p�ij�ma�i. Nastavil jsem volbu p��jem pouze TV, jen voln� programy a spustil jsem automatick� vyhled�v�n�. Vyhledal jsem samostatn� programy pro ka�dou dru�ici. V�sledek: dohromady p�es 800 polo�ek. Abych si ov��il, �e syst�m skute�n� p�ep�n�, vybral jsem z ka�d� dru�ice po n�kolika obl�ben�ch programech do spole�n� skupiny. Zjistil jsem, �e p�i volb� program� syst�m skute�n� spr�vn� s�m p�ep�n�.
Tak�e te� opravdu nev�m co si m�m vyslet. M�l jsem jen "z pekla �t�st�", nebo to stra�en� n�kter�ch odborn�k� bylo p�ehnan�? Je mi jasn�, �e kdyby n�kter� z prvk� monobloku ode�el, m�m sm�lu a vyhod�m to cel�, ale na druh� stran� jsem nemusel z�pasit se spojov�n�m prvk�, kter� jsou v monobloku p�kn� schov�ny ve spole�n�m "nepromokav�m" pl�ti. Tak�e bych cht�l vzk�zal v�em amat�r�m, berte to odsuzov�n� monobloku s rezervou a posu�te sami m�ru rizika obou variant - monobloku a multifeedu. T�eba budete m�t �test� a - stejn� jako j� - se tref�te hned na druh� pokus. A mohu v�m ��ci, �e nabidka HotBirdu mne p��jemn� p�ekvapila. �esk� programy z�sk�v�m jin�m zp�sobem, �lo mi o opravdu jen o voln� p��stupn� zahrani�n� stanice a t�ch je na t�ch dvou dru�ic�ch po�ehnan�. Hodn� zdaru!

GPS NAVIGACE - sestersk� weblog

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/gps.htm
najdete sestersk� odborn� weblog v�novan� t�matu GPS - Navigace.

P�ehled satelit� na geostacion�rn� dr�ze

( v�etn� p��m�ch link� na p�ehledy digit.TV stanic v Ku p�smu a info o satelitech)
Parabola.cz �esk� satelitn� centrum nab�z� webovou str�nku s tabulkov�m p�ehledem dru�ic, kter� lze p�ij�mat v �R a na Slovensku. U jednotliv�ch dru�ic jsou uvedeny:
- pozice - aktivn� linky odkazuj�c� na p�ehledy digit�ln� vys�lan�ch program� v KU-p�smu
- satelit - aktivn� linky odkazuj�c� na str�nky s technick�mi daty o ka�d�m satelitu
- C-p�smo 3,5 a� 8 GHz - vys�lac� transpond�ry v uveden�m p�smu ano/ne
- Ku-p�smo 10 a� 18 GHz - vys�lac� transpond�ry v uveden�m p�smu ano/ne
- datum posledn� aktualizace na dan� sat.pozici
Str�nku s p�ehledem najdete na adrese:
http://www.parabola.cz/satelit/

26.1.08

Digit�lny pr�jem: Str�cate sa v pojmoch a skratk�ch

"Ne� si povieme viacej z oblasti digit�lneho vysielania, zhrnieme si najroz��renej�ie skratky a pojmy, s ktor�mi sa v tejto oblasti stret�vame." - T�mito slovy je uveden jednoduch� v�kladov� slovn��ek ( slovensky ) obsahuj�c� 30 term�n� a zkratek z oblasti digit�ln�ho p��jmu a to na port�lu satCentrum.cz. Slovn��ek je sou��st� "�koly", jej� studijn� materi�ly ( p�ev�n� z roku 2002 ) jsou na port�lu dosud voln� dostupn�.
Slovn��ek najdete na adrese:
http://www.satcentrum.com/skola/?action=show&art=60

25.1.08

Vyu��v�te DiSEqC?

Pod t�mto n�zvem opublikoval port�l SatCentrum.cz zkr�cen� a voln� upraven� �l�nek dipl.-Ing. Hanse-Dietera Naumanna. Obsah �l�nku odpov�d� osnov�:
- v�voj syst�mu DiSEqC
- jak funguje DiSEqC?
- princip ��d�c�/��zen�
- je zaru�ena kompatibilita?
�l�nek najdete na adrese:
http://www.satcentrum.com/clanky/940/vyuzivate-diseqc/

CS Satellite forum


Jedno z m�st na webu, kde m�ete - po registraci - zad�vat ot�zky t�kaj�c� se SAT. Najdete tam i r�zn� n�vody. M�ete otev��t d�l�� t�ma, kter� V�s zaj�m�. U�ivateleks� ��et poslou�� i pro komunikaci v r�mci fora.
http://www.cssf.cz/

24.1.08

DiSEqC 2.0. - technick� charakteristiky

V�em t�m, kdo tou�� po sezn�men� se syst�mem DiSEqC, dob�e poslou�� podrobn� v�klad, obsa�en� na port�lu mascom.cz. V p�edmluv� k textu se prav�:
"V odborn�ch �asopisech �i bro�ur�ch v�novan�ch p��jmu satelitn�ho vys�l�n� lze dnes t�m�� v�dy nal�zt n�jak� p��sp�vek na t�ma DiSEqC. Tento materi�l by se m�l od d��ve zve�ejn�n�ch pon�kud li�it: m�l by p�edstavovat pom�cku pro techniky, kte�� instaluj� DiSEqC komponenty u z�kazn�k� a m�li by si tedy osvojit ur�it� znalosti o t�to technologii. Materi�l sice p�in�� informace technick�ho charakteru, m�l by v�ak b�t srozumiteln� i pro netechniky: proto z r�zn�ch dokument� specifikuj�c�ch standard DiSEqC vyb�r� jen ty nejd�le�it�j�� �daje. "
V�klad najdete na adrese:
http://www.mascom.cz/sat/diseqc/index.html

USALS (Universal Satellites Automatic Location System)

Na port�lu DigiZone.cz se dozv�d�me:
"USALS je univerz�ln�m syst�mem pro automatick� ur�en� polohy satelitn�ho p�ij�ma�e. Zji�t�n� zem�pisn� d�lky a ���ky usnad�uje nat��en� paraboly satelitu a u�ivatel set-top-boxu pro DVB-S u� nemus� ru�n� zad�vat a ukl�dat pozici ka�d�ho dostupn�ho satelitu. D�ky USALS sta�� zadat jedin� satelit a syst�m vypo�te s�m polohu v�ech dal��ch, na kter� by se div�k mohl d�vat. USALS je dopl�kem komunika�n�ho standardu DiSEqC 1.2."
Popis je uveden ve slovn�ku pojm�, kter� je uveden n�sleduj�c�m textem:
"Na t�to str�nce naleznete slovn��ek pojm� souvisej�c�ch s digit�ln�m vys�l�n�m. V p��pad�, �e dan� pojem, kter� pot�ebujete vysv�tlit, v seznamu nenajdete, m�ete se na n�j zeptat. M�ete tak� vlo�it nov� pojem i s vysv�tlen�m. V ��dn�m p��pad� nekop�rujte pojmy z jin�ch web�! "
Adresa slovn��ku je:
http://www.digizone.cz/slovnicek/

Vyhled�v�n� dru�ic - nastaven� paraboly

T�mat�m "vyhled�v�n� dru�ic" a "nastaven� paraboly" je v�novan�no na webu n�kolik �l�nk�. Jedn�m z nich je text opublikovan� na port�lu Parabola.cz, pod n�zvem Vyhled�v�n� dru�ic II. P�e se v n�m m.j. toto:
"Tento �l�nek spolu s p�ehledy referen�n�ch kan�l� pro digit�ln�/analogov� p��jem jsme ji� jednou na str�nk�ch serveru Parabola.cz zve�ejnili. Vzhledem k tomu, �e se objevuj� po�adavky na zve�ejn�n� aktu�ln�ho p�ehledu, vyhovujeme v�em z�jemc�m o p��jem satelitn�ch program� i z m�n� zn�m�ch dru�ic. Oproti p�ehledu, kter� jsme publikovali na na�ich str�nk�ch zhruba p�ed rokem naleznete zde dnes i informace o referen�n�ch kan�lech z n�kter�ch nov�ch dru�ic.".
Pln� zn�n� �l�nku najdete na zm�n�n�m port�lu na adrese:
http://www.parabola.cz/abc/search_sat/.

Slovn�k pojm� na port�lu SES-ASTRA

Cca 10 str�nek s velmi u�ite�n�m �esk�m v�znamov�m slovn�kem pojm� z oblasti SAT, najdete na port�lu SES-ASTRA, na webov� adrese:
http://www.ses-astra.com/consumer/cz/_global_items/header/glossary/

Pot�uj�c� um�st�n� weblogu v Googlu

P�ekvapen�m bylo zji�t�n�, �e tento weblog vyhledalo hned v prvn�ch dvou t�dnech t�m�� 1000 n�v�t�vn�k�. Bezpochyby tomu pomohlo i dobr� um�st�n� str�nky v indexovan� datab�zi Googlu. Jak ukazuje v��ez z obrazovky na dal� uveden� adrese, nab�z� se odkaz na weblog na prvn�m m�st� na prvn� obrazovce Googlu p�i v�b�ru "satelitn� digit�ln� tuner". Adresa obr�zku s v��ezem: ZDE-ZDE.

Jemn� �vod do problematiky satelitn�ho p��jmu

Satelitn� p��jem - co to je, co pot�ebuji? Jak� vybrat satelitn� p�ij�ma�? Jak� koupit satelitn� komplet?
T�mito slovy je uveden p�tistr�nkov�, velmi srozumiteln� podan� v�klad z�klad� satelitn�ho p��jmu, jeho v�hod a nev�hod, jeho n�rok�. Dozv�me se co to je satelnitn� p�ij�ma�, satelitn� ant�na, konvertor, konektory atd. Text najdete na port�lu nejceny.cz adrese: ZDE - ZDE

16.1.08

Instalace a nastaven� extern�ho USB2.0 DVB-S tuneru

Instalace Pinnacle digit�ln�ho satelitn�ho USB2.0 tuneru se zda�ila. D�ky slu�b�, kterou mi prok�zal jednoduch� a levn� satelitn� digit�ln� tuner ( viz 1. zpr�va v tomto weblogu ) v roli diagnostick�ho n�stroje, bylo dosa�eno nastaven� paraboly: intenzita sign�lu 90%, kvalita 75% ). Pak u� "jen" sta�ilo dop�trat se p���iny, pro� selh�vala instala�n� procedura: bylo t�eba na dobu instalace ovlada�e a aplika�n�ho sw vypnout v�echny antivirov� a antispamov� programy a bylo po starosti. Ovlada� tuneru i Media Center ( z�kladn� aplika�n� sw ) se nainstalovaly a pr�vodce mne provedl nastaven�mi. Na notebooku, p�ipojen�m p�es USB2.0 funguj� nekodovan� programy TV i rozhlasu k m� pln� spokojenosti. B�hem uveden� instala�n� procedury jsem po��dil n�kolik v��ez� z obrazovky, z kter�ch jsem sestavil slideshow o 30-ti slajdech. M�ete si ji prohl�dnout na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/pinnacle/index.htm . V��ezy p�ibli�uj� z�kladn� parametry nastaven�, co� poslou�� k z�kladn� p�edstav� o funk�n�ch mo�nostech HW a SW kompletu.
Tak�e m�m na vybranou: sledov�n� TV a radi� na obrazovce televizoru, nebo na po��ta�i, kam se sign�l dost�v� z p�ij�ma�e p�es USB2.0.
Pinnacle tuner jsem si po��dil kv�li mo�nosti kombinov�n� velmi kvalitn�ho sledov�n� televize s pokro�il�mi mo�nostmi pro z�znam a zpracov�n� videa na po��ta�i. Zku�enosti z t�to c�lov� aktivity poskytnu v samostatn�m pojedn�n�.

12.1.08

Pinnacle PCTV SAT PRO 450e, extern� USB2.0 DVB-S tuner

V p�edechoz� zpr�v� jsem sl�bil samostatn� pojedn�n� o extern�m USB2.0 DVB-S tuneru, model Pinnacle PCTV SAT PRO 450e. P��prava tohoto textu chce trochu v�ce �asu a tak uv�d�m alespo� stru�nou charakteristiku bez vlastn�ho hodnocen�.
Pinnacle PCTV SAT Pro USB umo��uje ud�lat ze sv�ho po��ta�e multimedi�ln� centrum, zm�nit po��ta� na digit�ln� z�bavn� syst�m - co� znamen�, �e m�eme zp��stupnit ve�kerou hudbu, obr�zky �i video pomoc� d�lkov�ho ovl�d�n�. Jako bychom m�li jukebox, p�ehr�va� DVD, PVR nebo projektor, ale s t�m rozd�lem, �e v�e je v po��ta�i. To je v�echno co pot�ebujete k tomu, aby se z Va�eho PC stalo televizn� z�bavn� centrum.
PCTV SAT Pro USB obsahuje software, extern� digit�ln� TV tuner a d�lkov� ovl�d�n�.
V�robce a dodavatel� uv�d�j� n�sleduj�c� popis:
USB 2 TV DVB-S Tuner (digit�ln� satelit), d�lkov� ovl�d�n�, MEDIA Center SW - organiz�r a p�ehr�va� multimedi�ln� soubor� (foto, video, audio) z PC prost�ednictv�m d�lkov�ho ovl�d�n� + MPEG 1 a MPEG 2 rekord�r s timeshiftem, mo�nost satelitn�ho internetu, lokalizov�no do �e�tiny, Studio QuickStart Sledov�n� a nahr�v�n� digit�ln� satelitn� televize.
Pinnacle PCTV SAT Pro USB kombinuje velmi kvalitn� sledov�n� televize s pokro�il�mi vlastnostmi pro z�znam videa.
Vlastnosti zahrnuj�: Timeshifting, mo�nost kontrolovat EPG (Electronic Program Guide) p�es d�lkov� ovl�d�n�, spu�t�n� nahr�v�n� TV �i r�dia pomoc� jednoho tla��tka. M�te mo�nost si nahran� programy vyp�lit na CD �i DVD.
P�ehled funkc�: P��jem a nahr�v�n� digit�ln�ho satelitn�ho vys�l�n� na Va�em PC TV - videorekord�r - TimeShift Vypalov�n� �iv�ho vys�l�n� p��mo na DVD
Roz���en� funkce obsahuj�c� Electronic Programme Guide (EPG), optimalizuj� prohled�v�n� kan�l� nebo rozezn�n� n�zvu kan�lu, pozastaven� �iv�ho vys�l�ny pomoc� funkce TimeShift PCTV SAT Pro USB obsahuje Teletext, s rychl�m p��stupem ke v�em str�nk�m a podstr�nk�m
Software obsahuje Pinnacle MediaManager, ide�ln� pro organizov�n� multimedi�ln�ch soubor� (nen� lokalizov�no do �e�tiny) Kompletn� kontrola aplikace MediaCenter p�es d�lkov� ovl�d�n� P�ehr�v�n� CD a DVD Integrovan� vypalov�n� CD a DVD Obsahuje st�ihov� software Studio QS (QuickStart) pro editaci a sest��h�n� nahran�ho videa
Technick� specifikace Podporovan� form�ty soubor� Nahr�v�n� TV: ukl�d� p��mo z�znam, kter� se v MPEG-2 vys�l� P�ehr�v�n� hudby: MP3, MPEG-1 (MPA), PCM, WAV, WMA P�ehr�v�n� videa: MPEG-1, MPEG-2, MPEG 2 *.VOB soubory, MPEG-4 AVI, WMV9 (pro p�ehr�v�n� soubor� DivX nebo Xvid mus�te m�t nainstalovan� p��slu�n� kodeky) P�ehr�v�n� obr�zk�: JPEG, BMP, PNG a GIF P�ehr�v�n� CD a DVD: DVD, SVCD, VCD, VR +, VR- Vypalov�n�: Audio CD, MP3 CD a DVD (soubory pro vypalov�n� mus� b�t ve form�tu MP3), VCD, S-VCD a DVD
Hardware: Extern� tuner pro zachyt�v�n� digit�ln�ho satelitn�ho vys�l�n� Infra�erven� d�lkov� ovl�d�n� v�etn� bateri�
Infra�erven� p�ij�ma� integrovan� do tuneru USB kabel PCTV SAT Pro USB m� n�sleduj�c� schv�len�: FCC a CE, Microsoft WHQL certifikace pro Windows XP
Minim�ln� syst�mov� po�adavky: Intel(R) Pentium(R) IV 2.0 GHz, Intel(R) Pentium(R) Mobile 1.5 GHz nebo ekvivalent AMD(R) Athlon(R) XP (podpora HD po�aduje Intel(R) Pentium(R) IV 2.2 GHz nebo vy��� a USB 2.0 port) 256 MB RAM Windows XP (Home, Professional nebo MediaCenter 2005) s posledn�m SP IDE pevn� disk (s alespo� 5 GB voln�ho m�sta) Grafickou kartu s podporou DirectX 8 nebo vy��� Zvukovou kartu s podporou DirectX 9 nebo vy��� CD-ROM nebo DVD-ROM mechaniku My� 1 port USB 2.0 (Hi- Speed)
Doporu�en� syst�mov� po�adavky: Intel(R) Pentium(R) IV 2.8 GHz, Intel(R) Pentium(R) Mobile 1.6 GHz nebo AMD(R) Athlon(R) 64 512MB RAM Windows XP (Home, Professional nebo MediaCenter 2005) s posledn�m SP IDE pevn� disk s alespo� 20 GB voln�ho m�sta DirectX(R) 9 (nebo vy���) kompatibiln� grafickou a zvukovou kartu DVD mechaniku 1 port USB 2.0 (Hi- Speed) My�.
Jakmile vyhodnot�m sv� zku�enosti s PCTV SAT Pro USB, informaci dopln�m o dal�� poznatky, kter� najdete op�t na str�nce tohoto weblogu.

SATELITN� DIGIT�LN� P�IJ�MA�

SATELITN� DIGIT�LN� P�IJ�MA� a jeho vyu�it�.
doc. Arno�t Katolick�, AKA MONITOR,
www.akamonitor.cz( pozn.: �l�nek m� charakter p��padov� studie, nen� ur�en odborn�k�m, ale laik�m, kte�� se, podobn� jako j�, budou rozhodovat �zda do toho j�t �i ne�.)
Satelitn� televize nen� dnes nic nov�ho. P�ed l�ty jsem si nainstaloval analogov� tuner, kter� mi p�es ASTRU n�kolik let nab�zel p�knou ��dku voln� dostupn�ch zahrani�n�ch program�. V z�v�ru roku 2007 jsem se rozhodl pro inovaci. Na webu mne zaujala nab�dka extern�ho digit�ln�ho satelitn�ho tuneru ( DVB-S tuneru ) od firmy Pinnacle, konkr�tn� modelu Pinnacle PCTV SAT PRO 450e p�ipojiteln�ho p�es USB 2.0 k po��ta�i. Hledal jsem co nejp��m�j�� cestu spojuj�c� m�j notebook s obsahem voln� dostupn�ch zahrani�n�ch satelitn�ch TV program�, se snadnou mo�nost� jejich n�sledn�ho zpracov�n� na notebooku. L�kala mne velmi slibn� a garantovan� kombinace Pinnaclovsk�ho HW a SW. A nebyla to ani tak hardwarov� v�bava tuneru ( krom� mo�nosti USB v�stupu ), jako nezvykle bohat� a kvalitn� software firmy Pinnacle, kter� je sou��st� dod�vky.
Upravil jsem satelitn� ant�nu pro digit�ln� p��jem, p�ipojil tuner k notebooku ( p�es USB 2.0 ) a k satelitn� ant�n�, nainstaloval jsem z�kladn� ��st softwaru a s nap�t�m o�ek�val, co mi p�edvede ten z�zrak modern� techniky. Jen�e nastaly pot�e.
P�edev��m jsem si p�i p�estavb� hnul s ant�nou. Nav�c se uk�zalo, �e instalace sw nen� tak jednoduch� jak by se mohlo zd�t. Kombinace obou faktor� mi zt�ila cestu vp�ed. V ten moment jsem nem�l funk�n� diagnostick� n�stroj pro citliv� se��zen� ant�ny v pom�rn� slo�it�ch m�stn�ch podm�nk�ch ( vracet se k analogov�mu tuneru, kter� by mi mohl pomoci, jsem necht�l ). Kontaktoval jsem �adu zn�m�ch, o kter�ch jsem v�d�l, �e maj� vztah ke komunika�n� a v�po�etn� technice a ��dal je o radu. Nav�t�vil jsem odbornou mont�n� a obchodn� firmu zab�vaj�c� se satelity.
Pr�zkumem, jsem zjistil n�kolik poznatk�, kter� mne vedly k seps�n� tohoto pojedn�n� na t�ma zku�enosti s instalac� a s vyu�it�m digit�ln�ho satelitn�ho tuneru. Pat�� sem zji�t�n�, �e:
- �ada lid� o funk�n�ch mo�nostech digit�ln�ho satelitn�ho tuneru v� jen m�lo nebo v�bec nic,
- �ada u�ivatel� tohoto typu za��zen� nep�tr� a tud� �asto v�bec nev� o �ad� snadno dostupn�ch mo�nostech tuneru, kter� zp��jem�uj� u�ivateli �ivot,
- b�n� dostupn� technick� literatura oblast digit�ln� satelitn� TV pokr�v� minim�ln�,
- na �esk�m webu lze sice nal�zt n�kolik cenn�ch �l�nk� v�novan�ch z�klad�m digit�ln� satelitn� TV, praktick� poznatky a zku�enost� obsahuj� v�t�inou diskusn� f�ra, kter� �e�� jednotliv� probl�my a formulace dotazu adresovan�ho do t�chto konferenc� vy�aduje ur�it� v�choz� znalosti,
- odborn� obchodn� a zejm�na mont�n� firmy ochotn� p�evezmou zak�zku, s p�ed�v�n�m zku�enosti a s bezplatn�m poradenstv�m pro laika se nemohou zdr�ovat.
Rozhodl jsem se p�eru�it svoji snahu o zvl�dnut� extern�ho USB tuneru na pozd�j�� chv�li a zakoupit jednoduch� digit�ln� satelitn� ( klasick� ) tuner pro p�ipojen� k TV. Vybral jsem tuner za 1200,- K�. Z�skal jsem t�m:
- diagnostick� n�stroj pro citliv� nastaven� satelitn� ant�ny pro pozd�j�� vyu�it� s v�e uveden�m extern�m USB tunerem,
- �sporu pen�z za pr�ci mont�n� firmy, kter� si, v p��pad� objedn�n�, za se��zen� ant�ny v n�ro�n�ch m�stn�ch podm�nk�ch �ekla o t�m�� tis�c korun.
- �anci �osahat� si (klasick�) digit�ln� satelitn� tuner a mo�nosti jeho vyu�it� pro p��jem voln� dostupn�ch satelitn�ch TV program� a radia a doplnit si tak, aspo� ��ste�n�, chyb�j�c� znalosti, kter� by mi n�sledn� umo�nily plnohodnotn� vyu�it� uveden�ho extern�ho tuneru p�ipojiteln�ho p�es USB 2.0 k m�mu notebooku,
- sou�asn� jsem z�skal digit�ln� satelitn� tuner, kter� mohu vyu��t s klasickou televiz� ( bez vyu�it� PC/NB ).
Vybral jsem digit�ln� satelitn� p�ij�ma� ur�en� pro p��jem voln�ch, nek�dovan�ch program� (Free To Air). P�ij�ma� je pln� kompatibiln� se standardem DVB ( Digital Video Broadcasting ).
Jak jsem postupoval p�i v�b�ru p�ij�ma�e?
V�b�r pro mne nebyl snadn� vzhledem k aktu�ln�m znalostem oboru ve chv�li v�b�ru. P�i v�b�ru jsem zejm�na sledoval spln�n� n�sleduj�c�ch parametr� a funkc�:
- Plnou kompatibilitu se standardem DVB-S
- Frekven�n� rozsah vstupn�ho tuneru 950-2150MHz
- Mo�nost p��jmu televizn�ho i rozhlasov�ho satelitn�ho vys�l�n�
- Evidenci seznamu program� samostatn� pro TV a Radio.
- Dostate�nou kapacitu pro seznam televizn�ch a rozhlasov�ch stanic
- EPG s �eskou diakritikou
- Funkce �asova�e pro nastaven� nahr�vky - Timer
- Mo�nost zalo�en� favoritn�ch seznam� program�
- Mo�nost listov�n� a zm�n v seznamech program�
- Mo�nost automatick�ho i manu�ln�ho vyhled�v�n� program�
- Spln�n� podm�nky 4:3 a 19:9 form�ty obrazu
- Ovl�dac� menu (OSD) v �e�tin�
- Teletext s �eskou diakritikou
- U konektor� jsem vy�adoval:
- 2x SCART (RGB, CVBS)
- 2x RCA/Cinch audio out Lev� + Prav� kan�l
Nav�c jsem z�skal:
Pot�, co jsem se s p�ij�ma�em sezn�mil a zv�il jsem svoje know-how, jsem post�ehl dal�� v�ce �i m�n� v�znamn� parametry a funkce instalovan�ho p�ij�ma�e:
- Upgrade SW a Editace program� p�es SCART adapt�r
- Podpora kombinace obrazu a menu
- Ovl�dac� menu (OSD) v�cejazy�n�
- Manu�ln� vyhled�v�n� podle parametr� programu
- Digit�ln� audio v�stup Dolby Digital AC3 kompatibiln�
- Analogov� zvukov� v�stupy pro dom�c� kino
- Podpora pro r�zn� jazykov� verze zvukov�ho doprovodu
- Podpora pro r�zn� jazykov� verze titulk� (DVB-S subtitles)
- Editace n�zv� a po�ad� stanic v seznamech
- Mo�nost volby: Audio Stereo / Left / Right / Mono
- Mo�nost vytvo�it a� 8 favoritn�ch skupin Tv/radio stanic
- �asova� na 8 ud�lost� s p��m�m vstupem z EPG a nebo s manu�ln�m nastaven�m hodnot.
- Rodi�ovsk� z�mek
- 2 vestav�n� televizn� hry (Tetris, Othello)
Skute�nost u konektor�:
2x SCART (RGB, CVBS)
2x RCA/Cinch audio out Lev� + Prav� kan�l
2x F LNB ant�nn� vstup + smy�kov� v�stup
1x Digit�ln� audio v�stup koaxi�ln�
P�i hodnocen� variant p�ij�ma�e jsem kladl d�raz na parametry ovliv�uj�c� u�ivatelsk� komfort ( priority ):
- Automatick� vyhled�n� satelitn�ho vys�l�n�
- Jednoduch�, p�ehledn� ovl�d�n�
- Ovl�dac� menu (OSD) v �e�tin� + v�cejazy�n�
- EPG + Teletext v �e�tin�- 2x SCART (RGB, CVBS)
Pokud jde o Elektronick� p�ehled po�ad� (EPG), zjistil jsem s pot�en�m mo�nost v�ce �rovn� volby zobrazen� zvolen�ho p�ij�ma�e:
- Aktu�ln� p�ehled a� 5 stanic na jedn� obrazovce
- Detail vybran�ho po�adu
- P��m� vstup z EPG do �asova�e DVB
Teletext nab�z� kapacitu 1000 stran, je dostate�n� rychl�, umo��uje p��m�m p��stupem k podstr�nk�m a zobrazen� skryt�ch titulk� z teletextu.
Editor nastaven� p�ij�ma�e umo��uje vytvo�en� u�ivatelsk�ho a defaultn�ho nastaven� p�ij�ma�e. V p��pad� z�sahu do nastaven� p�ij�ma�e lze tento uv�st do p�vodn�ho stavu jednoduch�m vyvol�n�m tov�rn�ho nastaven�, to znamen�, �e p�ij�ma� je nastaven jako p�i instalaci.
Podpora a dokumentace na webu dodavatele
Ocenil jsem, �e na webu dodavatele zvolen�ho p�ij�ma�e jsem na�el k dispozici n�sleduj�c� soubory:
- N�vod k obsluze
- Posledn� verze S/W pro upgrade p�ij�ma�e - po stisku ikony se otev�e str�nka s postupem upgrade a pot�ebn�mi soubory. Upgrade se prov�d� p�es TV Scart p�ij�ma�e pomoc� UpgradeKitu
- Editor programov�ho nastaven� je sou��st� Download CD. Prov�d� se p�es TV Scart p�ij�ma�e pomoc� UpgradeKitu
�eho jsem dos�hl?
- s pomoc� jednoduch�ho a levn�ho tuneru se mi poda�ilo, ve velmi zt�en�ch m�stn�ch podm�nk�ch, b�hem p�r minut, se��dit satelitn� ant�nu ( intenzita sign�lu 90%, kvalita sign�lu 75%),
- bez probl�mu, s vyu�it�m jednoduch� ti�t�n� p��ru�ky a cca 2 hodin experimentov�n�, jsem zvl�dl v�t�inu nab�dek snadno pochopiteln�ho MENU,
- vytvo�il jsem si katalog ( datab�zi ) nab�zen�ch voln�ch TV a radiov�ch program�,
- rozt��dil jsem vybranou podmno�inu nab�zen�ch program� do 8-ti skupin obl�ben�ch program�, co� v�razn� usnad�uje volbu program�,
- bez jak�chkoliv probl�m� jsem propojil tuner s DVD/HD videorekord�rem a p�es rekorder s televiz� (starou v�ce ne� 10 let ), vyu�il jsem 1 SCART ( ze 2 dostupn�ch ) na tuneru a 2 SCARTY na videorekord�ru.
Mo�nost samostatn� nainstalovat a prakticky experimentovat s jednoduch�m a levn�m digit�ln�m satelitn� p�ij�ma�em mi umo�nilo:
- vytvo�it si z�kladn� p�edpoklady pro pokra�ov�n� v experimentech s extern�m USB 2digit�ln�m satelitn�m tunerem,
- z�skat kvalitn� p��stup k voln� dostupn�m satelitn�m TV program�m,
- z�skat pot�ebn� z�kladn� know-how v oblasti vyu��v�n� digit�ln� satelitn� TV.
Bezpochyby existuj� i jin� � mo�n� p��m�j�� � cesty k c�li, kter� jsem si na za��tku stanovil. P�esto, �e mne m� povol�n� nutilo cel� �ivot studovat, pova�uji praktickou zku�enost za nenahraditelnou. Volba satelitn�ho p�ij�ma�e je pro z�jemce o satelitn� p��jem prvn�m krokem, kter� rozhoduje o budouc�ch mo�nostech roz�i�ov�n� a skladb� sledovan�ch televizn�ch a rozhlasov�ch satelitn�ch program�. U�ivatel se v t�to f�zi mus� rozhodnout, zda vysta�� ( jako j� ), s p�ij�ma�em pro p��jem voln�ch program� (FTA- Free to Air). V opa�n�m p��pad� mus� zvolit p�ij�ma� pro p��jem k�dovan�ch program�. P�ij�ma� FTA nen� mo�n� n�sledn� roz���it o dek�dovac� moduly, kter� by umo�nili p�ij�mat k�dovan� programy. FTA p�ij�ma� si u�ivatel� po��zuj� p�edev��m jako dopln�k ke st�vaj�c�mu p��jmu klasick� - pozemsk� televize, kter� jim umo�n� sledovat stovky voln� vys�lan�ch program� (TV a Radio - p�ev�n� v ciz�m jazyce). Je vyu��v�n v kompletu pro p��jem jedn� nebo v�ce dru�ic.
Na z�v�r opakuji, �e jsem p��padovou studii napsal vysloven� pro ty n�v�t�vn�ky m�ho port�lu, kte��, podobn� jako j�, zatou�� po inovaci a hledaj� zku�enosti. Jsem si dob�e v�dom toho, �e nejde o komplexn� odborn� pojedn�n�, kter� by muselo zahrnovat mnohem �ir�� problematiku a odborn� zdatn�j��ho autora.
Zku�enostem s vyu�it�m extern�ho digit�ln�ho satelitn�ho tuneru p�ipojiteln�ho k PC/NB p�es USB, v�nuji samostatn� �l�nek.
12. ledna 2008.
www.akamonitor.cz