GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.29.2007

Sledov�n� vozidel pomoc� GPS

Dal�� aplika�n� oblast� GPS je sledov�n� vozidel. Podrobnosti sledov�n� vozidel off-line a on-line jsou stru�n� vylo�eny na webov�m port�le www.gpsweb.cz.
Cituji z �vodu pojedn�n� o sledov�n� vozidel:
"Sledov�n� vozidel s vyu�it�m GPS m�e slou�it ke kontrole �idi�� a k automatizaci administrativy spojen� s provozem vozidel. Pokud k tzv. Off-Line sledov�n� p�id�me n�jakou formu On-Line d�lkov� komunikace, lze informace o poloze vozidel vyu��t k dispe�ersk�mu ��zen� jejich provozu v re�ln�m �ase a p��padn� i k r�zn�m bezpe�nostn�m funkc�m, jako je dohled�n� zcizen�ho vozidla a ochrana pos�dky."
Adresa �l�nku, ve kter�m jsou stru�n� vylo�eny z�klady sledov�n� vozidel, je n�sleduj�c�:

http://www.gpsweb.cz/dopravci/index.htm .

Hv�zdy, planety, souhv�zd� p��mo nad va�� hlavou

Sl�bil jsem, �e se v�nuji i m�n� zn�m�m aplikac�m GPS. Zde je jedna z nich.
Je prav� poledne, slunce z��� nad va�� hlavou, po hv�zd�ch ani pam�tky a v�s napadne:
je tam naho�e, p��mo nad va�� hlavou, krom� slunce, pr�v� te� v�bec n�co? Copak n�jak� hv�zdy, planety, souhv�zd�? Te� by v�m nejsp� nepomohl ani dobr� dalekohled. Pomoc existuje. Sta�� si do sv�ho PDA s GPS nainstalovat �ikovn� program VITO AstroNavigator. Ten s pomoc� GPS, kter� mu dod� informace o va�� pozici, p��padn� i o sm�ru va�eho pohybu, vyhled� a na displeji va�eho PDA zobraz� tu spr�vnou ��st hv�zdn� mapy - prostor, kter� je pr�v� p��mo nad va�� hlavou. Nevad� mu, �e je den, �e slunce nad va�� hlavou z��� na pln� pecky. Program pracuje s informacemi o m�stu ( dod� GPS-ka ) a �asu, kter� si s�m zji��uje. M�ete si vybrat, zda chcete vid�t jenom
hv�zdy, jenom planety, jenom souhv�zd�, nebo jejich libovolnou kombinaci. Program disponuje informacemi o 9000 hv�zd, v�etn� slunce, m�s�ce atd.
Slu�ba programu nen� omezena pouze na pr�ci se GPS. Poslou�� V�m k vyhled�n� vesm�rn�ho objektu a po klinut� v�m textov� pod� o objektu cenn� informace. Prost� takov� dynamick� vesm�rn� encyklopedie.
Podrobn� informace o progr�mku o velikosti necel�ho 1 MB najdete na adrese:
http://www.vitotechnology.com/en/products/astronavigator.html.
P�ipravil jsem V�m malou slideshow sestavenou z v��ez� z displeje PDA:
http://web.vsmie.cz/katolicky/astro/index.htm
Jedno upozorn�n� na z�v�r: �et�ete s �asem p�i pr�ci se zku�ebn� verz�. Je sice full, ale v m�m p��pad� vydr�ela pouze n�kolik m�lo minut!

6.28.2007

Navigace s kapesn�mi po��ta�i

Petr Horsk�, 30.6.2006
Uveden�mu t�matu se v�noval na port�lu mobilmania.cz Petr Horsk�.
Cituji z �vodu �l�nku Petra Horsk�ho, kter� byl publikov�n dne 30.6.2006:
"Kapesn� po��ta�e mohou s p��slu�n�m softwarov�m vybaven�m pln� nahradit jedno��elov� navig�tory. Daj� se pou�it na silnici, p�i turistice, lze s nimi hledat poklady p�i h�e geocaching. Jak� jsou v�hody a nev�hody navice s PDA? Nen� to tak dlouho, co jsem st�l p�ed rozhodnut�m, jak nejl�pe vy�e�it n�kup naviga�n�ho za��zen�. Hlavou se mi honily nejr�zn�j�� mo�nosti: �Koupit navigaci k chytr�mu telefonu? Nebo si po��dit jedno��elov� stroj? A jak to ud�lat, abych za co nejm�n� pen�z z�skal co mo�n� nejv�c?� �e jsem se nakonec rozhodl pr�v� pro kapesn� po��ta� (PDA), je z��sti d�lem n�hody a z��sti velk�ho �t�st�. Nyn�, zhruba po dvou letech pou��v�n� m�m pocit, �e jsem sv� pen�ze investoval dob�e a nanejv� smyslupln�."
V�ce najdete na adrese:
http://navigovat.mobilmania.cz/text2/ar.asp?ARI=112904

Navigace GPS p�i turistice a na kole

T�matu "turistika a GPS" se v�noval 3.7.2006 Jan Merhaut na port�lu mibilmania.cz.
Cituji z �vodu �l�nku:
"K �emu m�e b�t naviga�n� p��stroj GPS p�i turistice? Mo�n� si ��k�te, �e oproti pap�rov�m map�m v�m nic nem�e nab�dnout. Zkus�me v�s p�esv�d�it, �e GPS m� smysl i s batohem na z�dech nebo nad ��d�tky. P��stroje pro turistiku, konstrukce, rozd�len�, p�esnost, nap�jen�Mnoh� turista, kter� se dosud s p��stroji na b�zi GPS dosud nesezn�mil, si mo�n� �ekne, na co by mi to bylo? V�dy� dosud mi sta�ila mapa, p��padn� k n� je�t� kompas nebo buzola, nebo dokonce jen znalost, jak ur�ovat sv�tov� strany podle r�zn�ch p��rodn�ch znak�. Jakmile m� ale jednoho dne mo�nost sezn�mit se s mo�nostmi turistick�ch naviga�n�ch p��stroj� na b�zi GPS, v�t�inou zm�n� n�zor. GPS toti� p�in�� �adu v�hod. Zdaleka to nen� jen ur�en� p�esn� zem�pisn� polohy m�sta, ale tak� �ada dal��ch informac�. Jmenujme nap��klad z�znam pro�l� trasy, p��pravu trasy p�edem a n�slednou navigaci podle n�."
V�ce najdete na str�nce:
http://navigovat.mobilmania.cz/text2/ar.asp?ARI=112906

6.27.2007

Oper�tory a pokro�il� funkce - mapy.cz.

Odpov�d�m na n�kolik dotaz�, t�kaj�ch se GPS funkc� na port�lu www.mapy.cz:
Na n�e uveden� str�nce naleznete podrobnou informaci o oper�torech a pokro�il�ch funkc�ch, spojen�ch s GPS, v�etn� jednoduch�ch p��klad�. L�pe to ��ci nedok�u.
Adresa n�pov�dy:
http://napoveda.seznam.cz/cz/operatory-a-pokrocile-funkce.html
p��padn� t�
http://napoveda.seznam.cz/cz/ovladani-mapy.html.

6.25.2007

Nearest caches from your home

M�te-li z�jem z�skat informace o "ke��ch" (caches) um�st�n�ch v okol� va�eho bydli�t�, ud�l�te nejl�pe, kdy� se zdarma zaregistrujete na port�lu www.geocaching.com. P�i registraci jsou do datab�ze zaznamen�ny sou�adnice va�eho bydli�t�. Po vy��zen� registrace se stanete vlastn�kem ��tu ( account ), kde budou zaznamen�v�ny v�echny va�e �sp�chy i ne�sp�chy v geocachingu. V prost�ed� sv�ho ��tu uvid�te m.j. nab�dku "search for nearest caches from your home" - zobrazen� nejbli���ch "ke��" kolem m�sta, kter� jste zadali jako sv�j "home" - domov. M�te tak� mo�nost vyu��t klasick� vyhled�v�n�. Po zad�n� kl��ov�ho slova "Plzen" jsem obdr�el informace o 21 ke��ch. A byl jsem p�ekvapen, jak bl�zko tras m�ch vych�zek n�kter� z "ke��" le��. Nezb�v� mi nic jin�ho, ne� vz�t GPS-ku a zkusit alespo� ty nejbli��� naj�t.

6.24.2007

Geocaching: hra pro mozek, nohy a va�i GPS

Pokud V�s zaj�m� v�e kolem geocachingu, nejlep�� volbou pro v�s bude rozs�hl� �l�nek Marka
Lutonsk�ho,
zve�ejn�n� na n�e uveden� adrese na port�lu mobilmania.cz . Text je rozd�len do
5-ti ��st�:
- Co to je geocaching, historie, smysl, pom�cky
- Geocaching bez GPS, mudlov�, registrace, p��prava
- P��prava, hled�n� cache, logov�n�
- Z�pis na internetu, typy cach�, travel bug a geocoin
- Premium member, zkratky, vlastn� cache
Cit�t z �vodu �l�nku Marka Lutonsk�ho:
"Geocaching je turistick�, naviga�n� a trochu i internetov� hra. V�echno najednou. Spo��v� v tom, �e n�kdo na nezn�m� m�sto ukryje schr�nku, kter� se v angli�tin� ��k� cache, �t�te ke�. Na internetu zve�ejn� jej� sou�adnice a r�zn� dopl�uj�c� informace. Ostatn� potom tuto schr�nku pomoc� navig�tor� GPS hledaj�. P�i nalezen� se zap�ou do se�itku ve schr�nce, p��padn� si vyberou n�co z obsahu a v�m�nou do cache vlo�� n�co sv�ho. Po n�vratu sv�j n�lez anebo i ne�sp�ch sv��� speci�ln� internetov� schr�nce."
Marek Lutonsk� prezentuje informace o geocachingu zp�sobem, kter� v�s nenech� lhostejn�mi a s velkou pravd�podobnost� zatou��te si to alespo� vyzkou�et. P�ibli�uje toti� nejen techniku, principy, pravidla, ale nep��mo i atmosf�ru v komunit� lid�, kte�� t�to h�e "propadli". T�m, �e spojuje dobro�stv� z hled�n� s p��nosem v pozn�v�n� zaj�mav�ch m�st, d�v� geocachingu smysl, kter� m�e �ten��i p�i studiu jin�ch zdroj� uniknout. Tak�e nev�hejte a otev�ete si prvn� ��st �l�nku na adrese:
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/Ar.asp?ARI=112930&CHID=1&EXPS=&EXPA=

"Free software" s mapami va�� zem�

Jak jsem p�edpokl�dal, t�m�� okam�it� po tom, jakmile jsem uvedl zpr�vu o syst�mu NAVIO, za�aly p�ich�zet dotazy, zda v�m o podobn�m syst�mu, kter� by byl zdarma. Jeliko� ani j� nerad investuji do software, dokud si ho nemohu vyzkou�et, m�m pro V�s pot�uj�c� sd�len�. NAVIO m�ete sice tak� zkou�et ve zku�ebn� lh�t�, existuje v�ak �e�en�, kter� je podobn�, kter� je dostupn� zdarma ( autor uv�t� dobrovolnou podporu sv�ho projektu ) a kter� m� je�t� jednu netradi�n� v�hodu: m�ete se z��astnit organizovan�ho beta-testov�n� nejnov�j�� verze s ve�kerou podporou ze strany autora. Syst�m nese ozna�en� GPSS a v na�ich kraj�ch nen� p��li� zn�m�. Po ��zen�m zaregistrov�n� z�sk�te na kl��, kter� V�m poslou�� na 6 m�s�c�. Pot� m�ete registraci obnovit. Registruje se samostatn� verze pro NB a verze pro PDA. Program neexistuje dosud v �esk� verzi, autor k tomuto probl�mu m.j. sd�luje:
"Je n�m l�to, �e existuj� zat�m jen verze v angli�tin� a japon�tin�, ale dal�� budou k dispozici v nejbli��� dob�. Vlastn� verzi si m�ete vytvo�it sami, proto�e GPSS pracuje s nahran�m hlasem , ale museli byste nahr�t spoustu zvuk�. "
http://www.gpss.tripoduk.com/czech.htm
Na t�to adrese najdete �esk� p�eklad jedn� ze stovky str�nek, pojedn�vaj�c�ch o syst�mu GPSS a jeho jednotliv�ch verz�ch.
Na port�lu v�robce najdete cenn� informace nejen k produktu GPSS, ale i k syst�mu GPS jako takov�mu - v angli�tin�. Doporu�uji si pro��st:
"GPS Navigation with GPSS"
http://www.gpss.tripoduk.com/navi.htm

"GPSS on Pocket PC User Guide"
na adrese:
http://www.gpss.tripoduk.com/gpsspuse.htm.
A moje kr�tk� zku�enost? Na NB mi syst�m funguje spolehliv�, na sv�m iPAQu jsem sice je�t� pln� neusp�l, PDA-�ko vol� st�le po nov�j�� verzi NETCFSetupv2.msi, ale podle informac� na port�lu v�robce by nem�l b�t ( na platform� Windows Mobile 5 ) probl�m sw rozchodit. Mo�n� si to n�kdo z V�s zkus�te a po�lete mi sv�j tip jak probl�m p�ekonat. Marn� se ji� del�� dobu sh�n�m po podrobn�j��m popisu WM5, abych mu snadn�ji vych�zel vst��c.
Ka�dop�dn� doporu�uji v�novat syst�mu GPSS pozornost, t�eba to bude to, co V�m mnou op�vovan� NAVIO nahrad�.

6.23.2007

NAVIO pro iPAQ rx 4240

�l�nek v �asopise Mobility, v�novan� v�sledk�m testu sedmi GPS p�ij�ma��, byl opublikov�n v kv�tnu. A pr�v� tehdy jsem zpozorn�l a za�al jsem se zaj�mat o GPS jako takov�. Nebylo to pro mne nic t�k�ho, vzhledem ke skute�nosti, �e monitoruji 25 �asopis� s ICT t�matikou. K dne�n�mu dni mohu ��ci, �e nez�stal ��dn� titul, kter� by se od t� doby t�matu GPC nev�noval. P�esv�d�it se o tom m�ete pr�v� na str�nce tohoto weblogu. ��st si o GPS je zaj�mav�, na webu existuje nejen �ada pozoruhodn�ch text�, ale i �ada prezentac� a animac� syst�mu. Brzo jsem poznal, �e u �etby z�stat nemohu a rozhodl jsem se, �e si po��d�m nejd��ve GPS receiver. �lo o typ EVOLVE Solar, kter� ve zm�n�n�m testu sedmi p�ij�ma�� dopadl nejl�pe. SW a mapy jsem m�l nejd��ve instalov�ny na notebooku, ke kter�mu jsem EVOLVE p�ipojoval p�es Bluetooth. Sezn�mil jsem se s auto-navigac� s GPS, ale st�le v�ce mne l�kaly dal�� aplikace, na prvn�m m�st� turistick� navigace. Jeliko� si nebyl jist, jak dlouho mi nad�en� pro aplikaci GPS vydr��, zam�tl jsem variantu specializovan�ho hardwaru a to jednak proto, �e jsem s EVOLVEM velmi spokojen a tak� z d�vod� finan�n�ch. Zakoupil jsem HP iPAQ rx 4240. Nemohu ��ci, �e by volba byla v�sledkem hlubok� anal�zy mo�n�ch variant. Cht�l jsem PDA s mal�ho rozm�ru ale s kvalitn�m displejem, kter� by ne�ral p��li� energie, v�konn� procesor, rozumnou vnit�n� pam� a slot pro SD kartu, Windows Mobile 5, mo�nost p�ehr�v�n� videa a pro komunikaci Wi-Fi a bluetooth. M�l jsem na mysli vyu�it� PDA s vhodn�m SW v duchu garminsk�ch turistick�ch GPS-sek "do ruky". Ne� jsem se sta�il d�kladn� porozhl�dnout po jin�ch variant�ch, poda�ilo se mi z�skat na iPAQ velmi slu�nou slevu a bylo rozhodnuto. Nechci si to zak�iknout, ale zat�m jsem spokojen. Um� p�esn� to, co pot�ebuji, je dostate�n� univerz�ln� pro m� sou�asn� i pro m� nejbli��� pot�eby. D�le�it� je, �e si p�es bluetooth s EVOLVEM dob�e rozum�. Do GPS map jsem p��li� neinvestoval, pro sv� experimenty jsem si vyrobil digit�ln� mapy s�m, pomoc� softwaru, kter� dok�e pracovat s naskenovan�mi mapami, kter� v programu vcelku �sp�n� kalibruji.
P��jemn�m p�ekvapen�m byl pro mne KUPON , vlo�en� do krabice s iPAQ-em. Umo��il mi p��stup na speci�ln� webovou str�nku HP, s nab�dkou v�ce ne� stovky program� pro PDA. M�j kupon byl ohodnocen 4-mi body a mohl jsem vyb�rat. Kdy� jsem narazil na program NAVIO, nev�hal jsem a cel� sv� 4 body jsem utratil pr�v� za tento produkt. Tr�n� cena produktu je sice pouze cca 24 USD, tak�e to nebyl a� tak velk� zisk, ale po sezn�men� s programem jsem usoudil, �e to byla p�ece jenom v�hra. NAVIO u n�s nen� p��li� zn�m�, pro mne byla jeho instalace cestou k c�lov� variant� - k alternativ� speci�ln� ru�n� turistick� GPS-ky, realizovan� na univerz�ln�m PDA. NAVIO dok�e na��st naskenovan� mapy v b�n�ch form�tech a zajistit jejich snadnou kalibraci.
Pro podrobn� p�ehled fun�n�ch mo�nost� produktu NAVIO si V�s dovoluji odk�zat na webovou str�nku v�robce sw. Je sice v angli�tin�, ale screenshoty - v��ezy z obrazovky -jsou "esperantem", umo�n� V�m poznat produkt velmi p�esn�. Na port�lu firmy najdete i pdf soubor s ucelen�m popisem NAVIO v n�m�in�. Jakmile budu m�t trochu �asu, sestav�m malou slideshow, kter� V�m produkt p�i aplikaci na "p�� z�n�" dostate�n� p�ibl��. Adresa str�nky s informacemi je:
http://www.tinystocks.com/gps.html

Introduction to NAVSTAR GPS ( ENG )

N�zorn� ud�lan� prezentace ( ��ste�n� animace ) , seznamuj�c� se z�klady GPS, v�etn� n�kolika podstatn�ch dat a vzore�k� pro v�po�et. P�vodn� verze prezentace vznikla v roce 1999 a v roce 2002 byla alktualizov�na. �Je ve form�tu ppt ( Power Point ), obsahuje 42 slajd� a najdete ji ke sta�en� nebo k p��m�mu prohl�en� na adrese:
http://people.csail.mit.edu/rudolph/Teaching/Lectures/How_GPS_Works.ppt

P�ehledn� o aplika�n�ch oblastech GPS ( ENG )

V �vodn� zpr�v� v tomto weblogu jsem se zm�nil, �e budu m.j. postupn� sm�rovat jeho obsah k m�n� zn�m�m aplika�n�m oblastem GPS. Na webu jsem na�el zaj�mavou prezentaci, kter� nejd��ve obsahuje kr�tk� �vod do GPS a pot� stru�n� charakterizuje nejd�le�it�j�� aplika�n� oblasti. Prezentace je v angli�tin�, je ozna�ena:
"Science & Technology of GPS Adapted from the Work of Steve Truby, Iowa 4-H, What is GPS?"
a najdete ji ve form�tu "ppt" ( Power Point ), na adrese:
http://4h.missouri.edu/go/programs/mapping/gps1.ppt
k p��m�mu zobrazen� nebo ke sta�en�. Nebudete litovat!

6.10.2007

Nep�ehl�dli jste GPS sou�adnice?

Skoro ka�d�, kdo m� p��stup k internetu, vyu�il nab�dku mapov�ch slu�eb on-line. Nejzn�m�j�� je port�l "MAPY.cz". Pro p��pad, �e bych nebyl s�m, kdo si dodnes nev�iml toho, �e se m�e snadno dozv�d�t GPS sou�adnice kter�hokoliv m�sta na map� - pr�v� vyu�it�m uveden�ho port�lu, pod�v�m tuto informaci. M�sto dlouh�ho popisov�n�, doporu�uji otev��t www.mapy.cz, zadat adresu sv�ho bydli�t� a po zobrazen� mapky s ozna�en�m m�stem, klikn�te na zna�ku na map�. Zobraz� se v�m okno s informacemi, kter� se k m�stu vztahuj� a sou�asn� nab�dka "Napl�novat trasu - GPS - m�sto na map�". Po kliknut� na "GPS" se na nov�m ��dku zobraz� GPS sou�adnice m�sta. Pokud zvol�te slu�bu zobrazen� trasy, nab�dne se V�m nav�c zaj�mav� mo�nost "Ulo�it napl�novanou trasu do GPS" ( pro 2 nab�zen� form�ty ).

6.08.2007

Ve� m� d�l, navigace m� ...

Sv� na t�ma GPS �ekla i redakce �asopisu CLICK! ( d��ve SW noviny ). A vzala to skute�n� poctiv� od podlahy. Na cel�ch 14-ti stran�ch s osnovou:
- Navigace d��ve a nyn�
- Navigace pro ka�dou p��le�itost
- Jak vybrat navigaci
- P�ehled aktu�ln� dostupn�ch navigac� - p�ehled 18-ti za��zen�.
Zaj�mav� jsou pojedn�n� na p�. na tato d�l�� t�mata:
- Jak vznikaj� a jak se li�� mapy
- Automobilov� mapy
- Turistick�, cyklomapy a dal��,
- Syst�my zabudovan� v aut�
- Syst�my integrovan� do autor�dia
- Jedno��elov� p�enosn� navigace
- Navigace v PDA a komunik�torech
- Nav�gace v mobiln�ch telefonech
- Navigace pro turistiku
- Jak se jezd� s navigac�.
Ukazuje se, �e st�le v�ce plat�: kter� �asopis se dnes nev�nuje GPS, jako by nebyl.
Bohu�el nem�m tolik �asu, abych obsah jednotliv�ch pojedn�n� p�ibl�il podrobn�ji, jsem r�d, �e sta��m publikovat alespo� upout�vky.

Extra GPS

Tak nazvala redakce �asopisu EXTRA PC sv�j 3-str�nkov� p��sp�vek do pokladnice informac� o GPS. Na prvn� str�nce je nab�dka �ty� pozoruhodn�ch produkt� �ty� dodavatelsk�ch firem:
- www.mio-tech.be
- www.garmin.cz
- www.asus.cz
- www.tomtom.com,
dopln�n� o n�kolik aktualit:
- Elko bude vozit E-Ten
- Nov� mapy �esk� republiky
- Navigon na �esk�m trhu
- Google Earth �esky a
- Nov� verze TopoCzech.
Druh� str�nka je v�nov�na hodnocen� produktu Evolve X261 GPS, nab�zen�mu �dajn� za pouh�ch 5200,- K�. Text je uveden slovy: "Ceny navigac� klesaj� tak rychle, �e nejlevn�j�� modely dnes se�enete za p�t tis�c korun. Evolve GPS je p��kladem takov�ho p��stroje a nav�c nab�z� tak� p�ehr�v�n� hudby a videa.
T�et� strana je v�nov�na kapesn�mu p�ehr�va�i s GPS - Mio H610, u kter�ho je, podle autora �l�nku, navigov�n� de fakto jen dopl�kem. Jde p�edev��m o p�ehr�va� hudby, videa a prohl�e� fotografi�. Podle autora je H610 ur�en p�edev��m pro aktivn� �eny.

Revoluce jm�nem Galileo

M�s��n� mi proch�z� "rukama" 25 �asopis�, p�ev�n� z oblasti ICT. Za t�ch 11 let existence m�ho vzd�l�vac�ho a zpravodajsk�ho port�lu AKA MONITOR by to byla p�kn� hromada pap�ru. Proto prov�d�m selekci a ukl�d�m �l�nky t�kaj�c� se t�mat, kter� mne zaj�maj�, nebo u kter�ch o�ek�v�m rozvoj. Boom kolem GPS jsem zachytil na posledn� chv�li, o �em� sv�d�� zam��en� a obsah tohoto weblogu, ale ve sv�m archivu jsem na�el �adu �l�nk�, kter� sou�asn� rozvoj signalizovaly. Jedn�m z velmi p�kn� napsan�ch �l�nk� je pojedn�n� z b�ezna lo�sk�ho roku. V �asopise PC World napsal Tom� P�ibyl �l�nek pod n�zvem:
"Revoluce jm�nem Galileo" s podtitulkem "Prvn� satelitn� naviga�n� syst�m vyrazil na orbit". Text byl inspirov�n startem prvn� ze dvou zku�ebn�ch dru�ic pro evropsk� satelitn� syst�m Galileo, kter� -podle autora - slibuje skute�nou revoluci ve vyu��v�n� dru�icov� navigace a v�razn� se dotkne sv�ta ICT. Vyb�r�m mezititulky a n�zev vlo�en�ho okna:
- N�vrat v pln� s�le
- Jak to vlastn� funguje
- J�zdn� ��d Galilea a
- P�t slu�eb satelit� Galileo: Open Service (OS), Commercial Service (CS), Public Regulated Service PRS), Safety of Life Service (SoL) a Search and Rescue (SAR).
Na t�ma Galileo od t� doby vy�lo �ada nov�j��ch �l�nk�, kter� up�es�uj� obsah n�kter�ch tvrzen�, p�esto pova�uji n�vrat k �l�nku Tom�e P�ibyla za p��nosn�.

6.04.2007

GPS �daje v ZPS 9 - Sv�t po��ta��

�asopis "Sv�t po��ta��" za�adil do sv�ho 12/07 vyd�n� �l�nek s n�zvem:
"GPS �daje v Zoner Photo Studiu 9" a s podtitulkem: Dopl�te sv� sn�mky o geografick� �daje.
ZPS 9 dok�e k va��m sn�mk�m automaticky p�i�adit geografick� �daje o m�st� jejich vzniku. Sta�� exportovat �daje z naviga�n�ho p��stroje v n�kter�m z podporovan�ch form�t� a program podle doby vzniku pozn�, ke kter�m fotografi�m pat��. N�zvy odstavc�:
- GPS a dokumenta�n� hodnota sn�mk�
- automatick� p�i�azen� podle �asu
- ochrana propti zneu�it�.
�l�nek V�m porad� i v situaci, kdy nevlastn�te GPS naviga�n� p��stroj a p�esto nechcete mo�nost vzd�t. Dopln�n� EXIF fotografi� o p�esnou lokalizaci d�ky GPS sou�adnic�m, je velk� l�kadlo.

Navigace GPS v den�ku PR�VO

"Vyhnete se kolon�m, zaplat�te m�n� na pokut�ch za rychlost a snadn�ji najdete parkov�n�". Toto je podtitulek celostr�nkov� informace nazvan�: "Dal�� o�i za volantem: navigace GPS". �l�nek prob�r� p��nosy GPS pro automobilisty z ryze praktick�ho hlediska. Pojedn�n� zahrnuje vysv�tlen� RDS-TMC ( Radiov� syst�m p�enosu dat - kan�l dopravn�ch informac� ) jako slu�by d�le�it�ch dopravn�ch informac� a jeho spolupr�ci nse syst�mem GPS.
Nadpisy v �l�nku:
- operativn� reakce
- informace pro �idi�e: Radio�urn�l
- bez mapy ani r�nu
- jak� p��stroj si vybrat.
Text obsahuje stru�n� hodnocen� �ty� profesion�ln�ch GPS za��zen� v cenov�m rozp�t� mezi 9.570-ti K� a 21.690-ti K�. D�le dva odstavce zam��en� na t�mata:
- varov�n� p�ed radary
- rychlost na hran� policejn� tolerance
- kde zaprkovat.
Na z�v�r jsou uvedeny t�i tipy na web:
- www.gps-online.cz
- www.navigovat.cz a
- www.rds-tmc.cz.

6.03.2007

GPS navigace v �asopise COMPUTER

Nem�li bychom si nechat uj�t 12-t� ��slo �asopisu Computer, kter� vyjde 14.6.2007. Problematika GPS bude t�matem ��sla! Na praktick�ch uk�zk�ch bychom se m�li dozv�d�t hodn� o navigavi v aut�, na kole i p�i hled�n� poklad�. Na p��stroje pro GPS navigaci by m�l b�t zam��en i tradi�n� DUEL.