AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.09.2006

Obsah p��t�ch ��sel �asopis�

Od sam�ho po��tku existence AKA MONITORU, prezentuji nejen informace o obsahu aktu�ln�ch ��sel 25-ti �asopis�. Str�nka s t�mito �daji pat�� k nejv�ce nav�t�vovan�m. Mo�n� jste ale p�ehl�dli, �e sou�asn� s t�m se m�ete na port�lu dozv�d�t:
- datum, kdy se na st�nc�ch a ve schr�nk�ch p�edplatitel� objev� dal�� ��slo

- a p�edev��m informaci o obsahu p�ipravovan�ho ��sla ( tak jak o n�m informuje redakce ).
Adresa webov� str�nky s t�mito informacemi je: www.akamonitor.cz/dalsi.htm.

7.08.2006

Nov� weblog v�novan� videokamer�m

Ned�vno jsem z��dil weblog v�novan� podcastingu. P�ekvapil mne strm� r�st jeho n�v�t�vnosti. Z�jem o sd�len� mluven�ho slova ve form�tu MP3, co� je podstata podcastingu, pomalu p�ech�z� v z�jem o t. zv. "vidcasting", vyu��vaj�c� pro podobn� ��ely i video. Od tohoto konstatov�n� byl jen krok k zji�t�n�, �e pot�ebuji rychle dohnat co jsem zanedbal ve znalostech pr�ce s digit�ln�mi videokamerami, p�edev��m kategorie MiniDV. Jako v�dy, kdy� studuji nov� t�ma, vyu��v�m i tentokr�t pro z�znam sv�ch poznatk� formu weblogu, jako ve�ejn�ho pozn�mkov�ho blogu dostupn�ho odkudkoliv kde je p�ipojen� na web. Tak�e m�j nov� weblog, tentokr�t v�novan� videokamer�m, je na sv�t�. Nejd��ve seznamuje s poznatky souvisej�c�mi s konkr�tn�m modelem kamery, pozd�ji ( snad ) nav�u i informacemi o tom, co t�to kamerce chyb� a co maj� kamery vy���ch t��d. Weblog najdete bu� p�es rozcestn�k na m� weblogy na adrese http://weblogy.akamonitor.cz, nebo p��mo na URL www.akamonitor.cz/videokamery.htm. S weblogem souvis� i slideshow uv�d�j�c� do struktury MENU ovl�dan�ho z dotykov�ho LCD panelu.

7.01.2006

ITIL - ITSM - COBIT

Na z�klad� projeven�ho z�jmu jsem roz���il okruh probl�m�, kter�m se v�nuji ve sv�m weblogu na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/ o t�matiku COBITu. Hlavn�m d�vodem je skute�nost, �e roste po�et organizac�, kter� �asto vyu��vaj� sou�asn� to nejlep�� z obou metodik. Dnes byl za�azen opkaz na nov� newsletter v�novan� pr�v� COBITU, jeho� prvn� vyd�n� je na webu k dispozici online.