VIDEOKAMERY AKA

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Digit�ln�ch videokamer" na p��klad� SONY DCR-HC23E. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si nab�dky slu�ay RSS!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.11.2006

Notebook bez IEEE1394? Nevad�!


Taky jsem si p�i v�b�ru notebooku myslel, �e rozhran� IEEE1394 pot�ebovat hned tak nebudu. A je to tady. Ale pomoc je snadn�. V plze�sk� prodejn� "CityComp" mi nab�dli FireWare �adi� 2xIEEE1394a, PCMCIA a probl�m je vy�e�en. A kdo m�l a� dosud propojenou kameru pouze pomoc� USB, nebude se sta�it divit o co je kvalita p�enosu s vyu�it�m IEEE1394 vy���.

7.09.2006

Zp�soby p�ipojen� videokamery k po��ta�i

Existuj� dva zp�soby p�ipojen� videokamery k po��ta�i:
- Kabel USB
tento zp�sob je vhodn� pro kop�rov�n� obrazu a zvuku z kazety do po��ta�e
- kabel i.LINK ( IEEE1394 ), rozhran� DV
tento zp�sob je vhodn� pro kop�rov�n� videoklipu a zvuku z kazety do po��ta�e.
Uskute�n�n� p�enos� je podm�n�no instalac� speci�ln�ho software. V dod�vce kamery je CD-ROM s programem Picture Package. Nainstalujete-li ho do prost�ed� Windows, m�te k dispozici p�edev��m n�sleduj�c� dv� funkce:
- Video Capturing Tool - pro na�ten� cel�ho obsahu kazety do po��ta�e
- USB Streaming Tool - k prohl�en� obrazu pr�v� sn�man�ho nebo p�ehr�van�ho
Tent� SW d�le podporuje n�sleduj�c� operace:
- Viewing video and pictures on PC
- Music Video / Slideshow Producer
- Automatic Music Video Producer
- Save the images on CD-R
Pro import cel�ho obsahu kazety a sou�asn� vytvo�en� CD-R slou�� funkce:
- Copying tape to Video CD
K jednotliv�m funkc�m se na p��kladech je�t� vr�t�m v n�kter� z dal��ch zpr�v.

Programy AE, WB, obrazov� efekty a j.

Jist�, v�ichni tyto mo�nosti na sv�m fotoapr�tu a na videokame�e chceme ur�it� m�t, ale a� na vyj�mky brzo za�neme spol�hat na v�emocnou automatiku, kter� si porad� sama. Ale nemus� to b�t v�dy tak �pln� pravda. Pohr�l jsem si s t�m, zvolil jsem extremni situace a p�esv�d�il jsem se, �e ( minim�ln� v p��pad� Sony DCR-HC23E ) stoj� za to bohatou nab�dku vyu��t. Existuj� sv�teln� a barevn� komplikovan� situace, kter� i ta nejlep�� automatika nemus� dokonale zvl�dnout. Zhodnotit to pak mus� �lov�k, kter�mu dob�e poslou�� speci�ln� n�stroje a funkce. Model HC23E, p�esto, �e jde o nejni��� �len �ady, jich nab�z� pro b�n�ho u�ivatele dost.
Program AE nab�z�:
- AUTO, PORTRET, SPORT, PL��ASN�H,SOUMRAK, KRAJINA a nav�c spec. volbu "BOD.REFL" slou��c� k tomu, aby bylo zabr�n�no p��li�n� b�losti tv��� postav, je� stoj� v siln�m sv�tle.

Vyv�en� b�l�:
podle typu osv�tlen� nahr�van�ho prosgt�ed� m�ete nastavit vyv�en� barev:
- AUTO, VENKU, UVNIT� a STISK1 ( vyv�en� b�l� bude upraveo podle okoln�ho sv�tla )
Obrazov� efekty:
b�hem nahr�v�n� nebo p�ehr�v�n� m�ete obraz upravit pomoc� speci�ln�ch efekt�:
- NEGATIV, S�PIE, �B, SOLARIZACE, PASTEL, MOZAIKA.

P�ehr�v�n� r�znou rychlost�

Obsah p�sky je t�eba m�t pod kontrolou. Zejm�na tehdy, pokud kombinujeme dynamick� a statick� z�znamy, vkl�d�me do p�esn� ur�en�ch m�st dodate�n� krat�� vsuvky p��mo na kame�e, atd. Proto Sony DCR-HC23E nab�z� v�ce mo�nost� jak p�ehr�vat zapsan� obsah. Krom� standardn�ho re�imu nab�zen�ho p�i volb� PLAY/EDIT, obsahuje MENU na kart� �. 3 ( STR3) funkci RYCH.P�EH. Tato funkce umo��uje nastavit za��tek dal��ho z�znamu p�esn� kdekoliv na p�sce. Za t�m ��elem bylo soust�ed�no na samostatnou obrazovku MENU n�kolik tla��tek ur�en�ch pro kontrolu pohybu p�sky. Co to konkr�tn� znamen�? B�hem p�ehr�v�n� (!!!):
- existuje mo�nost m�nit sm�r p�ehr�v�n�
- p�ehr�v�n� z�znamu lze zpomalit ( POMALA )
- rychlost p�ehr�v�n� lze zv�it na dvojn�sobek ( X2 )
- pohyb z�znamu lze sledovat i po jednotliv�ch sn�mc�ch ( frames ) v obou sm�rech.
Tuto funkci vyu�ijete na p��klad tehdy, kdy pot�ebujete k existuj�c�mu z�znamu p�idat dal�� zvuk do samostatn� stopy ( dabing ).

Nab�dka funkc� podle re�imu pr�ce

Z�kladn� funkce videokamery Sony DCR-HC23E jsou rozd�leny do dvou ��st� podle re�imu pr�ce - CAMERA ( z�znam ) a PLAY/EDIT ( p�ehr�v�n� a �pravy ). Podmno�inu obou skupin nab�z� kamera v re�imu Easy HandyCam. Na d�le uveden� adrese uv�d�m tabulku, kter� rozd�len� p�ibli�uje. V ��dc�ch tabulky jsou jak jednotliv� funkce, tak cel� skupiny funkc�, pokud umo��uj� podrobn�j�� volbu. Funkce jsou ozna�eny zkratkami, kter� jsou pou�ity v MENU na dotykov�m LCD Panelu.
Adresa tabulky: www.akamonitor.cz/nabidka23E.htm

P�ipojen� k TV a k videorekorderu


P�ipojen� k po��ta�i (p�es USB nebo IEEE1394) se v�nuji v samostatn� zpr�v� v tomto welogu. Nyn� chci jen ujistit, �e cesta p�ipojen� kamerky s vyu�it�m kabelu A/V, kter� je sou��st� dod�vky, zafunguje bez probl�mu napoprv�. J� jsem pou�il na stran� TV i u videorekorderu p�ipojen� A/V propojovac�ho kabelu s redukci na SCART ( nen� v dod�vce). Kvalita p�ehr�v�n� na TV, i z�znam na VHS kazet� byly zcela uspokojiv�.

Dotykov� LCD panel

Obdr�el jsem n�kolik dotaz� na moji zku�enost s dotykov�m displejem. Zde je moje odpov��:
- kamerku Sony DCR-HC23E m�m kr�tce, tak�e nemohu posoudit dlouhodobou spolehlivost,
- na z�klad� m�s��n�ho intenzivn�ho vyu��v�n� mohu ��ci, �e pr�ce s dotykov�m displejem je OK,

- virt. tla��tka jsou po plo�e rozm�st�ny vhodn�, tak�e nen� probl�m "se trefit" i �ir��m prstem
- nen� nutn� pou��vat ��dn� n�stroje, sta�� (�ist�) prst a lehk� dotyt ( plocha je citliv� dostate�n� ),
- na obrazovce se v�t�inou objevuj� n�sleduj�c� virt. tla��tka: PROVeden�, NAVrat, OK, X (ukon�en� pr�ce s MENU), �ipka nahoru, �ipka dolu a p�irozen� tla��tko p�i�azen� funkci
- m� obavy z �patn� �itelnosti displeje p�i intenzivn�m sv�tle se ( a� na vyj�mky ) nepotvrdily
- nab�dka funkc� umo��uje upravit parametry LCD displeje ( barvu, intenzitu atd.)
- v extremn�m p��pad� lze zvolit re�im Easy HandyCam, nab�zej�c� v�t�� a �iteln�j�� p�smena.
V samostatn� zpr�v� v tomto weblogu uv�d�m odkaz na slideshow s uk�zkami struktury MENU.
Pokud bych m�l porovnat pr�ci s joystickem a s dotykov�m displejem, dal bych - p�i st�vaj�c� velikosti pracovn� aktivn� plochy displeje - p�ednost dotykov�mu displeji.

7.08.2006

Digit�ln� zoom

Digit�ln� zoom obecn� nen� ani u fotoapar�t�, ani u kamer p��li� obl�ben�. O to v�t��ch hodnot dosahuje. Sony DCR-HC23E nen� v�jimkou. M�ete aktivovat ( ZAP ) digit�ln� zoom, kter� roz���� �hrnnou hodnotu zoomu z 20x ( to je optick� zoom u HC23E ) voliteln�:
- na 40x nebo
- na 640x.
A� 2O-ti n�sobn� zv�t�en� je v obou p��padech prov�d�no opticky a pot� je dal�� zv�t�en� prov�d�no digit�ln� a� do v�sledn� hodnoty.

SPOT FOCUS

Str�nka 1 ( STR1 ) MENU nab�z� v re�imu CAMERA ( re�im pro z�znam ) dv� zaj�mav� funkce, p�i kter�ch je v�hodn� vyu��v�m dotykov� displej:
a) nastaven� bodu ost�en� na objekt, kter� nen� um�st�n ve st�edu obrazovky,
b) nastaven� a �prava expozice objektu tak, �e je nahr�n s vhodn�m jasem i v p��pad�, �e mezi objektem a pozad�m je velk� kontrast.
V prvn�m p��pad� se v MENU vol� "BOD.OST�.", po kter�to operaci se aktivuje pracovn� plocha. Sta�� se na t�to plo�e ( na LCD ) dotknout bodu, na kter� chcete zaost�it. Nab�dne se V�m AUTO nebo RU�N� zaost�en�.
Ve druh�m p��pad� se dotknete na obrazovce bodu, pro kter� chcete p�izp�sobit a zachovat hodnotu expozice.
Tyto dv� funkce posiluj� praktick� p��nos dotykov�ho LCD panelu.

Back Light

Tak� V�s dok�e tolik potr�pit protisv�tlo? A zrovna kdy� nen� kam ustoupit ani �ance zm�nit sc�nu. Sony DCR-HC23E m� pro ten p��pad zvl�tn� funkci. Tla��tko Back Light je "po ruce" na dob�e p��stupn�m m�st� na pl�ti kamerky - vlevo nad prostorem pro LCD panel. P�izn�m se, �e jsem je�t� zcela nepochopil syst�m jak�m funguje, ale objekt o kter� mi �lo byl vykreslen dob�e. M�ru p�ijatelnosti potla�en� ostatn�ch objekt� si je t�eba vyzkou�et.

NightShot Plus

HC23E obsahuje p�ep�na�, kter�m aktivujete funkci NightShot Plus. Tato funkce pou��v� infra�erven� paprsky a umo��uje nahr�v�n� na tmav�ch m�stech. Nen� dovoleno pou��vat tuto funkci na jasn�ch m�stech kv�li riziku po�kozen� videokamery. V p��pad� probl�m� s automatick�m zaost�en�m, je t�eba vyu��t ru�n� zaost�en�, kter� je v nab�dce MENU. V�sledky nahr�v�n� v tmav�ch prostor�ch mne p��jemn� p�ekvapily. P�i standardn�m nastaven� kamery je zapnuto "sv�tlo NightShot" ( N.S.Light), jeho� ovl�d�n� ( VYP) je zahrnuto do MENU. Maxim�ln� vzd�lenost ��inn� funkce sv�tla je 3 metry. Ovl�d�n�m N.S.Light m�ete p�i no�n� nahr�vce p��zniv� ovlivnit barevnost obrazu. Chce to cvik a zku�enost.

V�b�r rozm�ru z�znamu

Sony DCR-HC23E umo��uje volit mezi rozm�rem z�znamu 4 : 3, vhodn�m pro p�ehr�v�n� na TV se standardn�m rozm�rem obrazovky, nebo 16 : 9, vhodn�m pro �iroko�hl� televizory. Nab�dka MENU obsahuje t� mo�nost p�izp�soben� zobrazen� z�znamu na obrazovce LCD.

Nahl�dnut� do struktury MENU


P�edstavu o struktu�e MENU videokamerky Sony DCR-HC23E z�sk�te snadno, kdy� si prohl�dnete slideshow, kterou jsem sestavil z narychlo zhotoven�ch fotografi� LCD. Kvalita fotek nen� nic moc, (m�l jsem probl�m s odrazy sv�tla) ale dan�mu ��elu to poslou�it m�e. Slideshow najdete na adrese: http://akamonitor.ic.cz/minidv/

Volba podrobnosti informac�

Informace, kter� poskytuji v tomto weblogu nemaj� nahradit p��ru�ku pro ovl�d�n� kamerky. Jejich posl�n�m je p�ibl�it mo�nosti konkr�tn� kamery a sou�asn� nazna�it mo�nosti ur�it� t��dy videokamer. Sna��m se optimalizovat m�ru podrobnosti p�i popisu u�it� konkr�tn�ch funkc�. Pokud se mi to v jednotliv�ch p��padech nepoda�� jak byste si p�edstavovali, pros�m o toleranci.

Hled�n� za��tku pro nahr�vku nov� sc�ny

Nahr�li jste sc�nu. Pot� jste se na p�sce p�em�stili dop�edu nebo dozadu. Nyn� byste cht�li pokra�ovat nahr�v�n�m nov� sc�ny v m�st� kde kon�� nahr�vka minul�. Sony DCR-HC23E V�m to umo��uje. Nastav�te kamerku do re�inu z�znamu (!) a v MENU na STR1 zvol�te tla��tko "HLED.KONEC". Kamerka V�m pro kontrolu p�ehraje posledn�ch 5 vte�in posledn� nahr�vky a nastav� se do pohotovostn�ho re�imu p�esn� v m�st�, kde skon�ilo nahr�v�n�. Ale pozor! Funkce HLED.KON nefunguje spr�vn�, jsou-li mezi nahran�mi sc�nami na kazet� pr�zdn� m�sta! (Chce to vyzkou�et, zv�it jak �asto tuto funkci budete pot�ebovat a p��padn� tomu p�izp�sobit pr�ci s p�skou.)

Nastaven� expozice pomoc� hled��ku

Sony DCR-HC23E umo��uje oto�en� LCD panelu o 180 stup�� a jeho zav�en� s obrazovkou sm�rem ven. To je v�hodn� zejm�na p�i p�ehr�v�n� z�znamu. Existuje dal�� vyu�it� t�to funkce, kter� se m�e hodit zejm�na tehdy, kdy� je MENU na displeji �patn� �iteln�. Po uzav�en� obr�cen�ho LCD panelu se na obrazovce objevuje ukazatel, po jeho� dotyku obrazovka sice zhasne, ale za�ne spolupracovat s barevn�m hled��kem. Je to sice trochu zvl�tn� a vy�aduje to tr�ning, ale funguje to. V hled��ku vid�te zobrazen� funk�n� tla��tka pro EXPOzici a pro PROL�na�ku. Do hled��ku se prstem nedostanete a tak pokra�ujete "naslepo" v ovl�d�n� funkc� dotykem na plochu LCD panelu v m�stech, odpov�daj�c�ch um�st�n� tla��tek v hled��ku. Jak �asto k t�to mo�nosti budete cht�t s�hnout, uvid�te sami. Mo�n� ji ob�as vyu�ijete tak� proto, �e nastavov�n� EXPOzice a PROL�na�ek v MENU nen� o mnoho jednodu���.

Tla��tka na r�mu LCD panelu

O tom, �e LCD panel kamerky Sony DCR-HC23E je dotykov�, jsem se ji� zm�nil. Krom� t�to vlastnosti je LCD panel pozoruhodn� t� t�m, �e v jeho r�mu jsou um�st�na 3 tla��tka: "T", "W" a "REC". Mohu ��ci, �e jsem to v praxi velmi uv�tal, zejm�na p�i pou�it� v�t�� hodnoty zoomu, kdy probl�m s rozkmit�n�m obrazu p�i manipulaci s kamerou, nemus� zvl�dat ani vestav�n� jinak dob�e funguj�c� stabiliz�tor obrazu. Pou�it� lev� ruky, kter� m�e p�idr�et kamerku za LCD panel, sou�asn� i ke spu�t�n� REC nebo ke zm�n� zoomu, se mi osv�d�uje.

7.07.2006

P�ipojen� extern�ch za��zen�

Model SONY DCR-HC23E obsahuje n�sleduj�c� vstupn� a v�stupn� konektory:
- zd��ka USB, mini B
- rozhran� DV OUT ( I.LINK) IEEE1394, 4 pinov� konektor, S100
- zd��ka A/V (audio/video) OUT, 10-pinov� konektor
- zd��ka DC IN
Pro IEEE p�ipojen� kamerky ke sv�mu notebooku, ( nen� osazen rozhran�m IEEE1394), vyu��v�m
FireWire �adi� Kouwell 1002, 2x IEEE1394a, PCMCIA.

Dabing. P�id�n� zvuku

Kamerka umo�uje p�idat zvuk na kazetu, kter� je nahr�na v ST re�imu p�i volb� 12 bit, ani� byste museli smazat p�vodn� zvuk. K nahr�n� zvuku poslou�� intern� sterofonn� mikrofon. Nelze p�idat zvuk na nenahran� oblasti na kazet�. Pomoc� dotykov�ho tla��tka PLAY/PAUSE rozb�hn�te p�ehr�v�n� a t�mt� tla��tkem ho zastavte v m�st�, kde m� za��t p�id�v�n� zvuku. V MENU aktivujte p��slu�nou funkci ( ZVUK.DAB.). Sou�asn� spus�te p�ehr�v�n� zvuku, kter� chcete nahr�t a stiskn�te PLAY. Nov� zvuk je nahr�v�n do stopy ST2 ( stereo 2 ). Tla��tkem STOP na LCD zastavte p�id�v�n� zvuku. Pomoc� funkce "MIX Zvuku" m�ete zkontrolovat nahran� zvuk. Tato funkce zahrnuje i mo�nost �pravy vyv�en� mezi hlavn�m zvukem a zvukem p�idan�m na kazetu. (Ve v�choz�m nastaven� je na v�stupu pouze zvuk ze stopy ST1. ) S touto u�ite�nou funkc� je docela z�bavn� si chv�li pohr�t.

Doba nab�jen� a v�dr� baterie

Zat�m to nemohu potvrdit, zd� se mi, �e m�m v�echny �asy sp� krat��, ale zm��eno to p�esn� zat�m nem�m. �asy ud�van� v p��ru�ce jsou tyto:( �daje v minut�ch p�i pou�it� b�n� dod�van�ho modulu akumul�toru )
- �pln� dobit� zcela vybit�ho akumul�toru: 115
- doba nahr�v�n� p�i pou�it� pln� nabit�ho akumul�oru: p�i nep�etr�it�m nahr�v�n� pomoc� LCD / hled��ku - 95 / 110
- doba nahr�v�n� p�i pou�it� pln� nabit�ho akumul�oru: p�i typick�m (*) nahr�v�n� pomoc� LCD / hled��ku - 45 / 55
- doba p�ehr�v�n� p�i pou�it� pln� nabit�ho akumul�toru: p�i otev�en�m / zav�en�m panelu LCD - 105 / 135
(*) typick� nahr�v�n� - s opakovan�m spou�t�n�m/zastavov�n�m, zap�n�n�m/vyp�n�n�m a pou��v�n�m funkce zoom.
Jakmile to opakovan� zm���m v praxi, uvedu skute�n� zji�t�n� �daje.

Fot� to, nebo to nefot�?

Autor p��ru�ky si s odpov�d� na tuto ot�zku moc starost� ned�lal. Po uveden� kamery do re�imu nahr�v�n� n�m d�v� na vybranou:
- pohybliv� obraz ( my�leno film, klip atd.), nebo

- statick� obraz.
Zvol�te-li po��zen� statick�ho ( nepohybliv�ho ) obrazu, zlehka stisknete a podr�te tla��tko PHOTO um�st�n� na h�betu kamerky, zkontrolujte zobrazen� indik�toru signalizuj�c�ho p�ipravenost na akci a pot� stiskn�te tot� tla��tko zcela. Ozve se zvuk z�v�rky a obraz i zvuk (!) se budou nahr�vat po dobu 7 vte�in . Kam? Na jedin� medium, kter� m�me k dispozici, t.j. na MiniDV p�sku.
Jist� V�s napadlo, �e takov�to "fotografie" se n�m mohou dob�e hodit k nahr�v�n� na p�. titulk�, nebo obrazov�ho za��tku samotn�ho klipu/filmu. A co si s t�m po�neme ( u tohoto modelu kamerky SONY ) d�l, bude u� z�le�itost pr�ce na po��ta�i.

Re�im "Easy HandyCam"

HC23E nab�z� variantu snadn�ho ovl�d�n� kamery - Easy HandyCam ( EHC ). Tuto mo�nost vyu�ijete p�edev��m tehdy, kdy� nem�te dost �asu na nastavov�n� jednotliv�ch parametr� nahr�v�n� nebo p�ehr�v�n� z�znam�. V re�imu EHC je v�t�ina nastaven� videokamery provedena optim�ln� zcela automaticky. Bez v�znamu nen� ani to, �e se v tomto re�imu zv�t�� velikost p�sma, ��m� se MENU st�v� �iteln�j��m. Volba re�imu Easy Handycam se prov�d� jedn�m stiskem tla��tka, kter� je um�st�no v dob�e p��stupn�m m�st� na t�lese kamerky. V re�imu EHC nelze vyu��vat tla��tka pro "Back Light" ( pr�ce p�i protisv�tlu ) a tla��tko PHOTO. P�ep�n�n� mezi re�imy nahr�v�n� a p�ehr�v�n� se prov�d� stejn� jako u standardn�ho pou��v�n� kamerky.

Re�imy nahr�v�n� a zvuku

Nej�ast�ji pou��van� MiniDV kazety jsou 60-ti minutov�. Vyu��t je lze bu� ve standardn�m re�imu nahr�v�n� ( ST ), nebo v re�imu LP. V re�imu ST se na p�sku vejde cca 500 statick�ch obraz� ( sedmivte�inov�ch fotografi� ). V re�imu LP je to 1,5x v�ce - 765 obraz�. (*)
Nastaven� re�imu zvuku m� rovn� dv� varianty:
- 12 bit - 2 stereofonn� zvukov� z�znamy
- 16 bit - 1 vysoce kvalitn� zvukov� z�znam.
Prost�ednictv�m MENU lze ovlivnit s�lu zvuku ( VOL ) pro p�ehr�v�n� zvuku intern�m repruktorem.
Dal�� mo�nost� je zapnut� / vypnut� zvukov�ch sign�l� souvisej�c�ch s manipulac� v MENU na LCD.
(*) pozn.: v�raz "obraz" se mi sice zrovna moc nel�b�, ale u HC23E nejde o klasick� fotografie, n�br� o statick�-nepohybliv� obraz. Kamerka nem� jinou mo�nost jak ukl�dat "fotky" ne� na p�sek spole�n� s klipy.

Dotykov� displej a jeho parametry

Prvn� vlastnost�, kter� si ka�d�, kdo vezme HC23E do ruky, pov�imne, je dotykov� LCD displej. Na rozd�l od jin�ch videokamer HC23E nem� jinou mo�nost navigace v MENU a po�et mechanick�ch tla��tek je omezen na minimum. Kamerku vlastn�m kr�tce, tak�e nemohu posoudit do jak� m�ry jsou opodstatn�n� obavy n�kter�ch recenzent� z hor�� �itelnosti p�i intenzivn�m slune�n�m sv�tle. Kladn� p�i tom hodnot�m mo�nost z�sahu do parametr� LCD displeje. HC23E nab�z� tyto mo�nosti:
- podsv�cen� LCD obrazu lze z norm�ln�ho zm�nit na sv�tlej�� ( to se nastav� automaticky, pokud
p�ipoj�te kamerku na vn�j�� zdroj nap�jen�),
- ovlivnit lze i barvu LCD displeje ( bez ovlivn�n� nahr�van�ho obrazu )
- ���ka zobrazen� m�e b�t standardn� ( letterbox ) nebo z�en� ( op�t bez vlivu na nahr�vku )
Kamerka nab�z� mo�nost �esk�ho jazyka pro volby MENU na dotykov�m LCD displeji.
Podobn� jako u LCD displeje, HC23E umo��uje ovlivnit i podsv�cen� barevn�ho hled��ku. Zat�m si libuji. Pr�ce s dotykov�m displejem se mi zd� velmi "user friendly", �ili OK. Jak dalece je m�j optimismus opr�vn�n� se uk�e. Ur�it� se se sv�mi zku�enostmi sv���m.

ODKAZY - Specifikace


Posl�n�m tohoto weblogu nen� p�episovat to, co je dostupn� na webu jinde. Tento weblog bude upozor�ovat na mo�nosti vyu�it�, kter� by mohly b�t opomenuty a p�ibl�it vlastn� praktick� zku�enosti. Zde jsou odkazy na texty a uk�zky, kter� jsou dostupn� na port�lu sony.cz:
A) P�ehled a funkce: ZDE

B) Technick� specifikace: ZDE
C) 3D zobrazen� kamerky s mo�nost� ot��en� ve v�ech sm�rech: ZDE
D) �esk� n�vod ve form�tu PDF: ZDE - 3,16 MB - ekvivalent ti�t�n� p��ru�ky

RE�IM DEMO

�mysln� ponech�v�m u zpr�vy n�zev, kter� je pou�it v p��ru�ce ke kamerce. V�bec jsem netu�il o co jde a Vy na tom budete te� je�t� h��. Cituji p��ru�ku:"V�choz� nastaven� je ZAPNUTO, co� V�m umo��uje prohl�et uk�zku asi 10 minut po vyjmut� kazety z videokamery a zapnut� indik�toru CAMERA posunut�m p�ep�na�e POWER. Demonstra�n� uk�zka bude pozastavena v n�sledujh�c�ch situac�ch...". Kouzeln�, �e?!
Asi jste pochopili, �e jsem nevybral mo�nost, kterou jsem s pozn�v�n�m kamerky za��nal. I kdy� bych vlastn� mohl - mo�n� bych i m�l. Tak�e o co jde: Kamerka se chlub� m.j. kvalitou stabiliz�toru, mo�nost� no�n�ho filmov�n� s pou�it�m infra�erven�ho sv�tla, perfektn�m p�ehledem o stavu baterie a o voln� kapacit� kazety. Tv�rci kamerky do n� zabudovali mo�nost automatick�ho spu�t�n� asi dvouminutov� SIMULACE t�chto p�ednost�. Tuto simulaci - DEMO - sledujete na LCD displeji. Simulace je ud�l�na velmi p�kn�, rozd�l provozu bez stabiliz�toru a se stabiliz�torem je markantn� ( ani se mi nechce v��it, �e by to natolik dok�zalo z�znam ovlivnit.). Co zat�m jako lajk nech�pu, je, pro� se uk�zka m�e automaticky spustit a� 10 minut POT�, kdy kamerku uvedete do pohotovostn�ho re�imu pro z�znam a nech�te ji - bez dotyku! - 10 minut jen tak b�t. P��ru�ka odpov�� ned�v�, tak�e to berme jak to je a �ekn�me si, �e to vlastn� nen� �patn� n�pad, jen trochu zvl�tn� podan�. Ka�dop�dn� se po zhl�dnut� simulace hned m�te chu� pustit do experimentov�n� s uk�zan�mi funkcemi kamerky.

O �em to bude?

Po��dil jsem si kone�n� digit�ln� videokameru z kategorie MiniDV ( Sony DCR-HC23E ). Jako v�dy vyu�iji formu weblogu k tomu, abych si postupn� zaznamen�val sv� poznatky z�skan� p�i pr�ci s kamerkou - pro sebe ( sklerotik ) i pro p��tele, kter�m bych r�d usnadnil cestu k pozn�n� zp�sobem, kter� "nebol�". ( Tento weblog tedy v ��dn�m p��pad� nen� ur�en pro profesion�ly! ) Nejd��ve se v�nuji tomu, co moje kamerka um� a o �em mo�n�, stejn� jako j� dnes, leckdo v�bec nev�. Postupn� se v�nuji i tomu, co m� kamerce chyb�. Jsem zast�ncem p��stupu, kdy se sna��m z levn�ho stroje dostat co nejv�ce t�m, �e vyu�iji maximum toho, co nab�z�. ( Na rozd�l od p��stupu, kdy se koup� nadupan� drah� v�c, kter� se v praxi vyu��v� na p�r procent.) A nezlobte se na mne, �e budu publikovat zpr�vy v po�ad� "bez ladu a skladu", tak jak na jednotliv� mo�nosti v praxi naraz�m.