AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

4.28.2007

Aktualizace

Byly aktualizov�ny str�nky v�novan� monitoringu obsahu �asopis�.
Str�nka s obsahem aktu�ln�ch ��sel je hojn� nav�t�vovan�, o upout�vky na obsah p�ipravovan�ch ��sel p�ekvapiv� z�jem siln� kol�s�. P�izn�m se, �e jsem odhadoval pr�v� opa�nou situaci.
Weblog www.akamonitor.cz/newbooks.htm obsahuje nov� upout�vky na knihy.
V rubrice RECENZE jsou nov� polo�ky.
Z rozcestn�ku http://weblogy.akamonitor.cz se dostanete na nov� weblogy.
B�hem t�dne bude za�azen dal��, ji� 14-t� odborn� weblog v�novan� navigaci GPS.
K nejnav�t�vovan�j��m str�nk�ch port�lu i nad�le pat�� str�nky odborn�ch weblog�.

4.04.2007

Implementace ICT v MSP

V�nujte, pros�m, pozornost obsahu nov�ho odborn�ho weblogu v�novan�ho problematice implementace ICT v mal�ch a st�edn�ch podnic�ch. Najdete ho na adrese:
http://www.akamonitor.cz/SMB.htm.