AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.24.2007

Weblog v�novan� GPS se t�� pozornosti

N�v�t�vnost teprve 2 m�s�ce "star�ho" weblogu v�novan�ho GPS, pot�iteln� roste. P�isp�la k tomu z�ejm� skute�nost, �e se s �l�nky t�kaj�c�mi se GPS roztrhl pytel zejm�na v ICT �asopisech, kter�ch mi proch�z� rukama m�s��n� 25 kousk�. M�m tedy o �em ps�t. Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/gps.htm. Z�jemce bych cht�l upozornit, �e nejde o str�nky ur�en� pro profesin�ly. Jako u ostatn�ch weblog�, jde o jak�si sv�r�zn� "protokol" m�ho vlastn�ho pozn�v�n� t�to zaj�mav� a velmi perspektivn� oblasti. S�m sb�r�m praktick� zku�enosti teprve 2 m�s�ce. Nav�c budu weblog sm�rovat st�le v�ce na m�n� zn�m� aplikace GPS a na pozn�v�n� satelitn�ch naviga�n�ch syst�m� jako takov�ch. Na str�nce weblogu najdete odkazy na poveden� prezentace syst�mu, kter� jsou sice v angli�tin�, ale jsou dopln�ny animacemi, tak�e ��dn� probl�m s pochopen�m obsahu sd�len�. Krom� upout�vek na zdroje za�azuji tu a tam i sv� p�vodn� sd�len�, nebo sp� �vahy. T��m se na va�e n�v�t�vy na v�ech odborn�ch str�nk�ch, publikovan�ch formou weblogu.