INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

30.12.06

Weblog pro IM v datab�zi Centrum.cz

Pokud si moment�ln� nevzpomenete na adresu tohoto weblogu, nezoufejte! Odkaz na tento weblog se nab�z� na prvn� obrazovce v�b�ru ve vyhled�va�i Centrum.cz. Sta�� adat kl��ov� "slovo" informa�n� management. Ve vyhled�va�i Google je odkaz na weblog rovn� na prvn� obrazovce, jde v�ak o odkaz zprost�edkovan� p�es weblog v�novan� ITSM/ITIL/CoBIT. Edito�i v t�mu Seznam.cz si, ostatn� jako v�dy, je�t� d�vaj� na �as s rozhodnut�m, zda p��m� odkaz za�ad� nebo ne. V���m, �e i oni, po shlednut� profilu, odkaz za�ad�. M�m p�ipraveno n�kolik nov�ch zaj�mav�ch komentovan�ch odkaz�, kter� vystav�m po 1. lednu 2007. A nezapome�te si nastavit RRS �te�ku, aby za V�s hl�dala aktualizaci! "Feed" je www.akamonitor.cz/IM.xml.

23.12.06

��zen� podnikov� informatiky

Aktu�ln� zm�ny v portf�liu d�l��ch t�mat informa�n�ho managementu na podnikov� �rovni, dob�e odr�� anotace, c�l a osnova p�edm�tu "��zen� podnikov� informatiky", p�edn�en� na V�E v Praze a garantovan� ved. katedry KIT prof. J. Vo��kem.
Uv�d�m kopii anotace a c�le, podrobnou osnovu si prohl�dn�te vyu�it�m n�e uveden�ho odkazu.
Anotace
��zen� informatiky, informatick�ch slu�eb, proces� a zdroj�, MMDIS, ITIL, COBIT, informa�n� strategie, contolling n�klad� informatiky, varianty v�voje a provozu IS/ICT, outsourcing, v�b�r dodavatele IS/ICT
C�l
Sezn�mit studenty s principy ��zen� podnikov� informatiky, zejm�na s pl�nov�n�m rozvoje a ��zen�m informatick�ch slu�eb, s r�zn�mi formami zaji�t�n� informatick�ch slu�eb, s ��zen�m informatick�ch proces� a zdroj�.
Podrobnou osnovu najdete na adrese ZDE

Sedm trend� pro rok 2007 (Ang.)

V souladu se sv�m p�edsevzet�m, �e budu publikovat odkazy nejen na "hotov�" poznatky, vztahuj�c� se p��mo k v�t�inov� akceptovan�mu p��stupu k IM, ale i na �l�nky, ke kter�m budeme muset p�istupovat jako zlatokopov�, doporu�uji pro��t �l�nek, k jeho� autorstv� se hl�s� hned n�kolik lid�: Doug Henschen , David Stodder , Penny Crosman , Michael Mcclellan, Neal Mcwhorter, a David Patterson .
Jeho n�zev je: "Seven Trends for 2007" a na webu je rozd�len do 8-mi str�nek. Podot�k�m, �e jde naprosto �erstv� text!
Cituji nejd��ve z �vodu �l�nku:
"Kicking off the new year, we're going for seven trends that represent the kind of moving and shaking in business and IT that will have repercussions beyond just the next release. Forget the little stuff--we're talking tectonic shifts. Seven trends that represent the kind of moving and shaking in business and IT that will have repercussions beyond just the next release.
Zde je on�ch sedm trend� pro rok 2007, na kter�mi stoj� zato se zamyslet:
1. Capture Expertise Before Boomers Retire.
2. Designing for Agility: Business Analysts Step Up
3. Integration as Cure: the Future of Medical Records
4. Manufacturing's Job One: Improve Information Flow.
5. Parallel or Bust: Computing at a Crossroads.
6. Let's See Action: BI Adapts to Real Time.
7. Build Up From SOA to Business Integration.
A nyn� cituji ze z�v�ru �l�nku:
"Onward and upward. That classic phrase describes not only optimism as IT heads into a new year, but also a literal expression of what organizations must do to maintain their competitive edge. Through layoffs, outsourcing and the first disruptions from what will eventually become the great baby-boomer retirement bubble, businesses must capture core knowledge so they can push onward, despite the loss of institutional wisdom. And to become smarter organizations that can twist and turn with market changes, business and IT execs must focus upward to a higher level and bring clarity to processes, rules and services.Capturing the knowledge of departing employees and empowering business analysts so they can design agile organizations are two of seven trends identified by INTELLIGENT ENTERPRISE as we mark the turn into 2007. A third is the business imperative to improve data quality and integration, exemplified by the halting progress toward standard electronic medical records. Three key technology trends are the shift to parallel programming to take advantage of new computing architectures; changing strategies for business intelligence aimed at delivering real-time information value; and the race to establish new forms of business integration through service orientation.
As Internet innovation combines with growing information sophistication, "2.0" visions are upending entire industries. Thriving in the new age will demand more than tools and technology; success will also require evolved thinking about people and processes." Konec cit�tu.
Adresa, na kter� lze naj�t �l�nek vcelku, je TADY.

Informa�n� management na konferenci SP 2006

T�ma IM bylo p�edm�tem jedn�n� jedn� ze sekc� konference Syst�mov� p��stupy 2006, uspo��dan� na Vysok� �kole ekonomick� v prosinci 2006. Nahl�dnout do programu m�ete vyu�it�m adresy, na kter� je uveden podrobn� program konference. K jedn�n� se v tomto odborn�m weblogu vr�t�m kr�tkou report��. Program konference najdete ZDE.

V� nab�zej�c� studium informatiky

P�i prohl�en� webu jsem se dostal k seznamu vysok�ch �kol v �R nab�zej�c�ch studium informatiky, um�st�n�mu na port�lu V�CHT. Nen� vylou�eno, �e n�kde na webu je k nalezen� seznam nov�j��, ale pro z�kladn� orientaci snad poslou�� i tento, po��zen� na z�klad� stavu v lednu 2006. Seznam je uveden takto:
"Pro va�e snaz�� rozhodov�n� jsme p�ilo�ili seznam studijn�ch program� a obor� na vysok�ch �kol�ch �R maj�c�ch ve sv�m n�zvu slovo "informatika" (datab�ze M�MT �R, stav k 5.1.2006). Z�rove� jsme se pokusili shrom�dit WWW odkazy na tyto studijn� programy (stav k 9.1.2006 - v sou�asn� dob� mohou b�t n�kter� odkazy ji� neplatn�). Proto�e vysok� �koly �R p�ech�zej� na strukturovan� studium, budou se v�ude paraleln� vyskytovat v�echny typy program� - bakal��sk� (B), magistersk� navazuj�c� na bakal��sk� (N), v�celet� magistersk� (M)."
Seznam najdete na adrese: ZDE

22.12.06

R�zn� pohledy a p��stupy k IM

Informa�n� management je velmi �iv� disciplina. S malou nads�zkou lze ��ci: "co autor, to jin� n�zor na IM". Budu se sna�it prezentovat stru�n� komentovan� odkazy na zdroje, jejich� pojet� IM se mi l�b� v�ce i na ty, jejich� pojet� bych jen zt�� mohl akceptovat. �as od �asu za�ad�m sv�j osobn� autorsk� vstup. Prvn� z nich byl publikov�n a najdete ho v tomto weblogu o p�r zpr�v n�e. Vzhledem k tomu, �e �esk�ch voln� dostupn�ch text� je na internetu pom�rn� m�lo, za�azuji do tohoto weblogu t� odkazy na zdroje v angli�tin�. ��n�m tak ve snaze p�isp�t k formov�n� IM jako nov�, v�znamn� discipliny. Pokud by n�kdo z n�v�t�vn�k� nab�dl ke zve�ejn�n� odkaz na sv�j text t�kaj�c� se IM, za�lete mi ho na adresu doc.aka@akamonitor.cz. Po �patn�ch zku�enostech z jin�ch weblog�, jsem p��m� zobrazov�n� reakc� na str�nce weblogu musel zablokovat Neslibuji, �e akceptuji v�echny nab�dky, ale �as od �asu nab�zen� odkazy za�ad�m. U nab�dek s charakterem reklamy produkt� �i slu�eb, se o podm�nk�ch zve�ejn�n� dohodneme podle standardn�ch, na port�lu osv�d�en�ch , pravidel, kter� v�n�m z�jemc�m individu�ln� sd�l�m.

Informa�n� management v pod�n� KSA V�E

Informa�n� management v pod�n� katedry syst�mov� anal�zy ( KSA ) na V�E.
Informa�n�mu managementu se na KSA v�nuje p�edev��m doc. ing. Petr Dou�ek, CSc.
Zde je n�kolik informac� z nab�dky IM v pod�n� KSA:
Anotace
P�edm�t vysv�tluje poznatky a sm�ry rozvoje teorie i praktick� aplikace informa�n�ho managementu na podnikov� �rovni. Akcentuje pochopen� modern�ch koncept� managementu zm�n, proaktivn�ch strategi�, reengineeringov�ch p��stup�, u��c� se organizace.
C�l
P�edm�t vysv�tluje poznatky a sm�ry rozvoje teorie i praktick� aplikace informa�n�ho managementu na podnikov� �rovni. Akcentuje pochopen� modern�ch koncept� managementu zm�n, proaktivn�ch strategi�, reengineeringov�ch p��stup�, u��c� se organizace.
Osnova
1. Nasazen� informa�n�ho managementu v organizaci � vymezen�, koncept, slo�ky, slo�ky.
2. P�ehledy mana�ersk�ch �kol a jejich historick� v�voj s ohledem na informa�n� management.
3. Strategick� koncepty ��zen� v organizaci a jejich vyu�it� v informa�n�m managementu � Porter apod.
4. Strategick� koncepty ��zen� v organizaci � nap�. Balance Scorecard apod.
5. Aplikace strategick�ho ��zen� v konkr�tn� organizaci � uk�zka zp�sobu zaveden� vybran� metody strategick�ho ��zen� � p��padov� studie.
6. Virtu�ln� organizace.
7. Strategick� aliance jejich aplikace v podm�nk�ch informa�n� spole�nosti.
8. ��zen� informatiky � model ��zen�, komponenty, procesy, person�ln� zabezpe�en�, organiza�n� struktury
9. Standardy informatiky a architektury informa�n�ho syst�mu organizace � zam��en� na slu�by informatiky.
10. Efektivnost ��zen� informatiky a nasazen� IS/ICT v organizaci.
11. Z�v�re�n� test
12. Presentace projekt�
Adresa s pln�m zn�n�m nab�izen�ho p�edm�tu:
http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predmetu=4SA411

10 princip� efektivn�ho informa�n�ho managementu (Ang.)

Na n�e uveden� adrese najdete velmi podn�tn� �l�nek v�novan� informa�n�mu manegementu - IM.
Z �vodu �l�nku cituji:
"Improving information management practices is a key focus for many organisations, across both the public and private sectors. This is being driven by a range of factors, including a need to improve the efficiency of business processes, the demands of compliance regulations and the desire to deliver new services. In many cases, 'information management' has meant deploying new technology solutions, such as content or document management systems, data warehousing or portal applications. These projects have a poor track record of success, and most organisations are still struggling to deliver an integrated information management environment. Effective information management is not easy. There are many systems to integrate, a huge range of business needs to meet, and complex organisational (and cultural) issues to address. This article draws together a number of 'critical success factors' for information management projects. These do not provide an exhaustive list, but do offer a series of principles that can be used to guide the planning and implementation of information management activities. From the outset, it must be emphasised that this is not an article about technology. Rather, it is about the organisational, cultural and strategic factors that must be considered to improve the management of information within organisations. The key goal of this article is to help information management projects succeed. Information management is not a technology problem.

'Information management' is an umbrella term that encompasses all the systems and
processes within an organisation for the creation and use of corporate information
. In terms of technology, information management encompasses systems such as:
- web content management (CM)
- document management (DM)
- records management (RM)
- digital asset management (DAM)
- learning management systems (LM)
- learning content management systems (LCM)
- collaboration
- enterprise search
and many more...
---
A o jak�ch 10 princip� v �l�nku jde?
"This article introduces ten key principles to ensure that information management activities are effective and successful:
- recognise (and manage) complexity
- focus on adoption
- deliver tangible & visible benefits
- prioritise according to business needs
- take a journey of a thousand steps
- provide strong leadership
- mitigate risks
- communicate extensively
- aim to deliver a seamless user experience
- choose the first project very carefully ."
Z volen� p��stup jist� vzbud� pozornost v�ech, kdo se sna�� pochopit IM.
Adresa str�nky s pln�m zn�n�m �l�nku je:
http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_effectiveim/index.html

21.12.06

Pot�eba inovace v�uky informa�n�ho managementu na V�

Od doby, kdy auto�i Vod��ek a Rosick� napsali knihu v�novanou informa�n�mu managementu (IM ) , se v IM velmi mnoho zm�nilo. S rozvojem ICT se zm�nil charakter jejich aplikac�, co� z�sadn� ovlivnilo povahu rozhodovac�ho procesu v IM.
Jako pam�tn�k po��tk� aplikace modern� v�po�etn� techniky na podnikov� �rovni v �R , jsem, p�edev��m ve funkci vedouc�ho podnikov�ho v�po�etn�ho centra plze�sk� �kodovky, velmi dob�e vn�mal re�ln� tendence v�voje v ��zen� informatiky. M�nila se povaha rozhodovac�ho procesu, kter� se zrychloval a st�val postupn� st�le slo�it�j��m. P�ib�valo v n�m st�le v�razn�ji rozhodov�n� v rovin� ekonomick�, organiza�n� a person�ln�, na �kor probl�m� technick�ch - hardwarov�ch a softwarov�ch. V�razn� se m�nil p�eva�uj�c� sm�r komunika�n�ch vazeb vedouc�ho - od komunikace sm�rem dovnit� do v�po�etn�ho st�ediska, ke komunikaci mimo n�j. Ve vn�j�� komunikaci v�razn� posilovaly vazby na dal�� podniky a postupn� v�c a v�c i na instituce v resortu a ve st�t�. Bylo t�eba st�le pe�liv�ji sledovat v�voj v mimopodnikov�ch informa�n�ch syst�mech a to nejen ty aktu�ln�, ale st�le v�ce i z�m�ry do budoucna. Na po�ad se s rostouc� nal�havost� dost�valy ot�zky kvality, bezpe�nosti zpracov�n�, hospod�rnosti. P�ib�valo smluvn�ch jedn�n� a to jak v roli klienta , tak v roli dodavatele. S r�stem n�ro�nosti aplikac� bylo t�eba �e�it s mnohem v�t�� p��� ot�zky souvisej�c� s odbornost� pracovn�ho t�mu t�m�� ve v�ech profes�ch. V �e�en� �loh rostl v�znam syst�mov�ch p��stup�, m�nila se struktura profes�, portfolio n�stroj�. V�razn� pos�lilo metodick� ��zen� sm�rem k u�ivatelsk�m �tvar�m, bylo t�eba pos�lit kapacity a znalostn� p�edpoklady pro metodick� ��zen� orientovan� na vnitropodnikov� klienty. V na�� pr�ci p�ib�valo poradensk�ch aktivit. Museli jsme se u�it l�pe hodnotit svoji pr�ci a jej� p��nosy pro z�vody a �tvary podniku. Mezi kriterii hodnocen� na�� pr�ce rostl pod�l s exaktn�j��mi metrikami. P��e o vzd�l�n� vlastn�ch lid� a p��e o optim�ln� profesn� strukturu kolektivu se st�vala systemati�t�j�� a st�le v�ce se op�rala o prvn� z�rodky aktivit, kter� bychom v dne�n�m pojmoslov� mohli ozna�it jako znalostn� management.
Nemusel bych v�d�t t�m�� nic o sou�asn�ch, mnohem vy���ch n�roc�ch na cel� proces ��zen� informatiky, abych mohl vyj�d�it sv� obavy o sou�asnou �rove� v�uky informa�n�ho managementu na n�kter�ch �esk�ch vysok�ch �kol�ch.

D�ky sv�m aktivit�m v oblasti internetov� publicistiky se mi v tomto roce poda�ilo nav�t�vit des�tku odborn�ch setk�n� v�novan�ch r�zn�m aspekt�m IM. �lo o ICT- procesy, ICT- n�klady, ICT - smlouvy, ukazatel� v�konnosti a efektivnosti ICT, ��zen� ICT, IT Service Management (v�etn� metodik ITIL, CoBIT,) IT- change-risk-configuration management, SW project-management atd. Konference Syst�mov� integrace 2006 byla pomyslnou korunou na t�to mno�in� zdroj�.

Kdy� jsem srovnal t�matiku uveden�ch odborn�ch setk�n� s osnovami p�edm�t� odpov�daj�c�ch studijn�ch obor� �esk�ch vysok�ch �kol, konstatoval jsem, �e na n�kter�ch V� nar�st� propast, kter� by mohla ohro�ovat �sp�n� start absolvent� do profesion�ln�ho �ivota. Zm�ny se nav�c nezastav� pot�, co student opust� br�ny univerzity, co� znamen�, �e i v oblasti IM je t�eba vychov�vat absolventy s vysokou flexibilitou. Poznatky ze sou�asnosti potvrzuj� m� obavy, formulovan� na z�klad� praktick�ch poznatk� z m�ho d��v�j��ho p�soben� v podnikov� sf��e. D�vody zaost�v�n� �rovn� v�uky na n�kter�ch V� mohou b�t subjektivn� i objektivn�. C�lem tohoto textu je p�ipomenut� rizika spojen�ho s podcen�nou p��� o dostate�n� perspektivn� studijn� pl�ny oboru IM.

V�chodiskem inovace v�uky IM by m�ly b�t poznatky o celosv�tov�ch trendech. Prof. Ji�� Vo��ek, ved. katedry IT, uv�d� p�t trend�, jejich� vliv na informa�n� management je nejv�t��. Cituji zkr�cen� �ty�i z nich:
- st�le v�t�� pronik�n� ICT do podnikov�ch proces�, produkt� a slu�eb,
- centralizace zdroj� ICT, kdy z jedn� lokality jsou obsluhov�ny tis�ce z�kazn�k�,
- automatizace zasahuje samotn� sektor ICT,
- vznik nov�ch model� provozu informa�n�ch syst�m� a ICT, zp�sobuj�c�ch transfer ICT od u�ivatelsk�ch organizac� k dodavatel�m.
V n�vaznosti na tyto trendy jsou nov� specifikov�ny p�ehledy po�adovan�ch znalost� pro z�kladn� role v IM a vybran� informa�n� profese: byznys analytik, ICT mana��r, ICT Salesman, ICT relationship manager, developer/IS architekt a ICT administrator.

Inovovat v�uku v dynamicky se rozv�jej�c�m oboru, jako je IM, nen� ot�zkou t�dn�. Nejde jen o modernizaci studijn�ho pl�nu. D�le�it� je v p�edstihu p�ipravit k�dr dostate�n� flexibiln�ch p�edn�ej�c�ch pro nov� nebo inovovan� p�edm�ty. Nelze proto ot�let. Teorie IM vznik� se zpo�d�n�m, zobec�ov�n�m poznatk� praxe, tak ��kaj�c "za pochodu".
Jedin� intenzivn� kontakt s prax� modern�ch podnik� a instituc� a sledov�n� trend�, je spolehliv�m kompasem.
Informa�n� management m� multidisciplin�rn� z�klady. Setk�v� se v n�m �ada mate�sk�ch disciplin technick�ho, ekonomick�ho i soci�ln�ho charakteru. V jejich pr�niku se formuje know-how t�to nov� perspektivn� discipliny.
Snahy o inovaci v�uky IM mnohde nar�ej� na siln�j�� nebo slab��, otev�en� �i skryt� odpor pedagog�, p�edev��m:
a) n�kter�ch specialist� odpov�daj�c�ch za v�uku technick�ch disciplin,
b) n�kter�ch garant� p�edm�t�, jejich� poznatky a� dosud nerespektovaly specifika ICT.
Je to proto, �e inovace v�uky informa�n�ho managementu nutn� vy�aduje:
- doplnit programy p�edm�t�, kter� dosud nerespektuj� specifika ICT, o n�znak spec. probl�m�, p��stup� a n�stroj� z pohledu p��slu�n� ( mate�sk� ) odbornosti, co� se t�k� p�edev��m netechnick�ch p�edm�t� ( ekonomika,management, organizace, personalistika, atd.),
- za�adit do v�uky n�kter� chyb�j�c� netradi�n� t�mata,
- uk�zat v�voj IM v �ir��m kontextu dynamiky technick�ho a spole�ensk�ho v�voje.
Obavy zast�nc� technick� orientace IM lze rozpt�lit t�m,
- �e nepodcen�me "jejich" p�edm�ty, vy�aduj�c� dal�� prohlubov�n� znalost�, ale dopln�me je o takov� p�edm�ty, kter� d�vaj� jejich specializovan�m aktivit�m nezbytn� opodstatn�n�,
- �e neud�l�me z v�uky IM n�jakou obecn�-filosofickou disciplinu, kter� by se ut�p�la sama ve sv�ch probl�mech, bez jasn�ho exaktn�ho v�stupu sm�rem k praxi,
- �e nezam�n�me v�uku IM za odborn� diskuse souvisej�c� s po��tky v�zkum� IM.

IM se jako v�dn� disciplina teprve formuje. Sna�� se postavit vlastn� pojmoslov�, co� nen� nijak snadn�, vzhledem k p�etrv�vaj�c� lehkomyslnosti p�i pou��v�n� pojm� ji� zaveden�ch, jako IT, ICT, IS, atd. IM proch�z� v praxi pozoruhodn�m v�vojem. Prostor, kter�mu se IM v�nuje, roste sm�rem do hloubky i do ���ky. Prvn� pokusy o zaveden� pojm� jako mikroinformatika a makroinformatika o tom sv�d��. Zaveden� pojmu makroinformatika by m�lo nazna�it opr�vn�nou snahu o nalezen� specifick�ch rys� IM sm�rem od podniku k centru. Je nesporn�, �e se bude od problematiky podnikov� informatiky v mnoha sm�rech odli�ovat, nem�la by se v�ak vyv�jet izolovan�, ale ve vazb� na podnikovou informatiku.

Nesm�me zapom�nat na ��zen� proces�, kter� prob�haj� uvnit� podniku a to p��mo na pracovi�t�ch ICT. V�razn� zv�en� pozornosti problematice IT Service Managementu, prov�zen� p�edev��m akcentem na vazbu IT proces� na business procesy, sv�d�� o akutn� pot�eb� pos�len� IM i t�mto sm�rem. Dopln�n� knihovny ITIL o 2 d�ly knihy "The Business Perspectives" je toho d�kazem. Je v�razem pot�eby p�ibl�it IT pracovn�k�m business procesy a naopak business mana��r�m procesy IT. Procesy spojen� s IT Service Managementem se st�vaj�, zejm�na ve velk�ch podnic�ch, natolik vnit�n� slo�it�mi, �e existuje re�ln� riziko oslaben� nezbytn�ch vazeb ��zen� r�zn�ch business a ICT proces� uvnit� podniku.
To v�e vy�aduje v�razn� pos�len� IM na podnikov� a vnitropodnikov� �rovni a p��pravu a rozv�jen� nov�ch p��stup� IM i na nadpodnikov� �rovni.
Tomu by m�la odpov�dat i inovace ve v�uce informa�n�ho managementu na V�.

P�i �vah�ch o mo�n�ch cest�ch, kter� by vedly k v�t��mu sbl�en� obsahu studijn�ch pl�n� s aktu�ln�mi probl�my v praxi, nab�z�m rady, kter� mnohou b�t aplikov�ny prakticky ihned:
- neza�azovat do studijn�ch pl�n� oboru IM dal�� specializovan� technick� ani ekonomick� p�edm�ty, bez sou�asn�ho pos�len� p�edm�t�, kter� se zab�vaj� komplexn� problematikou vazeb v IM ,
- p�estat spol�hat na to, �e si studenti sami dok�� aplikovat l�tku z obecn� pojat�ch p�edm�t� ( ekonomika, management) na oblast aplikace ICT, nebo p��mo na IM. Doporu�uji naopak nab�dnout t�mata jako: "Ekonomick� aspekty IM", "Spr�va softwarov�ch po�adavk�", "Smluvn� vztahy v IT", "IT Service management" a pod.
- nezapom�nejme na skute�nost, �e ve v�uce informa�n�ho managementu je t�eba, v�ce ne� v jin�ch oborech, respektovat odli�nost profilu bakal��e a magistra. Souvis� to s odli�nostmi rol�, kter� mohou oba typy absolvent� zast�vat. Rozd�l by se ve studijn�ch pl�nech nem�l odrazit v po�tu hodin nebo po�tu p�edm�t�, ale v poznatkov� n�ro�nosti obsahu studia, v m��e uplatn�n� syst�mov�ho, kauz�ln�ho a dynamick�ho p��stupu, �ili v p�edev��m v hloubce a celkov� n�ro�nosti prezentovan�ch znalost�.

IM p�edstavuje velmi aktu�ln� t�ma a atraktivn� segment trhu vzd�l�v�n�. Pro mnoh� vysok� �koly by modern�, inovovan� pojet� v�uky informa�n�ho managementu mohlo b�t impulzem ke kvalitativn�m zm�n�m v cel� �ad� navazuj�c�ch p�edm�t�, kter� p�edstavuj� bu� zdroje poznatk� vyu��van�ch v IM, nebo v disciplin�ch, kter� znalost� student� z informa�n�ho managementu mohou vyu��t k prohlouben� exaktn�ch p��stup� a k pos�len� vlastn�ho n�strojov�ho vybaven�, op�raj�c�ho se o ��inn� a efektivn� uplatn�n� ICT.

Prudce se vyv�jej�c� ICT a zm�ny v kvalit� jej� aplikace, p�isp�vaj�c� ke zm�n�m v informa�n�m managementu, p�edstavuj� pro v�ukov� proces na vysok�ch �kol�ch ji� nyn� �anci i v�zvu sou�asn�!
Arno�t Katolick� (c) - v Plzni 22.12.2006.