GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.17.2007

Fleetilla demo ( ENG )

Uk�zka prost�ed� n�hodn� vybran�ho sledovac�ho GPS syst�mu. Tato uk�zka byla vybr�na n�hodn�, bez hodnocen� a bez srovn�v�n� s jin�mi syst�my. Jde o ucelen� syst�m, t. zn. o komplet ��elov�ho hardware a s n�m kompatibiln�ho SW.
Z firmou nab�zen�ho on-line dema jsem po��dil n�kolik slajd�, z kter�ch jsem sestavil kr�tkou slideshow. Najdete ji na adrese: http://web.vsmie.cz/katolicky/fleet/.
Cel� On-line demo s mluven�m koment��em ( ENG ) m�ete spustit na adrese:
http://66.113.178.105/fleetdemo/index.htm ( p�i pomalej��m p�ipojen� m�jte trp�livost ).
��elem t�to uk�zky je v�lu�n� zjednodu�en� p�ibl�en� prost�ed� re�ln�ho GPS sledovac�ho syst�mu.

7.12.2007

Propojen� GPS navigace s mobiln�m telefonem

�ervencov� Mobility obsahuj� podrobn� hodnocen� nov�ho mobiln�ho telefonu s GPS navigac�. Nese ozna�en� Nokia 6110 Navig�tor. Objektivn�, kritick� hodnocen� tohoto mobilu m� v�znam nejen pro p�edstavu o konkr�tn�m produktu, ale usnad�uje p�edstavu o pro a proti u cel� t�to t��dy produkt�. V prvn� t�etin� hodnot� mobil podle klasick�ch parametr�, v dal�� ��sti se podrobn� v�nuje navigaci. Srovn�v� dva GPS mobily ( Nokia N95 a Nokia 6110 ). Nav�c �l�nek obsahuje kr�tko� zm�nku i o dal��m ( m�n� zn�m�m ) sportovn�m mobilu - Sony Ericson W710. Vzhledem k tomu, �e Nokia 6110 je o t�etinu levn�j�� ne� N95, ale nejen proto, bude z�ejm� na trhu �sp�n�j��. �l�nek stoj� za p�e�ten� ka�d�mu, kdo zva�uje zda j�t cestou PDA nebo cestou mobilu s vystav�nou GPS. Cenn� je ji� i samotn� p�ehled hodnot�c�ch ukazatel�.

7.09.2007

V�uka GPS na stavebn� fakult� VUT v Brn�.

Nepochybuji o tom, �e n�v�t�vn�ky tohoto weblogu zaujme informace o programu v�uky GPS na jedn� z p�edn�ch �esk�ch vysok�ch �kol.
N�zev p�edm�tu: semin�� GPS / GPS Seminar
Jedn� se o povinn� p�edm�t, kter� pat�� do studijn�ho programu "Geodezie a kartografie".
C�l p�edm�tu
Sezn�men� s technologi� GPS, metodikou m��en� a jeho po�etn�ho zpracov�n�. Z�sk�n� praktick�ch zku�enost� s GPS m��en�m a jeho vyhodnocen�m.
Learning objectives and competences Acquaintance with GPS technology, methodology of measurement and data processing. Getting practical experience of GPS observation and evaluation.
Anotace p�edm�tu
Z�sady pr�ce s aparaturou GPS.Postup m��en� statickou metodou a metodou stop and go.Zpracov�n� nam��en�ch dat softwarem SKI v syst�mu WGS-84.Transformace dat do kartografick�ho zobrazen�.Praktick� aplikace GPS v geod�zii.
Annotation Practical application of GPS in geodesy. Software processing of data from measuring SKI a SKI-Pro in system WGS-84 and ETRF-89. Data transformation into cartography projection (S-JTSK). Demonstration of data processing by scientific software Bernese. Use of data from permanent stations.
Harmonogram p�edm�tu
1. Glob�ln� syst�my ur�ov�n� polohy.
2. Metodika GPS m��en�
3. Praktick� aplikace GPS.
4. GPS p�ij�ma� a ant�na.
5. Ukl�d�n� a p�enos GPS dat.
6. Praktick� GPS m��en� 1.
7. Praktick� GPS m��en� 2.
8. Praktick� GPS m��en� 3.
9. Vyhodnocen� GPS dat. Transformace v�sledk� do S-JTSK.
10. Leica SKI and SKI-Pro GPS vyhodnocovac� software.
11. Praktick� GPS v�po�ty 1.
12. Praktick� GPS v�po�ty 2.
13. Praktick� GPS v�po�ty 3.
V�ce informac� naleznete na adrese: ZDE

GPS Applications Exchange

Ve sv� snaze o nalezen� dal��ch, m�n� zn�m�ch aplikac�, jsem narazil na sadu webov�ch str�nek ( mal�ho sub-port�lu ) "National Aeronautics and Space Administration", kter� se p��mo v�nuj� v�m�n� informac� o GPS aplikac� v nejr�zn�j��ch oblastech. Na str�nce si m�ete vybrat p��mo oblast aplikace ( z rozbalovac�ho seznamu), nebo tak� m�ete vyb�rat podle zem�. Jsou oblasti, kde je odkaz� cel� �ada, jin� na p��sp�vek teprve �ekaj�. Pokud v�te o pozoruhodn� aplikaci v ur�it� oblasti nebo v ur�it� zemi, jste vyzv�ni k tomu, abyste o nich na str�nk�ch port�lu informovali. Pokud jde o z�m�r str�nek v�novan�ch v�m�n�, uv�d�m cit�t v angli�tin�:
"Welcome to the GPS Applications Exchange, an online information source on the diverse uses of GPS technology all over the world. GPS is a public information service used by both the public and private sectors of our global economy to improve productivity, increase safety and protect the environment. Sponsored by NASA and representatives of the GPS community the Applications Exchange includes GPS application stories that you can browse and view by application type or by country. You can also access these applications by regions using the map below. Use the pull-down menus on this page to learn about the innovative ways that GPS is being put to work. We want the GPS Applications Exchange to grow! If you know of an interesting GPS application that isn�t listed on this site, please tell us about it. We are also eager to spread the word about this valuable resource. Please tell your colleagues about the site and encourage them to submit their applications as well."
V�ce najdete na adrese:
http://gpshome.ssc.nasa.gov/

7.08.2007

M��en� ploch s vyu�it�m GPS


Ve sv� snaze o roz���en� informac� z m�n� zn�m�ch aplika�n�ch oblasti GPS, jsem narazil na program pro PDA, kter� umo�n� b�hem m��en� nakreslit mapu plochy, vypo��tat �adu ukazatel� a ulo�it z�znam trasy v n�kolika form�tech. Pro ty, kdo jsou on-line, nab�z� odesl�n� v�sledk� m��en� jako p��lohu e-mailu. Program je jednoduch� na obsluhu. Vyzkou�el jsem ho v demo verzi, kter� toho moc nepov�, prov��� v�m hlavn� jak dalece si program rozum� s va�� GPS-kou. Zat�m jsem vystavil kr�tkou a ne p��li� povedenou slideshow ukazuj�c� prost�ed� programu. Dnes jsem obdr�el kl�� pro plnou verzi, tak�e se v�m brzo p�ihl�s�m se sv�mi zku�enostmi a s upozorn�n�m na vylep�enou uk�zkou funkce - tentokr�t ji� i s v�sledky m��en�, kter� si demo nech�v� pro sebe.
Program se jmenuje "SurveyArea3" a je ke sta�en�
na adrese:
http://www.wildsoft.org/
Pro v�t�� p�esnost uv�d�m anotaci programu v angli�tin�.
"SurveyArea3 is a PPC program to measure land area using a GPS.Cool Features of SurveyArea3:
- Draws an auto scaled map while measuring
- Has Zoom and Pan for map drawing
- Can save tracks directly as Google Earth KML format
- Can save tracks directly as ESRI Shapefile format (including SHP, DBF and SHX files)
- Can save tracks directly in text format
- Can send measured results directly as email attachments to any email address by a click of a button.
- All settings changes automatically restored each time the program starts up.
- Very easy to use.
- Optimized for Windows Mobile Version 5.0"
Moje provizorn� uk�zka prost�ed� z demo verze, kterou nahrad�m brzo uk�zkou uplatn�n� pln� verze, je na adrese:
www.akamonitor.cz/area/.

7.06.2007

GEOSHARE - Struktura webov� str�nky

GPS Share System si chci vyzkou�et s podporou produktu GPS Tuner. P�r informac� o syst�mu jsem ji� uvedl. Nyn� za��n�m experimentovat. Ne� si dovol�m sv� zku�enosti v tomto weblogu prezentovat, nab�z�m alespo� pohled na strukturu sledovac� webov� str�nky na serveru poskytovatele. Kr�tk� slideshow sestaven� z v��ez� z obrazovky je vystavena na adrese www.akamonitor.cz/gpsshare/.

Zpest�ete si svoje v�lety

To je n�zev �l�nku, kter�m se k "houfu" radakc�, kter� se ji� v�nuj� GPS, p�ipojila redakce po��ta�ov�ho �asopisu "Jak na po��ta�". �l�nek se v�nuje z�bav� a sportu sou�asn� - geocachingu. Na jedn� str�nce se dozv�te, popul�rn� formou podanou, informaci o tom, jak si m�ete zp��jemnit sv� pr�zdninov� v�lety. Text je rozd�len do 3 ��st�: 1. Na proch�zku si p�ibalte GPSku, 2. Cestou necestou, 3.  Nebu�te "mudla". ( Tato zpr�va byla publikov�na p�es e-mail.) 

7.05.2007

Windows Mobile Certified GPS Software Catalog

Odpov�d�m na dotaz, kter� jsem obdr�el e-mailem:
Prvn� informaci o GPS Tuneru jsem z�skal v seznamu GPS softwaru, kter� byl Microsoftem certifikov�n. Mo�n� V�s zaujmou i dal�� produkty ur�en� pro Pocket PS, nebo pro smartphony. Nevelk� katalog najdete bez dlouh�ho hled�n� na T�TO adrese.

GPS Tuner v5.1

Obdr�el jsem dotaz, t�kaj�c� se vlastnost� zat�m posledn� verze programu GPS Tuner v5.1. Jeliko� asi nebudu m�t v n�jbli���ch dnech dopsan� �esk� text t�kaj�c� se GPS Tuneru, vystavil jsem stru�n� p�ehled vlastnost� nov� verze alespo� v angli�tin� - jako txt soubor na adrese:
www.akamonitor.cz/gpstuner51.txt.

7.04.2007

GPS Share System

Ned�vno jsem se zaj�mal o aktivity Microsoftu v oblasti GPS. P�i tom jsem na�el seznam Microsoftem certifikovan�ho softwaru z oblasti GPS. Zaujal mne produkt GPS Tutor. Je na webu ke sta�en� a k otestov�n� na 30 dn�. Podle m�ch prvn�ch zku�enost� je to program, kter� je schopen z PDA vybaven�ho GPS Receiverem, ud�lat plnohodnotnou n�hradu specializovan�ch turistick�ch ru�n�ch GPS-ek. Bohat�m vlastnostem GPS Tuneru se komplexn� v�nuji v jin� zpr�v�.
Nyn� chci upozornit na jednu vlastnost, kter� mne zvl�t� zaujala. Producent GPS Tutoru z�idil spec. webovou str�nku, kter� slou�� zaj�mav�mu ��elu. Pokud jste vlastn�kem licence na produkt, m�ete se na t�to str�nce zaregistrovat. M�-li Va�e GPS-ka p�ipojen� na internet, m�ete vyu��t mo�nosti sd�len� informac� ( sou�adnic ) o aktu�ln�m m�st� kde se pr�v� nach�z�te s dal��mi partnery, kte�� jsou rovn� registrov�ni, maj� p�ipojen� na internet a jsou ochotni si s v�mi - prost�ednictv�m serveru v�robce -sou�adnice sv�ho m�sta vym��ovat. Informace o aktu�ln�m m�st� partner� se jednak zobrazuj� na map� na webu, jednak se mohou zobrazit na map� na jejich PDA-�k�ch. O GPS je zn�mo, �e nic nevys�laj�, pouze p�ij�maj� sign�ly z dru�ic. Ve spojen� s po��ta�em vybaven�m programem GPS Tutor a p�ipojen�m na internet, mohou hr�t aktivn� roli ve sledovac�m syst�mu ( jak uvedeno v p�edchoz� zpr�v� ).
Cituji n�kolik informac� o uveden� slu�b� (v angli�tin�), tak jak jsou uvedeny na n�e uveden� webov� str�nce v�robce GPS Tuneru:
"Overview
With GPS Share you are able to share your actual position with other users using GPS Tuner software. You can also display your parners' position on your PDA or GPS Share website. GPS
Share is very useful in situations like:
- Monitoring your car(s) (small transportation company)
- Monitoring your friends movement on a trip (hiking, driving, sailing, flying etc.)
- Playing interactive games on site
Using GPS
Share After you have purchased the GPS Tuner Software you will get a Serial Number (like:
XXXXXXXX-XXXXXXXX). Then you have to create a registration at the GPS Share site using
your Serial Number. Fill out the Registration Form Upload Maps (precalibrated in GPS Tuner): Copy the original map image file (.jpg only) and the calibration file (same name as map file with .gmi extension) to your PC and upload them into the GPS Share.
Setup your Partners:
You can select which users are able see your position. View your or your buddy's last known position on a map by selecting Online Data funcion."
V�ce dozv�te na adrese:
http://www.gpstuner.com/gpsshare/

7.02.2007

MS AutoRoute 2007 with GPS Locator


Nen� to levn� z�le�itost. Bezm�la 85 LSt. Ale je to n�dhern� kus softwaru. Zat�m se s produktem seznamuji. Obsahuje tolik mo�nost�, �e se nesta��m divit.V tuto chv�li mne zaj�m� zejm�na mo�nost exportu vybran� ��sti GPS mapy Evropy do form�tu vyu�iteln�ho pro PDA. Zat�m tedy alespo� informace v angli�tin�. Jakmile pokro��m v experimentov�n�, jist� nevydr��m, abych se s V�mi o sv� �zku�enosti nepod�lil.
Informace o produktu na webu MS jsou �len�ny do 5-ti ��st�:
- Overview
- Know the Road Ahead
- Plan the Perfect Trip
- Find Your Way with GPS
- Compare
Stru�n� charakteristika, uveden� na webu MS:
"Microsoft AutoRoute 2007 with GPS Locator combines customisable trip planning software with a sleek, stylish and very compact Global Positioning System (GPS) receiver. Now it is easier than ever to plan your trip and track your location in real-time. AutoRoute 2007 with GPS Locator has many trip planning tools plus advanced new GPS features, so you'll always know exactly where you are and where your next turn is. Just plug it into your laptop and go!"
Tv�rci zd�raz�uj� zejm�na:
- Navigation mode makes it easier than ever to know whereyou are.
- Estimated drive time ensures you always know how far you are from your destination.
- SiRFstarIII GPS Locator works even through athermic windscreens provided there is a GPS device inside
- All-new USB adapter gives you the flexibility to travel cable-free! Just plug it in and go!
- Personalise your maps with additional points of interest that you can download from Windows Live Search.
- Make your maps and printouts more descriptive by adding notes, addressesand phone numbers for your planned stops.
V�ce dozv�te na adrese:
http://www.microsoft.com/uk/homepc/autoroute/ProductDetails.aspx?pid=001