AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.21.2007

Novinky na port�le

Na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�le AKA MONITOR byl aktualizov�n obsah �ady
rubrik a jednotliv�ch str�nek. Zde jsou ty hlavn�:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
jde o recenze titul� z oblasti ICT, ekonomiky a managementu,
www.akamonitor.cz/aktualni.htm
novinky v obsahu �asopis�
www.akamonitor.cz/newbooks.htm
stru�n� upout�vky na nov� knihy.
T��m se na va�e dal�� n�v�t�vy.

8.04.2007

�Spr�va po�adavk� v studijn�m pl�nu mana�ersk� informatiky na V�

Upozor�uji na �l�nek, uve�ejn�n� na port�lu www.akamonitor.cz/SRM.htm.Text je ��st� podrobn�j��ho pojedn�n�, kter� je publikov�no ve sborn�ku Vysok� �koly mana�ersk� informatiky a ekonomiky v Praze, pod n�zvem: �Pojet� a posl�n� p�edm�tu �spr�va po�adavk� v studijn�m pl�nu mana�ersk� informatiky na V�MIE.�Jednou z prvn�ch V� v �R, kde se spr�va po�adavk� ( SP ) vyu�uje jako samostatn� p�edm�t je Vysok� �kola mana�ersk� informatiky a ekonomiky v Praze . Ani na p�edn�ch zahrani�n�ch V� dosud nelze hovo�it o n�jak� tradici. Ze strany V�MIE jde o projev pochopen� v�znamu multidisciplin�rn�ho, komplexn�ho, syst�mov�ho a systematick�ho p��stupu k �ivotn�mu cyklu po�adavk�, zahrnuj�c�mu technick� a netechnick� hlediska. V�dom� pot�eby zv�it pozornost poznatk�m, kter� umo�n� student�m pochopit v�ci v souvislostech, mne vedlo k rozhodnut�, p�ijmout p�ed rokem nab�dku veden� V�MIE a ujmout se p�edm�tu nazvan�ho �spr�va po�adavk�. Pestrost motiv� vzniku po�adavk�, pestrost situac�, za kter�ch vznikaj�, �irok� mno�ina ��astn�k� procesu a s t�m souvisej�c� mimo��dn� n�roky na kvalitu komunikace, sm�sice vyu��van�ch n�stroj�, metod a technik, to a dal�� skute�nosti oprav�uj� tvrzen�, �e se vyplat� v�novat t�to modern� disciplin� mimo��dnou pozornost.