AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.26.2007

Efektivn� vzd�l�v�n� zam�stnanc�

V rubrice RECENZE na m�m port�lu www.akamonitor.cz byla vystavena podrobn� p�vodn� recenze pozoruhodn� knihy vydan� GRADA Publishing. Odpov�d� na mnoh� aktu�ln� ot�zky t�kaj�c� se vzd�l�vac�ch projekt�.

7.16.2007

��zen� projekt� v IT

Doporu�uji Va�� pozornosti upout�vku na novou knihu CPressu! Jde o titul "��zen� projekt� v IT". Informaci o knize, v�etn� odkaz� na doprovodn� zdroje, najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

7.06.2007

55 zpr�v

Pokud jste dosud nenahl�dli do weblogu v�novan�ho GPS navigaci, v�zte, �e k dne�n�mu dni ji� obsahuje 55 zpr�v! www.akamonitor.cz/gps.htm.

Recenze knihy "Informa�n� syst�my v podnikov� praxi"

V rubrice RECENZE byla vystavena obs�hl� recenze pozoruhodn� knihy Petra Sodomky, vydan� CPressem. Hledejte ji na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/. ( Zpr�va byla publikov�na e-mailem )