GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.26.2007

Infrastruktura syst�mu Galileo

Struktura �l�nku opublikovan�ho v �. 7-8/07 m�s��n�ku Professional Computing:
- Pro� nesta�� GPS
- Architektura syst�mu Galileo
- Struktura glob�ln�ho subsyst�mu
- Struktura hardwaru Galileo
- Vnit�n� vybaven� dru�ice
- Pod�l ��asti �R na projektu
�l�nek zahrnuje obr�zky:
- Progn�za pod�lu na vyu�it� aplikac� Galileo v r�zn�ch oblastech pr�myslu a dopravy
- Princip sestaven� soustavy algebraick�ch rovnic pro v�po�et sou�adnic polohy v kart�zsk� sou�adn� soustav�
- Zjednodu�en� struktura syst�mu Galileo
- Soustava aktivn�ch a z�lo�n�ch dru�ic syst�mu Galileo na ob�n�ch drah�ch
- Blokov� sch�ma experiment�ln�ho naviga�n�ho p�ij�ma�e vyvinut�ho na kated�e radioelektroniky �VUT FEL
- Simulovan� fotografie satelitu Galileo na ob�n� dr�ze
- Rozd�len � komunika�n�ch p�sem pro naviga�n� komunikaci
- Vyu�it� satelitn� navigace pro ��zen� �elezni�n�ho hnac�ho vozidle

8.16.2007

GPS a Car-2-Car

V den�ku PR�VO 16.8.07 je opublikov�n �l�nek s n�zvem "Inteligentn� auto nen� hudba budoucnosti". Konzorcium v�robc� automobil� vyv�j� varovn� a informa�n� syst�m C2C. C2C kombinuje existuj�c� sledovan� a nab�zen� �daje s trojic� technologi� - pozi�n�ho syst�mu GPS, bezdr�tov�ho p�enosu dat a po��ta�e. GPS monitoruje pozici auta, po��ta� ji srovn�v� s mapou a kombinuje s okam�it�mi �daji o rychlosti, stavu vozovky, zapnut� sv�tel �i �rovn� se�l�pnut� ped�lu. Wi-Fi bezdr�tov� p�enos dat vys�l� a p�ij�m� bal�ky t�chto dat od ostatn�ch aut , je� se tak st�vaj� p�echodnou sou��st� ad-hoc s�t�. ( Voln� cit�t z PR�VA ). Jde o dal�� uk�zku �irok�ch mo�nost� vyu�it� GPS.