PODCAST AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Podcastingu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

24.9.06

Nov� zpr�vy ve weblogu pro SRM

Ka�d� z m�ch odborn�ch weblog� m� sv� v�rn� n�v�t�vn�ky. Ob�as se vyskytne zpr�va, kter� se t�k� obsahu v�ce weblog�. Abych nemusel zpr�vy opisovat, �e��m to odkazy. Tentokr�t V�s chci upozornit na nov� zpr�vy za�azen� do weblogu v�novan�ho Requirements Managementu ( spr�v� po�adavk� ). Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/SRM.htm

8.9.06

The Project Management Podcast

Netrvalo dlouho a PODCASTING na�el sv� v�znamn� m�sto i p�i sd�len� poznatk� v oblasti projektov�ho managementu.
M�sto dlouh�ho popisov�n�, uv�d�m n�e webovou adresu nov�ho port�lu, ozna�en�ho n�zvem: "The Project Management Podcast". Tak�e jenom telegraficky: na port�lu najdete celou �adu u�ite�n�ch informac�. P�edev��m tam najdete seznam v�ce ne� 40-ti p�edn�ek t.zv. "podcast episodes". Ka�d� t�den je zp��stupn�na nov� relace - nov� p�edn�ka, kterou si m�ete poslechnout nebo si ji st�hnout k poslechu pomoc� sv�mo MP3 p�ehr�va�e ( nebo odpov�daj�c�ho po��ta�ov�ho programu na PC �i NB ).Tento t�den je zp��stupn�na 2. ��st p�edn�ky prezidenta firmy TenStep pana Toma Mochala. M�ete si aktivovat i poslech prvn� ��sti, kter� byla na tot� t�ma: "Scalable Project Management metodologies - part 1".
Adresa nov�ho port�lu je:
www.thepmpodcast.com Jenom pozor na velikost souboru - ke sta�en� nebo k p��m�mu poslechu na PC/NB volte rad�ji rychlej�� p�ipojen�.
Pro informaci p�id�v�m odkaz na sv�j nov� weblog:
www.akamonitor.cz/SRM.htm

    .