PODCAST AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Podcastingu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

17.7.06

Video podcast na CNN

Profesion�ln� proveden� VIDEO Podcasty V�m nab�z� port�l CNN na adrese 
http://edition.cnn.com/services/podcasting/

16.7.06

Podcasting na CNN


Kdo m� je�t� st�le pochybnosti o podcatingu, nech� se aspo� na chv�li pod�v� na to, jak vyu��v� podcasting CNN.com. Dozv� se m.j. i stru�nou charakteristiku podcastingu: "Access CNN's podcast feeds to get news delivered to your desktop that is ready to load on your portable MP3 player. All podcasts are FREE.
Learn about podcasting.
http://www.cnn.com/services/podcasting/

9.7.06

Obsahy odborn�ch �asopis�

V�znamn�m zdrojem informac� o d�n� v oblasti ICT jsou odborn� �asopisy. Nejinak je tomu i u t�matu podcasting. Od sam�ho po��tku existence AKA MONITORU, prezentuji nejen informace o obsahu aktu�ln�ch ��sel 25-ti �asopis�. Str�nka s t�mito �daji pat�� k nejv�ce nav�t�vovan�m. Mo�n� jste ale p�ehl�dli, �e sou�asn� s t�m se m�ete na port�lu dozv�d�t:
- datum, kdy se na st�nc�ch a ve schr�nk�ch p�edplatitel� objev� dal�� ��slo

- a p�edev��m informaci o obsahu p�ipravovan�ho ��sla ( tak jak o n�m informuje redakce ).
Adresa webov� str�nky s t�mito informacemi je: www.akamonitor.cz/dalsi.htm.

8.7.06

Weblog v�novan� videokamer�m

S men��m zpo�d�n�m za podcastingem ( pracuj�c�m se zvukem ) se objevuje jeho obdoba vyu��vaj�c� video ( vidcasting ). A nebo kombinace, t.j. vyu�it� obou sou�asn� nebo na st��da�ku. Pro mne to znamenalo jedno - rychle se dovzd�lat v oblasti mo�nost� sou�asn�ch digit�ln�ch videokamer, p�edev��m v kategorii MiniDV. A jako oby�ejn�, kdy� n�co studuji, vyu��v�m weblog jako sv�j z�pisn�k. Nejd��ve se v�nuji fungov�n� jedn� kamerky, tedy tomu, co um� levn� kamerka, kterou m�m k dispozici ( Sony DCR-HC23E). (D�v�m p�ednost p��stupu, p�i kter�m se sna��m vyu��t maximum z funkc�, kter� m�m k dispozici v levn�j�� variant�, p�ed p��stupem, kdy z drah� kamery vyu��v�m jen ��st.) Pozd�ji se v�nuji i funkc�m, kter� tato kamerka postr�d�. Na weblog se dostanete z rozcestn�ku weblog� pat��c�ch do m�ho port�lu na adrese: http://weblogy.akamonitor.cz, nebo p��mo volbou www.akamonitor.cz/videokamery.htm.

6.7.06

Zapom�li jste URL weblogu?

Pr� je URL tohoto weblogu �patn� zapamatovateln�. Sice si to nemysl�m, ale nab�z�m alternativu: "PODCAST AKA" je pouze jedn�m �lenem cel� rodiny weblog� port�lu AKA MONITOR. Rozcestn�k na celou rodinu weblog� m� tu nejjednodu��� adresu, jakou jsem si mohl vymyselet: http://weblogy.akamonitor.cz. D�l u� tref�te sami, �e�no. T��m se na V�s! 

Texty v�novan� podcastingu v angli�tin�

Komu nevad� angli�tina, najde na n�e uveden� adrese odkazy na n�kolik velmi srozumiteln� napsan�ch text� vysv�tluj�c�ch v�echny f�ze podcastingu.
http://www.pod101.com/.

1.7.06

Blog Search Beta

Prohled�v�n� rozs�hl�ho weblogu obsahuj�c�ho bohat� archiv, m�e b�t obt�n�. Je proto logick�, �e Blogger.com p�ich�z� s podporou prohled�v�n� weblogu. Objevil jsem ji ne�ekan� pr�v� u weblogu, kter� pat�� v r�mci port�lu AKA MONITOR k rozs�hlej��m a �asto aktualizovan�m, u weblogu v�novan�ho "ITIL-ITSM-COBIT". Slu�ba se naz�v� "Blog Search" a je ve verzi Beta. Nab�z� mo�nost zadat kl��ov� slovo nebo fr�zi a zvolit si, zda m� b�t prohled�v�n pouze otev�en� weblog nebo v�echny weblogy. M�sto toho, abych slu�bu popisoval, doporu�uji V�m, abyste si ji sami vyzkou�eli a to s ob�ma variantami hled�n�, na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/.

N�v�t�vnost weblogu PODCAST AKA

Tento weblog, v�novan� podcastingu se stal b�hem jedin�ho m�s�ce druhou nejnav�t�vovan�j�� str�nkou port�lu AKA MONITOR, hned za weblogem "ITIL - ITSM - COBIT", jeho� vysok� n�v�t�vnost je o to p�ekvapiv�j��, �e se jedn� o specializovanou t�matiku. Neb�t roz���en� z�b�ru o problematiku COBITu u weblogu v�novan�ho ITILu, byl by "PODCAST AKA" jedni�kou. Internet mne v�dy znovu dok�e p�ekvapit.