AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.04.2007

DUALphone 3088 - modern� telefon

Sv�t je st�le men��, kontakt� na del�� vzd�lenosti p�ib�v�. Studenti se rozj�d�j� st�le v�ce po cel�m sv�t�, v�ce lidem z �ad pedagog� se da�� vyj�d�t na zahran�n� st�e, mezin�rodn� spolupr�ce na projektech se st�v� b�nou. Elektronick� po�ta slou�� v�ce m�n� spolehliv�, ale hlasovou mezilidskou komunikaci z�ejm� nikdy zcela nenahrad�. Telefonick� spojen� klasickou cestou je na del�� vzd�lenosti n�kladn�. Na pomoc p�i�el internetov� komunika�n� syst�m SKYPE, kter� umo��uje hlasovou komunikaci zdarma ( mezi �ivateli SKYPE ) nebo za v�razn� ni��� n�klady ( mezi u�ivateli SKYPE na jedn� stran� a u�ivateli pevn� nebo mobiln� s�t� na stran� druh�). Na �ad� m�st na internetu jsou st�le �ast�ji uv�d�ny vedle adresy e-mailu i "adresy" pro spojen� pomoc� SKYPE.U�ivatel syst�mu SKYPE si m�e vysta�it s po��ta�em, vybaven�m dobr�m mikrofonem a reproduktorem. Je to levn� v�bava, ale s �adou omezen�. J� jsem si stanovil vy��� n�roky, kter� jsem vyj�d�il v desateru p��n�, kter� jsem nazval "10 kr�t abych".
Zde je: P��l jsem si:
1 - abych nemusel sed�t u po��ta�e, kdy� chci vyu��vat SKYPE
2 - abych nebyl omezen d�lkou ���ry a m�l mo�nost vyu��t v�hody bezdr�tov�ho telefonu
3 - abych nemusel pracovat s dv�ma telefony - jeden pro SKYPE a druh� pro pevnou linku
4 - abych nemusel st��dat telefony p�i p��stupu k adres���m kontakt�
5 - abych mohl vyu��vat v�t�inu slu�eb, kter� poskytuje SKYPE instalovan� na PC, v�etn� slu�eb SkypeOut, SkypeIN a Skype VoiceMail,
6 - abych nemusel m�nit sv�ho oper�tora pevn� linky, v�etn� ��sla tel, p��pojky
7 - abych se s telefonem dorozum�vat p�es z�eteln� podsv�cen� barevn� grafick� displej,
8 - abych mohl vyu��t v�hody hlasit�ho telefonu a sou�asn� i handsfree funkce
9 - abych nebyl z�visl� na vestav�n�m akumul�toru a mohl pou��vat dob�jec� v�m�nn� baterie
10-abych nep�i�el o mo�nost aktualizace SKYPE software, pokud mo�no bez pomoci PC
Jak jsem uk�zal ve sv� recenzi vystaven� na internetu, poda�ilo se mi naj�t telefon ozna�en� jako DUALphone 3088, kter� dok�zal ( v dob� psan� t�to recenze pravd�podobn� jako jedin� ) uspokojit v�echna p��n� uveden� v desateru. Jde o bezdr�tov� telefon pro komunikaci p�es internet ( SKYPE ) i pro pevnou linku, kter� dok�e pracovat samostatn�, bez p�ipojen� k po��ta�i. SKYPE software je obsa�en p��mo v telefonu. DUALphone 3088 je mal� z�zrak sou�asn� techniky.
Popis telefonu s uk�zkami vzhledu, ale p�edev��m s podrobn�m v��tem vlastnost� a funkc�, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/dualphone/dualphone-3088.htm