GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

5.20.2007

GPS v "Po��ta�i pro ka�d�ho"

Jak jsem ji� uvedl v tomto weblogu, v posledn�ch t�dnech se t�matu GPS v�nuje v�t�ina �asopis� s technickou, resp. po��ta�ovou t�matikou. Nyn� se mezi n� za�adil i PPK a to �l�nkem v�novan�m naviga�n�m syst�m�m. Titulky v �l�nku: vyu�it� GPS, jak GPS syst�m pracuje, typy p��stroj�, jak navigaci vybrat, co GPS um�? Geocaching a GPS Graffiti, praktick� zku�enosti.
Samostatn� okno na str�nce pat�� "kombajnu" E-TEN Glogiish M700 a v dal��m se stru�n� charakterizuje GALILEO, jako evropsk� komnkurence GPS.

GPS Overview

Zaj�mav� zdroj poznatk� k GPS najdete na port�lu Palowireless.
Jde o GPS Resource Center - na adrese ZDE.
V t�to zpr�v� upozor�uji zejm�na na tutori�l, kter� se v�nuje d�l��m t�mat�m:
- GPS System Segments
- GPS System Operation
- Uses of GPS Technology
-- Location
-- Navigation
-- Tracking
-- Mapping
-- Timing
- GPS Competitors.
Auto�i materi�l uv�d� slovy:
"The original theory behind
Location-Based Services - or LBS - is to help you find out where you are or where something else is. There are several ways of determining location, including GPS, cell locations, triangulation and other methods.This overview describes the history and workings of the Global Positioning System (GPS), as well as its uses and the future for it."
Cel� materi�l najdete na adrese ZDE.

5.13.2007

�azen� zpr�v v tomto weblogu a RSS

P�i z��zen� weblogu v�novan�ho problematice GPS jsem si p�edsevzal soust�edit a opublikovat odkazy na pozoruhodn� zdroje na webu, v �asopisech, p��padn� v knih�ch. V posledn�ch dvou t�dnech to byla p��mo sprcha �l�nk� v �asopisech a n�co mi ��k�, �e to je jenom za��tek. T�ma GPS se st�v� pr�v� v t�chto dnech neb�vale aktu�ln�m. V�echny m� odborn� weblogy jsou jak�msi protokolem m�ch "setk�n�" s poznatky vztahuj�c�mi se k t�matu konkr�tn�ho weblogu. Nejinak je a bude tomu i v p��pad� weblogu v�novan�ho GPS. Proto, alespo� v nejbli��� dob�, neo�ek�vejte jin�, ne� �asov� �azen�, p�i �em� i zde m�e j�t o vyj�mky, kdy� se setk�m se star��m zdrojem, ne kter� jsem d��ve nep�i�el a p�itom ho pova�uji za cenn�. S uveden�m tak� souvis�, �e se nov� zpr�vy budou vystytovat v nepravideln�ch intervalech. Vyu�ijte proto nab�dku adresy pro RSS �te�ku. Je "skryta" pod �ervenou ikonou v lev�m sloupci. �te�ka V�s spolehliv� upozorn� na nov� obsah str�nky.

Vyberte si navigaci - Extra PC

Pod n�zvem "vyberte si navigaci" bude pokra�ovat t�ma, zapo�at� v kv�tnov�m ��sle �asopisu "Extra PC". V �ernov�m vyd�n� bychom m�li naj�t rozs�hl� p�ehled nejen p�enosn�ch p��stroj� do automobilu, ale tak� kapesn�ch po��ta�� a mobil� s GPS p�ij�ma�em a tak� bezdr�tov�ch GPS modul�.

U�ite�n� informace - GPS ( ENG )

Useful GPS Information
Pro stru�nost uv�d�m obr�zek s kopii nab�dky informac� na port�lu "maps-gps-info.com":

Pokud se sm���te s angli�tinou, z�sk�te v�born� dopl�kov� zdroj informac�.
Adresa port�lu je ZDE.

5.12.2007

Seznam odkaz� pro GPS-za��te�n�ky (DE)

N�mecky mluv�c� port�l Thomass Hasse n�m nab�z� seznam odkaz� na str�nky ur�en� za��te�n�k�m v GPS.
"Links f�r GPS-EinsteigerF�r jeden, der sich mit dem Thema GPS auseinandersetzt, stellt sich die Frage: Wo finde ich Informationen. Um den Einstieg zu erleichtern, sind nachfolgend Links aufgef�hrt, die eine Hilfestellung bieten sollen. Weitere Links zu vielen Themen findet man in der FAQ[1].
- Allgemeine Informationen zum Thema GPS
- Berichte / Tests zu GPS-Ger�ten- Software
- (Digitale) Landkarten- GPS-Daten (Wegpunkte, Tracks, Routen)"

Jak p�edstavuje svoje d�lo, kter� se datuje od roku 2001, s�m autor port�lu:
"�ber NOeGS
NOeGS wurde 2001 "geboren", um Fragen und Antorten aus der Newsgroup maus.technik.gps zusammenzufassen und online verf�gbar zu halten. Was damals als "kleine" Linksammlung begann, ist in den letzten Jahren zu einer recht umfangreichen Seite gewachsen.
Warum "NOeGS"?
Ich suchte einen Namen, der sich von den damals "bekannten" Seiten unterschied. Und heute ist NOeGS so "eingefahren", dass ich es nicht mehr �ndern m�chte. �brigens ist NOeGS eine "one-man-show", auch wenn mich oft e-Mails erreichen, die ein ganzes Team ansprechen und um Weiterleitung an den zust�ndigen Bearbeiter bitten."
Na port�le je k voln�mu sta�en� spousta informac� a u�ite�n�ch n�stroj�, pom�cek a map. Na str�nk�ch port�lu je i pr�b�n� dopl�ovan� GPS-MAGazin.
Anglick� zkr�cen� verze je na adrese ZDE

Adresa origin�ln�ho port�lu je ZDE.

GPS Visualizer: Do-It-Yourself Mapping

M�te-li chv�li �as a rozum�te anglicky, neprohloup�te, kdy� si otev�ete webovou str�nku na n�e uveden� adrese. Obsahuje on-line utilitu GPS Visualizer, jej� pou�it� je zdarma. On-line slu�ba GPS Visualizer v�m umo�n� vytvo�it mapy a profily na z�klad�:
- GPS dat ( tracks a waypoints )
- adres ulic, nebo
- jednoduch�ch sou�adnic.
Zde je stru�n� charakteristika slu�by v anglick�m origin�le, jak je uvedena na HP port�lu:
"GPS Visualizer is a free, easy-to-use online utility that creates maps and profiles from GPS data (tracks and waypoints), street addresses, or simple coordinates.
Use it to:
- see where you've been,
- plan where you're going, or
- visualize geographic data (business locations, scientific observations, events, customers, real estate, geotagged photos, etc.).
S ��m pracuje Visualizer:
GPS Visualizer can read data files from many different sources, including but not limited to:
GPX, OziExplorer, Geocaching.com (.loc), IGC sailplane logs, Garmin Forerunner (.xml/.hst/.tcx), Timex Trainer (v1.3+), Cetus GPS, PathAway, cotoGPS, CompeGPS, TomTom (.pgl), IGN Rando (.rdn), Emtac Trine, Suunto X9/X9i (.sdf), NetStumbler/WiFiFoFum, GPSManager, MS Excel, and of course tab-delimited or comma-separated text.
Co produkuje:
GPS Visualizer can draw maps in SVG, JPEG/PNG, and Google Maps format, and can create map overlays and KML files for Google Earth. (For non-Google maps, JPEGs are easier to deal with, but SVGs are interactive -- to view them, make sure you've installed Adobe's free SVG Viewer plug-in.) You can also draw profiles (of elevation, speed, etc.) in SVG or PNG format.
Na str�nk�ch port�lu Visualizer.com se dozv�te mnoho zaj�mav�ch a u�ite�n�ch informac�.
GPS Visualizer najdete na T�TO ADRESE.

M�n� zn�m� v�robce GPS za��zen� - TRIMBLE

V prvn� zpr�v� v tomto weblogu jsem uvedl, �e v jeho obsahu nevynech�m odkazy na zdroje obsahuj�c� informace o m�n� zn�m�ch oblastech uplatn�n� GPS. Proto jsem za�adil tuto upout�vku na m�n� zn�m�ho v�robce GPS za��zen�, orientovan�ho p�edev��m ( ale nejen ) na vyu�it� GPS v oblasti zem�m����sk�. Mimochodem - se zaj�mavou aplikac� GPS produkt� TRIMBLE v oblasti zem�d�lstv� se m�ete sezn�mit ZDE.
Jak se TRIMBLE na webu p�edstavuje:
"About Trimble - Trimble provides positioning solutions enabling professionals in engineering and construction, surveying, agriculture, fleet management and field service to be more productive
by revolutionizing their work processes. Trimble is transforming the way work is done through the application of innovative positioning. Trimble uses GPS, lasers, optical, and inertial technologies, as well as wireless communications and application specific software to provide complete solutions that link positioning to productivity."
Port�l TRIMBLE.com stoj� za pozornost i proto, �e nab�z� jeden z nejlep��ch TUTORI�L� v�novan�ch GPS. V�ele ho doporu�uji! Najdete ho ZDE.
V t�to souvislosti si dovoluji upozornit na �asopis ZEM�M��I�, kter�mu je z aplika�n�ho hlediska problematika GPS velmi bl�zk�. Jako uk�zka m�e slou�it �l�nek opublikovan� v z�v�ru roku 2006 pod n�zvem "Nov� trendy na poli satelitn� navigace " - ZDE.
V�ce informac� o port�lu TRIMBLE najdete ZDE.

Oper�to�i a navigace

Zaj�mav� informace najdete v kv�tnov�m ��sle �asopisu "Mobility". T�matice GPS navigace jsou v�nov�ny hned dva texty. Prvn� pojedn�n� o slu�b�ch oper�tor� souvisej�c�ch s navigac�. P�ibli�uje podstatu sledovac�ho syst�mu v�etn� nutnosti zp�tn�ho kan�lu pro p�enos aktu�ln� polohy z ter�nu. Zn�m� autor Ji�� Kuruc pova�uje sit� mobiln�ch opear�tor� za ide�ln� �e�en�. Osnova �l�nku podle nadpis� je tato:
- sledov�n� od Vodafonu, lokalizace v s�t�ch GSM a T-Mobile, T-Mobile a slu�ba Kde je..., T-Mobile a slu�ba Navig�tor, O2 Navigace a z�v�r.
Cituji ze z�v�ru �l�nku:
"Navigace na jak�koli zp�sob se st�v� hitem posledn�ch let. Nen� divu, �e i oper�to�i cht�j� tohoto ztrendu pat�i�n� vyu��t. Zvl�t�, kdy� maj� v rukou ide�ln� zp�tn� kan�l, kter� v syst�mu GPS chyb�. Ze slu�eb ... oce�uji p�edev��m Vodafon Auto Man��r. Za velmi n�zk� m�s��n� poplatky z�sk� firma dokonal� p�ehled o pohybu sv�ch vozidel. Satelitn� navigace i lokalizace v s�ti GSM m� velk� potenci�l - nechejme se p�ekvapit, jak� nov� slu�by oper�to�i p�iprav�."
Druh� �l�nek je v�nov�n nov�mu mobilu Nokia N95, kter� jako jeden z m�la chytr�ch telefon� disponuje vestav�n�m GPS p�ij�ma�em. Ji�� Kuruc n�s ve sv�m �l�nku seznamuje s v�sledky ov��ov�n� kvality telefonu, u kter�ho vyzkou�el schopnosti standardn� dod�van�ch aplikac�. V �l�nku jsou podrobn� hodnoceny klady i z�pory N95, na jedn� stran� GPS p�ij�ma�e, u kter�ho existuj� jist� v�hrady, na druh� stran� n�kter� aplikace, kter� jsou vesm�s hodnoceny kladn�.
Cituji ze z�v�ru �l�nku:
"P�esto�e integrovan� p�ij�ma� nepat�� mezi sou�asnou �pi�ku, pro b�n� pou�it� bohat� sta��. ... Celkov� dojem je tedy kladn�, pokud v�ak tou��te po plnohodnotn� automobilov� navigaci a chcete m�t kontrolu nad v�daji, zvolte rad�ji n�kterou z ov��en�ch konkuren�n�ch aplikac�. Lib� se mi aplikace Obl�ben� m�sta ... atd.".
V�e nasv�d�uje tomu, �e integraci GPS a GMS nesporn� pat�� slibn� budoucnost, n�jak� �as bude trvat, ne� se syst�m dolad� a finan�n�mi n�roky p�ibl�� mo�nostem v�t�iny potenci�ln�ch u�ivatel�.

5.11.2007

Police locate transplant patient via GPS phone

Zpr�va o tom, jak byl d�ky mobilu s integrovanou GPS-kou a pohotovoasti policisty, zachr�n�n �ivot 10-ti let�mu chlapci, kter� �ekal na transplantaci srdce od d�rce. V okam�iku, kdy se vyskytla �ance ( kter� se dlouho nemusela opakovat ) na transplantaci srdce od d�rce, byl moment�ln� nezv�stn� chlapec lokalizov�n d�ky kombinaci GPS a GSM slu�by a dopraven v�as do nemocnice.
Cituji ��st zpr�vy v origin�le:
"This is one for the ages from the "GPS-can-save-your-life" file. And it's not the usual stranded hiker/climber/lost tourist story. In Pennsylvania last week, state police were able to track down a 10-year-old heart transplant patient when medical officials were unable to locate him or his mother to tell them that a donor heart was available. State police were able to track down John Paul May and his mother Sue via her GPS-enabled mobile phone.John Paul had successful transplant surgery at Children's Hospital of Pittsburgh on Saturday night, CBS News reports."
Celou zpr�vu najdete ZDE.

Garmin-mapy zdarma

Kostenlose Garmin Landkarten - Free Garmin maps
- Czech Republic
http://gps-maps.info/en/maps/regions
- Slovak Republic
http://www.zelpo.sk/sport/rogalo/gps_map (Karten f�r Drachenflieger - Maps for hanggliding)http://buteo.szm.sk/gps/download.htmhttp://gps-maps.info/en/maps/regions
- Alpen / Alps
http://www.gpsmaps.de (H�henlinien - Contour maps)
- �sterreich - Austria
http://home.wtal.de/noegs/citymap.htm (Nur St�dte - cities only)http://home.wtal.de/noegs/jamtal.htm (Jamtal, Tirol)
http://www.bergsuechtig.de/s/downloads.html (Riesenfernergruppe, Ortler, Dachstein, Zillertal-West, �tztaler Alpen)
Ale i odkazy na dal�� mapy najdete na adrese ZDE.
Pozor! - n�kter� jsem je�t� neodzkou�el!

Jak vybrat naviga�n� p��stroj

Poradit ve v�b�ru GPS-ky se sna�� na sv�ch str�nk�ch port�l fons.cz e-shop.Text je stru�n�, prohl�dnete ho za minutu a u�et�it V�m m�e hodiny t�p�n�.
Najdete ho ZDE.

GPS a komunika�n� protokol NMEA - seri�l

Zaj�mav� p�ehledn� seri�l �l�nk� napsal Jan Mart�nek a opublikoval port�l abclinuxu.cz. C�lem seri�lu je popsat z�kladn� principy GPS. Dozv�te se, na kter� z�ludnosti je t�eba d�t pozor p�i pou��v�n� GPS p�ij�ma��, jak� je dostupnost sign�lu a p�esnost ur�en� pozice. V �vodn� ��sti seri�lu autor p�e:
"C�lem tohoto seri�lu je popsat z�kladn� principy GPS. Dozv�te se, na kter� z�ludnosti je t�eba d�t pozor p�i pou��v�n� GPS p�ij�ma��, jak� je dostupnost sign�lu a p�esnost ur�en� pozice. Konkr�tn� poznatky se vztahuj� k p�ij�ma�i NAVILOCK 202U, kter� mi byl zap�j�en (tis�cer� d�ky!). N�kterou z jeho variant lze po��dit za cca 1800 K�. V �l�nku je pops�n zp�sob, jak tento p��stroj zprovoznit pod Linuxem a jak ��st a interpretovat data p�ich�zej�c� do USB portu.Zku�en�j�� program�tor by po p�e�ten� tohoto �l�nku m�l b�t schopen napsat obslu�n� software, kter� zpracov�v� informace o aktu�ln� pozici, p�esn�m �ase, pozici dru�ic a s�le jejich sign�lu a sou�asn� o�et�it �adu b�n�ch probl�mov�ch situac�. D�le jsou nast�n�ny postupy p�i p�epo�tu mezi r�zn�mi sou�adnicov�mi syst�my pou��van�mi v geod�zii a kartografii. Mnoho dal��ch informac� je k dispozici na internetu a z�jemc�m doporu�uji odkazy uveden� na konci."
Seri�l tvo�� 3 ��sti:
- 1 (princip, historie) GPS a komunika�n� protokol NMEA
- 2 (dostupnost, p�esnost, Navilock)
- 3 (dek�dov�n� dat)
Seri�l najdete a adrese ZDE.

Praktick� vyu�it� GPS

V prvn� zpr�v� v tomto weblogu jsem uvedl, �e se chci postupn� zam��ovat na �ir��, netradi�n� uplatn�n� GPS a na syst�m jako takov�. Hledal jsem na webu stru�n� text, kter� by tuto oblast vhodn� otev�el. Jedn�m takov�m textem m�e b�t �l�nek autora Bergmana, publikovan� na port�lu ce4you.cz. V�voj v oblasti aplikac� GPS v�ak b�� rychle a tak je t�eba upozornit na skute�nost, �e jde o text vystaven� v prosinci 2005. Jist� spole�n� najdeme dal�� a snd nov�j�� texty se stejn�m zam��en�m. P�irozen�, �e p�isp�ji i sv�m pojedn�n�m.
Jak� je osnova �l�nku Bergmana:
- Co znamen� GPS
- Trocha historie
- Jak to vlastn� funguje?
-- Kosmick� segment
-- ��d�c� segment
-- U�ivatelsk� segment
V �l�nku autor pod�v� stru�n� komentovan� v��et aplika�n�ch oblast� GPS:
- Vojensk� ��ely
- Zem�d�lstv�
- Letectv�
- �ivotn� prost�ed�
- N�mo�n� doprava
- Z�chrann� syst�m
- �elezni�n� doprava
- Voln� �as
- Vesm�rn� projekty
- Pozemn� doprava
- Zem�m��i�stv�, mapov�n�
- �as
L�bil se mi �vod �l�nku i jeho z�v�r. Dovol�m si z nich citovat:
"Kdy� jsem si p�ed ned�vnem odn�el z obchodu vysn�nou krabi�ku ...bral jsem jako samoz�ejmost, �e pokud se poda�� p�ipojit ji ke kapesn�mu po��ta�i, okam�it� se stanu sou��st� komunity lid�, kte�� znaj� odpov�� na ot�zku �Gde Pr�v� Su" . ( Z �vodu )
"Z pohledu laika se d� jen t�ko p�edpokl�dat, jak�m sm�rem se bude v�voj GPS ub�rat. Pl�ny zat�m sahaj� zhruba do roku 2030. ... dokud budou na�e naviga�n� krabi�ky spolehliv� p�ij�mat a vyhodnocovat data zas�lan� satelity, budeme m�t jistotu, �e v�voj a provoz satelitn�ho syst�mu je ve spr�vn�ch rukou. ( Ze z�v�ru.)
�l�nek najdete na adrese ZDE.

Hry a h���ky s GPS ( DE )


Na str�nce port�lu kowoma.de , mimo jin�, najdete 4 odkazy na str�nky v�novan� hr�m a h���k�m s GPS. Pokud V�m nevad� n�m�ina, seznamte se s obsahem 4 str�nek v�novan�ch:
1 - Geocaching Moderne Schatzsuche.
Nach GPS quer durch den Wald. Geocaching (Cache = geheimes Versteck) ist eine Art Schatzsuchen oder Schnitzeljagd. Es geht darum, nur mit Kenntnis der geographischen Koordinaten eines Verstecks (und nat�rlich eines GPS-Ger�tes), dieses zu finden. Es soll auch Leute geben, die die Verstecke nur mit Hilfe der Koordinaten und Landkarten suchen (und wohl auch finden).
2 - Degree Confluence Project
Was "Konfluenzpunkte" sind und warum sie so besonders sind. "Degree Confluence Points" also Zusammenflusspunkte von Graden meint geografische Punkte an denen sich ganzzahlige L�ngen- und Breitengrade schneiden. Dies kann z.B. sein: N 48� 0.000' Breite und E 10� 0.000' L�nge. Auf deutsch sagt man wohl am besten einfach Konfluenzpunkte dazu.
3 - Geotagging
Verortung fon FotosWieso man beim Fotografieren immer einen GPS dabeihaben sollte und wie man seine Fotos verortet. Das sch�ne neudeutsche Wort "Geotagging" vereint zwei Worte, die zur Zeit (M�rz 2007) ganz allgemein recht verbreitet Verwendung finden. "Tagging" ist eines der momanten grossen Schlagworte bei YouTube, Flickr und �berall sonst in der Welt der Blogger. Im Grunde genommen bedeutet is nur, dass etwas mit einem Etikett, Anh�nger, Schild, Stichwort etc. versehen und so markiert wird. Das ganze Internet ist voll von "Tags" und "tagging". Das K�rzel "Geo" ist auch recht aktuell, wo doch die Massen die Erde dank Google-Maps und Google-Earth und der Verbreitung von GPS neu entdecken."Geotagging", momentan meist in Verbindung mit Fotos verwendet, meint einfach nur: Dem Foto die Position an dem es aufgenommen wurde zuzuordnen.Es gibt sogar ein deutsches Wort daf�r, dass aber anscheinend nicht ann�hernd so "cool" ist und deswegen selten gebraucht wird: Verortung
4 -
GPS -Drawing
Andere nette Spielereien mit GPS GPS-Drawing bedeutet Zeichnen mit GPS. Dabei kann man Strecken zur�cklegen, die die Umrisse von irgendwelchen Objekten, Schriftz�gen oder �hnlichem haben. Man kann auch einfach seine Bewegungen, Fahrten, Fl�ge oder �hnliches aufzeichnen und sich an den entstehenden Linien freuen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.Da man aber das Gezeichnete nur auf der Track-Aufzeichnung des GPS sieht, und das erst im Nachhinein, ist die Orientierung schwierig und das ganze muss halbwegs geplant sein, will man nicht nur einen Liniendurcheinander erzeugen.Teilweise besonders interessant sind die Tracks �berlagert auf Kartenmaterial oder dreidimensional mit H�heninformationen.GPS-Drawing ist eine sch�ne Idee, leider jedoch nicht allzu verbreitet aber vielleicht wird es ja noch. Und wer weiss: So wie es Sandburgenbaumeisterschaften gibt, gibt es vielleicht irgendwann Meisterschaften wer die sch�nsten GPS-Drawing Figuren zeichnet.Wer mehr �ber GPS-Drawing wissen m�chte, oder Anregungen f�r eigene Experimente sucht, der sollte unbedingt mal hier (englisch) vorbeischauen.
Informace o uveden�ch GPS hr�ch a h���k�ch najdete na adrese ZDE.

List of Free GPS Software - (ENG)

Na n�e uveden� adrese najdete bohat� rozcestn�k odkaz� na webov� str�nky, odkud si m�ete st�hnout sw pro pr�ci s GPS. Autor seznamu pe�uje o jeho aktualizaci. Dnes, t.j. 11.5.07 je nab�zen seznam o 86-ti polo�k�ch a je z kv�tna 2007. Autor nab�d� k opatrnosti p�i vyu��v�n� program�, jeliko� nejde ve v�ech p��padech o pln� profesion�ln� produkty.
Seznam je rozd�len:
- Totally Free GPS Software
- Free Trial or Demo GPS Software
Pokud se t�k� map pro GPS, uv�d� autor n�sleduj�c�:
"If you're looking for free GPS maps, Travel By GPS has many from around the world. Travel By GPS has a search feature where you can enter your preference, whether it be hiking, fishing, driving, or boating. Once you download the maps to your PC, the website has links to software (one program is available for free) to manage your maps and upload them to your GPS receiver."
Seznam-rozcestn�k najdete na adrese ZDE.

5.10.2007

Nokia N95:Navigace

Jako jeden z m�la chytr�ch telefon�, disponuje Nokia N95 vestav�n�m GPS p�ij�ma�em. Ji�� Kuruc se jako autor �l�nku v kv�tnov�m vyd�n� �asopisu Mobility, v�nuje v�sledk�m testu, b�hem kter�ho do�lo k ov��en� kvality mobilu a k vyzkou�en� schopnost� standardn� dod�van�ch aplikac�. Osnova �l�nku:
- Navigujte s Noki�
- Orienta�n� body a GPS data
- S GPS na v��n� �asy
�l�nek zahrnuje rovn� informaci o aplikaci Smart2go.

GPS pro va�i dobrou orientaci

Pod t�mto n�zvem a s podtitulkem "Mapy z�kladem navigace", p�ibli�uje t�matiku GPS dal�� �asopis - jmenovit� ComputerWorld. Cituji z anotace �l�nku:
"A� u� jsou va�ed priority p�i v�b�ru navigace jak�koliv, v centru pozornosti by m�ly b�t v�dy p�edev��m dod�van� mapy. V nab�zen�ch bal��c�ch jsou �asto poskytov�nypl�ny pro n�kolik des�tek zem�, ov��te si ale, �e obsahuj� dostate�n� kvalitn� mapy v�ech st�t�, kter� skutern� pot�ebujete - v�etn� nap��klad Slovenska."
�l�nek v CW ��slo 9/07 se zam��uje na testy satelitn� navigace ur�en� pro automobily. Autor uv�d� my�lenku, podle kter� se p�i v�b�ru p��stroj� pro GPS v�dy jedn� o klasick� st�et z�jm� mezi komfortem pou�it� a univerz�lnost�. V testu bylo n�kolik navigan�ch produkt� od p�ti v�robc�:
- Fujitsu Siemens Pocket Loox N560
- i-Tec Airis Serie II
- MyGuide 3160
- Garmin Nuvi 660FM a
- Tom Tom Go 910.
Parametry testovan�ch produkt� uveden�ch v�robc� jsou sestaveny do tabulky a jednotliv� produkty jsou pom�rn� podrobn� pops�ny a slovn� zhodnocny.

5.09.2007

Planet�rn� stezka v HK a GPS

Doporu�uji v�m pod�vat se na na n�e uvedenou adresu. Uvid�te uk�zku jednoho velmi jednoduch�ho a p�i tom u�ite�n�ho pou�it� GPS, kter� m� slibn� perspektivy. Mo�n� se do�k�me toho, �e se sou�adnice m�sta na�eho bydli�t� stanou b�nou sou��st� na�ich vizitek?
Z obsahu uveden� webov� str�nky cituji ��sti t�kaj�c� se vyu�it� GPS:
"Planet�rn� stezka je model na�� slune�n� soustavy v m���tku 1 ku 1 miliard�. Tomuto m���tku odpov�daj� z�rove� rozm�ry t�les (model� Slunce a planet) i vzd�lenosti, kter� mezi nimi mus�te uj�t. Na ka�d� zast�vce najdete malou kuli�ku zn�zor�uj�c� planetu a p��slu�nou informa�n� tabuli, na n� jsou uvedeny z�kladn� �daje a zaj�mavosti o dan� planet�. Celkov� d�lka nau�n� stezky je 6,5 km. Pro orientaci v�m m�e slou�it p�ilo�en�
mapka, tabulka anebo data pro GPS."
Data pro GPS p��stroje:
"
Trasa ve form�tu GDB [7 kB] pro program MapSource, kter� u��v�me pro p�enos dat do GPS p��stroj� Garmin; trasu m�eme tak� zobrazit ve voln� dostupn�ch programech GPSMapEdit a OziExplorer. Trasu lze st�hnout i v jin�ch form�tech: RTE [3 kB], GDB [3 kB] (zde jen 13 bod� spojen�ch vzdu�nou �arou, trasa nesleduje cesty a p�iny), RTE [1 kB]."
Sou��st� str�nky je i tabulka se seznamem zast�vek a jejich zem�pisn�mi polohami v sou�adn�m syst�mu WGS-84. Uk�zka jednoho ��dku tabulky:

1 Slunce za��tek p�ed hv�zd�rnou N50 10 39.2 E15 50 20.5 .
Adresa st�nky je:
http://www.astrohk.cz/planetarni_stezka/.

Spolujezdec m�sto navig�tora

Pod t�mto zaj�mav�m n�zvem je opublikov�n text, pojedn�vaj�c� o v�sledc�ch testu osmi p�enosn�ch naviga�n�ch p��stroj� ur�en�ch p�edev��m do automobilu. Je to v kr�tk� dob� p�l roku podruh�, co se ned�vno zaveden� po��ta�ov� �asopis "Extra PC", v�nuje t�matu GPS navigace. V kontextu minul�ch zpr�v v tomto weblogu, to sv�d�� o tom, �e jde o t�ma ji� nyn� velmi aktu�ln�. Podle v�ech n�znak� se brzy m�e st�t t�matem dominantn�m.
Cituji z �vodu �l�nku opublikovan�ho v kv�tnov�m ��sle Extra PC:
"Zat�mco z�jem kupuj�c�ch o mobiln� telefony postupn� kles�, objevila se jin� hra�ka, kter� �plh� po �eb���ku prodejnosti: naviga�n� p��stroje."
V ��sla 12/06 byl uve�ejn�n prvn� text s nadpisem "GPS: v� digit�ln� pr�vodce". Do�etli jste se v n�m:
- Jak pracuj� naviga�n� syst�my
- Testy GPS p��stroj� a program�
- Cenov� p�ehled navigac�
M�eme doufat, �e se auto�i �l�nk� v bl�zk� dob� zam��� i na aplikace GPS v dal��ch oblastech lidsk� �innosti.

Geocaching

Je�t� p�ed ned�vnem bych mohl napsat " jednou z netradi�n�ch oblast� vyu�it� GPS je Geocaching". Dnes u� to tak p�esn� nen�, ale jeliko� je hodn� lid�, i mezi u�ivateli GPS, kte�� o Geocachingu toho moc nev�, uv�d�m odkaz na �eskou encyklopedii Geocachingu. Tak� proto, �e v t�to encyklopedii najdete celou �adu u�ite�n�ch informac� t�kaj�c�ch se GPS obecn�.
Geocaching je hra na pomez� sportu a turistiky, kter� spo��v� v pou�it� naviga�n�ho syst�mu GPS p�i hled�n� skryt�ho objektu zvan�ho cache, o n�m� jsou zn�my jen jeho geografick� sou�adnice. P�i hled�n� se pou��vaj� b�n� turistick� p�ij�ma�e GPS.
Co najdete v encyklopedii:
- Pr�vodce za��te�n�ka
- Vysv�tlen� z�kladn�ch pojm�, na kter� m�ete p�i geocachingu narazit.
- Popis postup� t�kaj�c�ch se geocachingu.
- Manu�ly k server�m GC.com a GC.cz a p�ehled �esk�ch i zahrani�n�ch server�
- viz servery pro geocaching.
- FAQ aneb �asto kladen� ot�zky
- N�co m�lo k historii Geocachingu
- Murphyho z�kony geocachingu aneb kdy� se v�echno s*re, nejste v tom sami :-)
- Akce pl�novan� v dohledn� dob� na �zem� �R a v okol� a ji� prob�hl� eventy
- a je�t� mnohem v�ce.
Celkem obsahuje encyklopedie 133 �l�nk�, za�azen� v mnoha kategori�ch.
Adresa encyklopedie je ZDE.

P��ru�ka z�klad� ovl�d�n� GPS

Zaj�mavou stru�nou p��ru�ku "Ovl�d�n� GPS" s podtitulkem "z�klady navigace", najdete na webu na adrese:http://www.gpscentrum.cz/flash/FLASH.swf
Obsah je pod�n formou slideshow.

5.08.2007

Sol�rn� Evolve GPS v testu

Externi GPS p�ij�ma� Evolve disponuje zbrusu nov�m naviga�n�m �ipsetem MediaTek, kter� m� ambice p�ekonat sou�asnou �pi�ku Sirf Star III. T�mito slovy za��n� text Ji��ho Kuruce, opublikovan� v 8/07 ��sle �asopisu Computer. Kon�� slovy: "Pro automobilovou navigaci p�edstavuje Evolve GPS Bletooth sou�asnou �pi�ku mezi extern�mi GPS p�ij�ma�i. Vynik� rychlost� startu, excelentn� v�dr�� a p�esnostr� ur�en� pozice. Vyznava��m Geocahingu jej v�ak doporu�i nemohu." V testu hodnotil funkci, citlivost, zpracov�n�, v�bavu a cenu a dosp�l k souhrnn�mu hodnocen� na �rovni 84 %.
Tent� GPS p�ij�ma� byl podroben srovn�vac�mu testu spole�n� s dal��mi �esti p�istroji. V dubnov�m ��sle �asopisu Mobility najdete nejen v�sledky testu, ale i informaci o tom jak prob�halo testov�n� a nav�c trochu teorie, p�ibli�uj�c� v�znam jednotliv�ch hodnocen�ch parametr�. Ka�dop�dn� mne informace z obou uveden�ch zdroj� vedly k tomu, �e jsem sol�rn� Evolve GPS p�ij�ma�, d�ky ochot� vedouc�ho plze�sk�ho CityCompu, nejd��ve vyzkou�el a n�sledn� tamt� i zakoupil.

Port�l "Wild Mobile"

Jste-li p��znivcem �ir��ho vyu�it� sv�ho mobilu, mo�n� V�s zaujme nab�dka rusk� spole�nosti na port�lu "Wild Mobile". Najdete ji na adrese ZDE.
Z port�lu vede m.j. odkaz i na str�nku:
Free GPS Mapping Software Downloads - adresa ZDE.

Zaj�mav� hry s GPS?

Na stran� 21 v 10/07 �asopisu Sv�t po��ta��, jsem na�el zaj�mavou zpr�vi�ku - cituji:
"V�te, �e ...
Pro dlouh� chv�le jsou p�ipraveny i zaj�mav� hry, je� vyu��vaj� GPS navigaci nebo vestav�n� kompas. Lze si tak zahr�t na p�. modifikaci zn�m�ch Asteroid�, kde raketu ovl�d�te ot��en�m GPS, nebo se proch�zet ve virtu�ln�m bludi�ti a sb�rat vlajky. Netradi�n� je tak� vestav�n� Pexeso, rozlo�en� karty se v�m zakresl� do mapy a pro oto�en� karti�ky na m�sto mus�te nejprve fyzicky doj�t.P��strojn tak� dok�e odhadnout progn�zu lobu ryb podle polohy, data a �asu a navrhne nejlep�� �asy b�hem dne."
Zpr�va je uvedena u textu "Navigace do ka�d�ho ter�nu" a t�k� se z�ejm� p��stroje GARMIN GPSMap 60CSx. Nevyzkou�el jsem to, jeliko� p��stroj nevlastn�m!

GPS navigace nejen v PDA

Na webov� str�nce zpravodajsk�ho port�lu �asopisu ITSystems, (nebo p��mo v 12/06 ��sle �asopisu IT SYSTEMS) najdete obs�hl� �l�nek V�clava Buka a Karla Heinige s n�zvem GPS navigace nejen v PDA.
V �vodu �l�nku se prav�:
"Navigace pomoc� GPS syst�mu je oblast, kter� zejm�na v posledn�ch m�s�c�ch dozn�v� obrovsk�ho rozmachu. Aby taky ne, pokles cen GPS p�ij�ma�� vytv��� doslova �ivnou p�du pro vznik nejr�zn�j��ch cenov� dostupn�ch naviga�n�ch �e�en�, kter� p�edstavuj� pro u�ivatele nejm�n� tak l�kav� a �vysn�n� typ produktu, jak�m byly p�ed �asem mobiln� telefony.V n�sleduj�c�m �l�nku najdete nejen informace o zaj�mav�ch novink�ch na trhu, ale stru�n� je v n�m tak� p�ibl�en samotn� princip GPS navigace, sou�asn� mo�nosti a za��zen� pro jej� vyu�it�. O tom, jak se vybran� �e�en� chovaj� v praxi, pojedn�v� n�kolik recenz�.Proto�e jednou z kategori� produkt�, kter� s GPS navigac� velice �zce souvis�, jsou kapesn� po��ta�e �i PDA, ptali jsme se jejich v�robc�, jak se sna�� j�t nab�dkou vst��c u�ivatel�m nad�en�m t�mto dne�n�m fenom�nem. Pr�v� dostupnost a mo�nosti GPS navigace ve spojen� s relativn� velk�m a kvalitn�m displejem toti� mohou p�edstavovat p��le�itost k ur�it�mu znovuo�iven� obliby PDA, kter� v posledn� dob� s rozmachem �chytr�ch telefon� a komunik�tor� pon�kud kles�."
Titulky ��st� �l�nku vyjad�uj� dob�e zam��en� a p��stup k t�matu:
- GPS � co to je a odkud p�ich�z�?
- K �emu se d� GPS pou��t?
- P��stroje a software pro GPS navigaci
- Kapesn� po��ta�e ve slu�b�ch navigace
- GPS navigace AyToBe od AT Computers
- S GPS navigacemi MyGuide do v�ce zem�
- Nov� verze Navicore Personal
- Navicore Personal na Nokii 770 Internet Tablet
- TomTom Navigator 6
- TomTom bude komunikovat s automobilem
- Ocen�n� MIO
a pod spole�n�m nadpisem: "GPS navigace v praxi" se uv�d�j� informace o:
- TomTom GO 700
- TomTom GO 910
- Sunnysoft NaviPack Office
- SilverGuide 5000 NAV
Adresa �l�nku na port�lu systemonline je ZDE.

5.07.2007

T�ma navigace v �asopise CLICK!

Na pojedn�n� na t�ma "navigace" se m�eme t��t v �ervnov�m ��sle �asopisu CLICK!. Redakce uv�d�:
"Navigace, mapov� podklady a GPS moduly za��vaj� neb�val� rozkv�t. Pro� investovat do autoatlas�, map a pl�n�, kdy� se n�m cel� Evropa vejde na pam�ovoumkartu? T�ma �ervnov�ho ��sla p�inese podrobn� p�ehled za��zen�, �e�en� a slu�eb, stejn� jako do z�kulis� tohoto odv�tv�."
Ur�it� nejsem s�m, kdo se na �ervnov� ��slo �asopisu CLICK! - n�sledovn�ku legend�rn�ch Softwarov�ch novin - t��.

Cesty se m�n� - Mapy pro GPS

�asopis "Sv�t po��ta��" se v ��sla 10/07 v�nuje t�matu GPS na dvou str�nk�ch. �l�nek nese n�zev: cesty se m�n�, p�ekreslete si star� mapy. "Nov� d�lnice a silnice m�n� trasy a zkracuj� vzd�lenosti. Star� mapy v�s po nich neprovedou. Aktualizujte si mapy i v GPS navigaci".
N�zvy ��st� �l�nku jsou:
- nov� funkce, rychlej�� navigace
- aktualizace je snadn�
- roz�i�te datab�zi bod� z�jmu
V�nuje se nutn�mu vybaven� pro aktualizaci a zp�sob�m jak podpopruj� aktualizaci hlavn� dodavatel� gps map. V �l�nku najdete i webov� adresy v�robc� navigac�.

GPS praktick� u�ivatelsk� p��ru�ka


Computer Press p�ipravuje pro letn� m�s�ce vyd�n� knihy, kter� by m�la p�edstavovat aktu�ln� a komplexn� pohled na problematiku GPS. Kniha vyjde pod n�zvem "GPS Praktick� u�ivatelsk� p��ru�ka". Bude m�t 250 stran.
Anotace knihy na str�nce CPressu zn�:
"Technologie GPS je v posledn� dob� ohromn�m fenom�nem a s p��stroji umo��uj�c�mi ur�it polohu, nal�zt cestu k c�li nebo informovat o dopravn�ch omezen�ch se setk�v�me jak v autech, tak i na kole nebo p�i p�� turistice. V na�� knize se sezn�m�te s druhy GPS p�ij�ma��, prozkoum�te automobilovou navigaci, nau��te se vyu��vat GPS na v�letech a pozn�te jin� mo�nosti vyu�it� navigace, nap��klad i p�i hran� golfu."
V�ce se dozv�te ZDE.

�vodn� zpr�va

V�t�m V�s na webov� str�nce - weblogu - v�novan�m aktu�ln� problematice - GPS. D�v�m V�m za pravdu, �e v�novat se na webu GPS, je ji� del�� dobu no�en�m d��v� do lesa - alespo� pokud jde o dnes ji� klasickou aplikaci GPS v automobilov� doprav�. Jinak je tomu pokud jde o netradi�n� vyu�it� informac�, kter� lze d�ky GPS z�skat a o poznatky t�kaj�c� se syst�mu GPS jako takov�ho. A pr�v� t�m sm�rem bych cht�l obsah tohoto weblogu v�st. P�ev�n� ��st m�ch zpr�v, publikovan�ch na t�to str�nce, bude m�t charakter stru�n� komentovan�ch odkaz� na zaj�mav� zdroje, kter� se mi poda�� objevit - na webu, v knih�ch �i �asopisech. A vzhledem k tomu, �e na �esk�m webu p�eva�uj� - alespo� pokud jde o GPS - texty reklamn� povahy, budu hledat zdroje nejen �esk�, ale i anglick� a n�meck�. Bude z�le�et na ka�d�m �ten��i, jak velkou ��st obsahu vyu�ije, �emu v�nuje pozornost a co bude ignorovat. Vzhledem k tomu, �e nemohu zaru�it pravidelnost v alktualizaci obsahu weblogu, nab�z�m mo�nost aplikace RSS �te�ek pro snadnou, automatickou signalizaci zm�n. Adresa pro RSS �te�ky je www.akamonitor.cz/gps.xml. Bude st�le k dispozici pod �ervenou ikonkou v lev�m sloupci. Pokud mi firmy �i instituce, maj�c� vztah k GPS, vyjdou vst��c nab�dkou nov�ch informac�, nebo zap�j�en�m HW, SW �i gps-map, r�d se jim odvd���m um�st�n�m Loga s odkazem na jejich port�l. Uv�t�m dob�e m�n�n� rady a doporu�en�. T��m se na va�e n�v�t�vy.