15.3.07

Management proces�

Kniha "Management proces�" vy�la v nakladatelstv� Verlag Dashofer s podtitulkem "Pr�vodce mana�era kvality". Auto�i - Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Beckov� a kolektiv autor�, form�t: A5 - po�et stran: 650.
P��ru�ka nab�z� srozumiteln� vysv�tlen� v�ech probl�m�, s nimi� se dnes veden� podnik� setk�v�
v souvislosti s certifikac� podle normy ISO 9001:2000.
P��ru�ka nab�z� odpov�� na n�sleduj�c� ot�zky:
- Jak dos�hnout maxim�ln� efektivity podniku a zisku?
- Jak pou��vat optimaliza�n� metody ��zen� podniku?
- Jak nakl�dat s jednoduch�mi metodami a z�sadami ��zen�?
- Jak pou��t n�ro�n�j�� optimaliza�n� metody pro �e�en� rozs�hl�ch projekt�?
- Jak modelovat organiza�n� soustavy a procesy?
Publikace je dobr�m pomocn�kem nejen pro ty, kte�� v t�to oblasti ji� pracuj� a slou�� k
roz���en� jejich obzoru, ale poskytuje dostatek informac� i pro za��te�n�ky. P��ru�ka obsahuje praktick� n�vody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikov� procesy tak, aby p�in�ely maxim�ln� u�itek. P��ru�ka tak poskytuje ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduch�ch, tak i v nejslo�it�j��ch p��padech, s nimi� se mana�e�i ve sv� ka�dodenn� praxi mohou setkat. Ti�t�n� p��ru�ka nab�z� srozumiteln� vysv�tlen� v�ech probl�m�, s nimi� se dnes veden� podnik� setk�v� v souvislosti s certifikac� podle normy ISO 9001:2000. D�raz je kladen na syst�mov�
p��stup, procesn� ��zen�, na zabezpe�en� ochrany �ivotn�ho prost�ed� (ISO 14001), na ochranu
zdrav� a bezpe�nosti (OHSAS 18001).
Podrobn� obsah najdete na adrese:
http://www.dashofer.cz/?product=ISO2
Z obsahu vyb�r�m:
- Mapov�n� a modelov�n� proces�
- Anal�za rizik
- Hodnocen� v�konnosti a zlep�ov�n� proces�
- Standardy syst�m� managementu (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, AQAP)
- Pl�nov�n� a ��zen� v�roby
- Tvorba ��dic� dokumentace
- Marketing a obchodn� procesy
- Projektov� ��zen�
- Monitorov�n�, anal�za a zlep�ov�n� proces� slu�eb
- Hodnocen� v�konnosti podnik� � ekonomick� a finan�n�
- N�stroje zlep�ov�n� proces�
- Posuzov�n� shody
- P��prava k certifikaci
P��ru�ku doprov�z� software na CD-ROM, kter� umo��uje rychl� vyhled�v�n�, editaci a tisk.