INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

26.3.07

Sv�t informa�n�ch syst�m� 2007

Op�t se bl�� term�n konference "Sv�t informa�n�ch syst�m� 2007".
Dok�ete-li si ve sv�m programu vyhradit 2 voln� dny v term�nu 16.-17. dubna, doporu�uji V�m je vyu��t k n�v�t�v� dal��ho ro�n�ku mezin�rodn� konference "Sv�t IS 2007", Zl�n.
Podrobn� program konference a dal�� informace najdete na adrese:
http://sis.cvis.cz/2007/
Pro rychlou orientaci jsem z nab�dky vybral n�sleduj�c� informace:
Podle orgniz�tor� je konference koncipov�na jako setk�n� odborn� ve�ejnosti s �leny a partnery Centra pro v�zkum informa�n�ch syst�m�. Programov� bude zam��ena na vyu�it� modern�ch informa�n�ch syst�m� a technologi� k podpo�e konkurenceschopnosti �esk�ch podnik�. Bude akcentovat syst�mov� propojen� IS/ICT na mana�ersk� rozhodov�n� a ��zen� podnikov�ch proces�. Konference by m�la p�in�st diskusi nad aktu�ln�mi trendy, probl�my z�kaznick�ch organizac� a p��pravou vzd�lan�ch a motivovan�ch lid� schopn�ch efektivn� vyu��t modern� IS/ICT.
Program je rozd�len podle dn� do dvou blok�:
Pond�l�, 16. dubna 2007 "The World of Latest Trends - Market and Technology Initiatives"
�ter�, 17. dubna 2007 "The World of Best Practices - Case Studies and Success Stories".
Podle kone�n�ho zn�n� programu si ��astn�ci vyslechnou p�edn�ky na n�sleduj�c� t�mata:
- Vliv informa�n� a komunika�n� technologie na inova�n� aktivity organizace
- V�konnost podnikov�ch proces� � fikce �i realita?
- Sni�ov�n� rizika p�i vrcholov�m rozhodov�n�
- Jak m��it a porovn�vat n�klady a p��nosy ICT v organizac�ch
- Jak vybrat optim�ln� variantu outsouringu
- Bl�e pot�eb�m z�kazn�k� prost�ednictv�m servisn� orientovan� architektury
- Aplika�n� management
- Podnikov� software, kter� pracuje dle pot�eb u�ivatele
- Trendy v ��zen� IT projekt�
- Vyu�it� dodavatel� jako aktivn�ho prvku p�i optimalizaci proces�
- �loha ABC model� v hodnototvorn�m procesu firmy
- Trendy v oblasti podpory strategick�ho ��zen�
- Procesn� ��zen� firma a jej� r�st za podpory modern�ho informa�n�ho syst�mu
- Implementace ERP �e�en� pro p�esn� stroj�renstv�
- Integrace pokro�il�ho pl�nov�n� v�roby v syst�mu ERP - p��nosy pro stroj�rensk� podnik
- P�idan� hodnota IT �e�en� pro v�robce obr�b�c�ch center
- Komplexn� ERP �e�en� u evropsk�ho v�robce oken
- ��zen� �ivotn�ho cyklu zam�stnaneck� �ipov� karty
- Port�lov� �e�en� jako efektivn� n�stroj u�ivatele informa�n�ho syst�mu
- Implementa�n� metodologie jako Best Practice �esk�ho v�robce ERP syst�m�
- MMOG/LE � cesta k z�sk�n� lukrativn�ch zak�zek
- ��zen� prac� �dr�by za��zen� jadern�ch elektr�ren pomoc� metody CPM
- ��zen� intern�ch proces� a dodavatelsk�ho �et�zce v potravin��sk�m pr�myslu
Pohledem do podrobn�ho zn�n� programu na v�e uveden� webov� str�nce se sami p�esv�d��te o tom, �e se organiz�tor�m poda�ilo z�skat takov� referentsk� obsazen�, kter� garantuje �anci na z�sk�n� nov� inspirace pro dal�� rozvoj IS v �R.

18.3.07

BABOK Tutorial od firmy INQUESTRA


Firma INGUESTRA nab�z� na webu celou �adu e-learningov�ch produkt�. V jedn� z p�edchoz�ch zpr�v jsem V�s sezn�mil s nab�dkou 8-mi kurz� o cca 300 sjadech. Ozna�en� sady produkt� je: "The Business Systems Analysis Certificate Program (BSAC)" a pokr�v� tato t�mata:
- Fundamentals of Requirements Elicitation
- Determining a Project's Objectives
- Defining a Project's Scope
- Describing Business Processes
- Determining Information Requirements
- Describing Functional Business Requirements
- Documenting Requirements Meetings
- Eliciting Data Warehouse Requirements
Nyn� jsem z�skal mo�nost nahl�dnout do e-learningov�ho produktu, kter� shrnuje obsah
uveden�ch 8-mi kurz� do jedn� cca 40-minutov� lekce
: Produkt nese n�zev:
"Business Analyst Body of Knowledge Tutorial". Cituji z anotace:
"This tutorial is intended for those who wish to gain an understanding of the BA Body of Knowledge (BABOK) without having to navigate the full 300+ pages of the current version. You might be a Business Analyst interested in obtaining your IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP) designation. Maybe you are a Manager trying to gain a sense of what knowledge areas your people need to be focusing on. Or, perhaps you are just interested in keep abreast of the latest developments in the industry and BA Community.
This tutorial introduces the learner to the six BABOK Knowledge Areas:
- Enterprise Analysis,
- Requirements Planning & Management,
- Requirements Elicitation,
- Requirements Analysis & Documentation,
- Requirements Communication
- Solution Assessment & Validation.
It also includes the fundamental principles and structure that support each Knowledge Area. At the end, you have the opportunity to test your level of understanding through an interactive
quiz feature."
BABOK je zam��en na n�sleduj�c� okruh z�jemc�:
- na Business Analytika, kter� se sna�� z�skat certifik�t CBAP ( Certified Business Analyst Profesional)
- na mana��ry, kte�� se sna�� z�skat p�edstavu o okruhu poznatk�, na kter� by se jeho t�m m�l zam��it,
- nebo prost� na lidi, kte�� projevuj� z�jem dozv�d�t se v�ce v�voji, kter� souivis� s komunitou BA ( Business Analysts ).
Koncept BA know-how podle firma INQUESTRA zahrnuje v�e vyjmenovan�ch 6 oblast�.
Nab�dka produkt� - katalog -je na adrese:
https://www.inquestra.com/catalog.htm

A - A v�znamov� slovn�k IT terminologie pro IT mana��ry

St�v� se, �e v rychle se vyv�jej�c�m oboru terminologie vznik� tak ��kaj�c za pochodu. Jedn�m z d�sledk� takov�ho v�voje je to, �e nab�zen� �esk� ekvivalenty anglick�ch pojm�, z�stan� z narychlo vytvo�en�ch A-� slovn�k�, nejsou �asto p��li� velkou pomoc�. Pomoci m�e kvalitn� A-A v�znamov� slovn�k. Jednim takov�m A-A v�znamov�m slovn�kem je:
"Geek-Speak Glossary: A Manager's Guide to IT Terminology by Global Knowledge".
Na str�nce zdroje je uvedena tato anotace:
"The rapidly changing pace of information technology leads to acronyms and terms being created and used seemingly overnight. Download Global Knowledge's Geek-Speak Glossary: A Manager's Guide to IT Terminology today, and learn the most commonly used and confused IT terms. This guide, with over 300 IT terms, is designed to help managers better communicate with (and understand) their IT staff."
Adresa vedouc� ke sta�en� nebo zobrazen� souboru obsahuj�c�ho slovn�k je ZDE-ZDE

8.3.07

20 Minute IT Manager mentoring sessions

V minul�m e-mailu jsem V�s informoval o velmi zaj�mav� slu�b� s cenn�m obsahem. Jde o seri�l 20-ti minutov�ch lekc� v�novan�ch d�le uveden�m t�mat�m. V roce 2006 bylo vyd�no 43 lekc� ( sessions ) na velmi zaj�mav� a u�ite�n� t�mata. V jednom z n�sleduj�c�ch mail� uvedu odkaz na vydavatelsk� pl�n pro rok 2007.
Do dne�n�ho dne vy�lo v roce 2007 celkem 11 lekc�:
- Project Kickoff Meetings
- Active Listening is the Key to Effective Communication
- Develop a Return on Investment (ROI)
- Provide Meaningful Performance Feedback
- Why IT Managers Miss Their Budget
- Attacking a Morale Problem on Your Team
- Technology Cost Saving Strategies
- Managing Resources in a Matrix Organization
- Keys in Selecting a Software Vendor
- Ten Ways to Build Skills on Your Team
- IT Business Dis-connect?
Kdo jsou auto�i lekci?
The Management Mentors - Mike and Tom. Podrobnosti o profilu obou zku�en�ch autor� najdete v minul�m mail� v tomto weblogu, nebo na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/ManagementMentorsProfile.pdf,
kde je uveden profil obou spole�nost�, kter� auto�i reprezentuj�.
A jak to cel� funguje?
Slu�bu objedn�te, uvedete po�adovan� �daje o sv� kreditn� kart�, ze kter� syst�m od�erp� ka�d� m�s�c ( 30 dn� ) 24,95 USD za lekce vydan� v tom kter�m m�s�ci. Pot� je V�m ka�d� t�den zasl�n e-mail, obsahuj�c� adresu str�nky, ze kter� si m�ete lekci st�hnout a adresu str�nky, kde si m�ete lekci prohl�et on-line. Zas�l�n� a od�erp�v�n� pen�z z Va�� karty ukon��te zasl�n�m mailu na dohodnutou adresu.
Zde je p��klad uv�tac�ho e-mailu, kter� je reakc� na objedn�vku:
--- za��tek cit�tu ---
Arnost, Congratulations!
You have made a positive decision to enhance your IT management skills and career using the 20 Minute IT Manager mentoring sessions. As long as you remain a subscriber, you will receive an email message every week with a new mentoring session in one of the main topics critical to IT management:
- Project management
- IT management
- Leadership
- People management
- Personal development
Each session also contains at least one "Tool for Success". ( Nejm�n� jedna studijn� pom�cka je p�id�na ke ka�d� lekci). Look for your sessions every Wednesday morning (US time).
...
n�sleduj� adresy vztahuj�c� se k m�stu, kde je p��slu�n� lekce vystavena
...
There are two options for retrieving your session - download and online. To view the session online, just click the link under the "Online" link designation. To download a session in a zip file, click on that link instead.

--- konec citace ---
Ka�d� klient, kter� si slu�bu objedn�, obdr�� jako bonus 340-str�nkovou knihu "TenStep PM process v. 4" ( jako eBook ) a stejn� cenn� d�rek i od druh� autora "IT Management Models by Mike Sisco" na 38 stran�ch. Jednotliv� lekce jsou vybaveny samostatn�m multimedi�ln�m p�ehr�va�em, kter� umo��uje jednoduch� ovl�d�n� procesu p�ehr�v�n�. Na z�klad� sv�ch vlastn�ch zku�enost� z poslechu �ady lekc� z lo�sk�ho i leto�n�ho roku, mohu slu�bu " 20 Minute IT Manager" v�ele doporu�it.