GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

10.21.2007

GPS - Praktick� u�ivatelsk� p��ru�ka

Dlouho jsme �ekali na knihu, kter� by se komplexn� v�novala GPS. Implementace GPS v nejr�zn�j��ch oblastech spole�ensk� praxe i �oby�ejn�ho� �ivota lid� m� velkou perspektivu a st�v� se st�le v�ce p�edm�tem jejich z�jmu. CPress se rozhodl vyj�t vst��c tomuto z�jmu a p�ich�z� s knihou, kterou nazval GPS � praktick� u�ivatelsk� p��ru�ka ( titulek a podtitulek ). Kniha oslovuje ty, kdo si hodlaj� po��dit naviga�n� p��stroj GPS, ale ob�vaj� se jeho slo�itosti. Rad� z�jemc�m ve v�b�ru p��stroje a t�m, kte�� GPS ji� vlastn�, nab�z� celou �adu informac�, kter� jim umo�n� pou��vat GPS l�pe a prakti�t�ji. Podle anotace knihy na webov�m port�lu CPressu, auto�i �ten��e sezn�m� nejen se z�kladn�mi fakty ohledn� fungov�n� navigace pomoc� GPS a jak� p��stroj bude pro z�jemce vhodn�. P�edev��m se �ten�� nau�� jak navigaci nainstalovat a spr�vn� pou��vat. D�ky mnoha tip�m a p��klad�m z praxe m� kniha CPressu �anci st�t se u�ite�n�m skv�l�m pomocn�kem p�i �e�en� probl�m�. V knize najdou u�ite�n� informace za��te�n�ci i pokro�il� u�ivatel� GPS. V knize se dozv�te:
- Jak funguje navigace GPS
- Kter� typ p�ij�ma�e GPS se hod� pro kterou situaci
- Kde z�skat mapy, jak je nainstalovat a odemykat
- Jak p��stroj nainstalovat a pou��vat ve vozidle
- Jak pl�novat, vytvo�it a m�nit trasu j�zdy
- Jak se ��dit pokyny p�i samotn� navigaci
- Jak pou��vat GPS p�i turistick�ch aktivit�ch
- Jak aktualizovat mapy, firmware a z�lohovat data
- Jak �e�it praktick� probl�my p�i pou��v�n� GPS
- Jak se hraj� r�zn� GPS hry: Geocaching, Geodashing Golf nebo MinuteWar
V knize je p�ilo�eno CD obsahuj�c� n�kolik u�ite�n�ch program�, kter� monou slou�it pro konverzi soubor� mezi r�zn�mi form�ty, pro proveden� ortogonalizace mapy, pro vytv��en� IMG mapov�ch soubor� vytv��en� IMG mapov�ch soubor�, pro p�enos soubor� ve form�tu IMG do pam�ti p��stroje, pro editaci mapov�ch dat a konverzn� utilitu, kter� je dopln�na n�vodem na import a export vlastn�ch bod� a track�.
Ke knize se je�t� vr�t�m svoj� p�vodn� recenz�, kterou najdete mezi v�ce ne� stovkou recenz� na webov� adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.