INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

26.8.07

Pracovn� n�pl� IT zam�stnanc�

�asopis CW 13/07 obsahuje �l�nek, kter� prezentuje v�sledky pr�zkumu proveden�ho spole�nost� Markent pro IDG Czech. Pr�zkum rozt��dil �innosti do skupin, kter� pot� za�adil do kvadrant�. V jednom sm�ru jsou �innosti za�azeny podle v�znamu �innosti a v druh�m podle relevantnosti. Skupiny �innost�:
- pod�l na podnik�n�/��zen� organizace
- stanoven� n�kupn�ch, investi�n�ch priorit k IT/IS
- ovliv�ov�n� firemn�ch informa�n�ch strategi�
- koordinace zav�d�n� IT/IS
- vytv��en� koncepce IT/IS
- anal�za st�vaj�c�ch proces� a n�vrh nov�ch
- realizace strategick�ch pl�n� managementu v IT/IS
- v�b�r dodavatele
- �kolen� zam�stnanc�
- operativn� �koly spojen� s provozem syst�mu
- ad-hoc pomoc ostatn�m zam�stnanc�m
- opravy koncov�ch za��zen�
- jin� �innost.
Jedn�m ze z�v�r� je konstatov�n�, �e dv� p�tiny pracovn� n�pln� IT specialist� jsou vypln�ny pro n� nevhodnou �innost�.

13.8.07

CIO Executive Forum


Pr�zdniny a s nimi obdob� hlavn�ch dovolen�ch, se pomalu, ale jist�, ch�l� ke konci a �ada z n�s pl�nuje vyu�it� sv�ho �asu v posledn� t�etin� tohoto roku. I kdy� p�jde, jako u� tradi�n�, o obdob� velmi intenzivn� praktick� �innosti, ani v tomto obdob� bezpochyby nezapomeneme na to, �e jednou z ��inn�ch metod jak pe�ovat o z�sk�v�n� poznatk� o nov�ch trendech, je v�m�na poznatk� na odborn�ch setk�n�ch.
V hotelu Crowne Plaza v Praze se dne 20. z��� uskute�n� setk�n�m �pi�kov�ch know-how leader�, uzn�van�ch osobnost� a IT praktik� - CIO Executive Forum. Posl�n�m Fora je vystihnout posledn� trendy a posunout firemn� IT op�t o n�co bl�e k businessu. Forum p�ipravila spole�nost �topvision� pod n�zvem �Rozvoj business p��le�itost� pomoc� ICT�.Na setk�n� zazn� p�edn�ky zn�m�ch osobnost�. Jm�na spole�nost�, jejich� odborn�ci na konferenci vystoup�, jako� i n�zvy t�mat setk�n�, slibuj�, �e �as str�ven� na konferenci m�e b�t pohledem do budoucnosti ICT, nejen v �R, ale celosv�tov�.
Mezi nejzaj�mav�j�� p�edn�ky, za�azen� do 4 tematick�ch kruh�:
- INDUSTRY INSIGHTS 2007
- MARKET INSIGHTS 2007
- VIRTU�LN� SV�T IT A NOV� V�ZVY
- CIO MANAGER INSIGHTS
bezpochyby budou pat�it vystoupen� s n�zvem:
- The new CIO leader
- Nab�dka a popt�vka po IT odborn�c�ch
- Internet bez hranic
- WEB 2.0!
- Nov� pozice a kompetence CIO
- Business model IT slu�eb
- Supply Demand
P�edn�ej�c�, pod veden� zku�en�ch moder�tor�, se budou v�novat nap�.
t�mto d�l��m t�mat�m:
- Od operativn�ho leadera k nositeli business strategie
- IT sourcing management a integra�n� funkce CIO
- Aktu�ln� stav na trhu s IT odborn�ky a v�hled do budoucna
- Internet jako platforma pro business - jak� budou dopady na podnik�n�?
- N�stroje druh� generace na p��kladech z praxe: blogy, wikis, RSS kan�ly, social bookmarking, social networks, mashups, podcast,YouTube, flickr
- Propojen� n�stroj� do funguj�c�ch platforem
- Web 2.0. jako aktivn� n�stroj komer�n�ho vyu�it�
- Konkuren�n� prost�ed� IT slu�eb - efektivita vy�len�n�ch center
- Supply Demand - �iv� zku�enosti z fungov�n� business modelu
- Jak pracovat s experty a talenty? ��m je udr�et a motivovat?
- Pozice CIO u nadn�rodn�ch firem
Dal�� informace z�sk�me na webu spole�nosti �topvision
www.topvision.cz
Zat�m v�e nasv�d�uje tomu, �e by setk�n� CIO Executive Forum, mohlo pat�it k leto�n�m �pi�kov�m konferenc�m.