AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

11.16.2006

�R v EU - AKA MONITOR nov� weblog

Problematika fond� Evropsk� unie se st�v� z�le�itost� celon�rodn�. O�ek�van� p��nos vstupu �R do EU lze realizovat pouze tehdy, dok�eme-li zm�n�n� podm�nky pln� vyu��t. To vy�aduje dokonalou, aktu�ln�, spolehlivou a v�cnou informovanost. Proto jsem doplnil kolekci odborn�ch weblog� o str�nku v�novanou t�matu �R v EU, s prioritn� orientac� na problematiku struktur�ln�ch fond. Nov� weblog najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/EU/e-unie.htm.
Sledov�n� jeho obsahu usnadn� automatick� generov�n� xml souboru pro RSS �te�ky. Pot�ebn� adresa, kterou je t�eba zadat, je:
 www.akamonitor.cz/e-unie.xml.
 

11.14.2006

Weblog na t�ma Videokamery

Weblog v�novan� pr�ci s videokamerou, se za�adil mezi nejnav�t�vovan�j�� str�nky port�lu AKA MONITOR. Najdete ho na adrese: http://www.akamonitor.cz/videokamery.htm

11.11.2006

Management proces� - informace o akci IIR Praha

Zdokonalov�n� managementu proces� je ve v�t�in� firem z cel� �ady d�vod� nevyhnuteln� a velmi aktu�ln�. Implementace a inovace procesn�ho p��stupu k ��zen� podnik� a instituc� je velmi n�ro�n� a pravd�podobnost v�skytu chyb s negativn�mi dopady na obchodn�, technick� a ekonomick� v�sledky podniku je velk�. Dopady mohou b�t v podm�nk�ch siln� konkurence �asto nedoz�rn�. Know-how z oblasti managementu proces� je du�evn�m kapit�lem poradensk�ch firem, kter� si ho pe�liv� chr�n�. A proto si je t�eba v�it ka�d� aktivity, kter� vede k zp��stupn�n� know-how, k sd�len� praktick�ch zku�enost� souvisej�c�ch se zdokonalov�n�m managementu proces�. Akc�, kter� ( podle opublikovan�ho programu ), m� �anci p�isp�t k tomuto c�li, je p�ipravovan� tr�ning na t�ma Management proces�, nab�zen� firmou IIR Praha v term�nu 5.- 6.12. t.r. v hotelu Diplomat, Praha. V�ce informac� o t�to akci najdete na adrese: www.akamonitor.cz/manproc.htm

11.03.2006

10 LET na Internetu - AKA MONITOR

Letos je tomu pr�v� 10 let od chv�le, kdy byly opublikov�ny prvn� webov� str�nky, kter� se staly sou��st� vzd�l�vac�ho a zpravodajsk�ho port�lu AKA MONITOR. Byly v�nov�ny t�matu "INTERNET PRO V�S" a p�edstavovaly kopii seri�lu, kter� jsem publikoval v podnikov�ch novin�ch �KODOV�K. V tu dobu m�lo sice v podniku k internetu p��stup pouze n�kolik vyvolen�ch, zato z�jem o seri�l �l�nk� byl velk�. Ned�vno se mi pochlubil jeden b�val� �kodov�k, �e m� v�st�i�ky z podnikov�ch novin st�le je�t� uschov�ny jako upom�nku na po��tky internetu.
Dnes se m�s��n� n�v�t�vnost webov�ch str�nek AKA MONITORU ( ve vlastn� dom�n� a na freehostingov�ch servrech ) bl�� 300.000 p��stup�m.