INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

18.7.07

20 Minute IT Manager Series a Spr�va po�adavk�

Jist� jste si v tomto port�lu ji� d��ve pov�imli m� upout�vky na zaj�mav� zdroj informac�, nab�zen� na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/. Jde o nab�dky p�kn� proveden�ch multimedi�ln�ch p�edn�ek na nejr�zn�j�� t�mata, t�kaj�c� se pr�ce IT mana��ra. Ka�d� p�edn�ka trv� p�esn� 20 minut, p�edn�ej�c�mi jsou dva zku�en� odborn�ci a lekto�i z oblasti PM a IT, Mike Sisco, zakladatel firmy MDE Enterprises, Inc. , a Tom Mochal, President of TenStep, Inc., a worldwide methodology development, consulting and training company.Dnes chci n�v�t�vn�ky weblogu upozornit na skute�nost, �e se v seri�lu p�edn�ek objevuje st�le �ast�ji t�ma "Requirements Management" - v�voj a spr�va po�adavk�. Multimedi�ln� p�edn�ku lze t�ko p�ibl�it textov�, proto nab�z�m alespo� n�kolik vybran�ch slajd� z p�edn�ky, kter� byla distribuov�na dne 18.7.2007.
Jej� t�ma je:"Four-Step Model for Gathering Requirements"
-
20m0.jpg
-
20m2.jpg
-
20m4.jpg
-
20m6.jpg.
P�edn�ka zahrnuje 18 slajd�. Ocen�te ur�it� i zp�sob pod�n� p�edn�ej�c�m. P�edn�ky jsou distribuov�ny zasl�n�m webov� adresy, na kter� je p�edn�ka ( zpravidla do 5MB ) k dispozici ke sta�en� nebo k on-line prohl�en�.

16.7.07

��zen� projekt� v IT

Doporu�uji Va�� pozornosti upout�vku na novou knihu CPressu! Jde o titul "��zen� projekt� v IT". Informaci o knize, v�etn� odkaz� na doprovodn� zdroje, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.