AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.28.2006

Aktualizace str�nek

V posledn�ch dnech jsem za�adil nov� recenze knih �esk�ch vydavatelstv� do rubriky RECENZE,
nov� upout�vky na pr�v� vydan� knihy ve weblogu "NOVE KNIHY AKA", nov� report�e z odborn�ch
semin��� a konferenc� t�kaj�c�ch se ICT v rubrice REPORT��E a "nej�iv�ji" je na str�nce nov�ho weblogu
v�novan�ho "Podcastingu". Vyu��vejte nab�dky RSS slu�by, kter� je nab�zena u velk� ��sti str�nek.

6.10.2006

Google HACKING - recenze knihy

Na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/ najdete odkaz na moji novou p�vodn� recenzi knihy "Google HACKING".

6.05.2006

Weblog v�novan� podcastingu

Na n�e uveden� adrese jsem z��dil nov� weblog PODCAST AKA.
U� i v �esku za��n� b�t st�le popul�rn�j�� �l�nky publikovan� na webu ne��st, ale st�hnout si jejich mluven� verze a vyslechnout si je cestou do pr�ce na sv�m mobilu nebo mp3 p�ehr�va�i. A "podcast" nen� nic jin�ho ne� �l�nek namluven� do zvukov�ho form�tu ( MP3 ). Prvn� zpr�va, kterou jsem do weblogu za�adil, usnad�uje pochopen� podcastingu t�m, �e odkazuje na "�iv�" port�l, kter� je v�nov�n marketingu a kter� soubory s namluven�m textem ve form�tu MP3 nab�z� ke sta�en� nebo k p��m�mu poslechu. N�zev namluven�ho �l�nku je: "N�strahy pro za��te�n�ky v Google AdWords". Mo�n� se pt�te pro� jsem zvolil pr�v� tento zdroj, p�esto, �e tu��m, �e obsah �l�nku zaj�m� jen mal� okruh adres�t� t�to zpr�vy. Odpov�� zn�: Na str�nce firmy H1.cz, kter� pat�� str�nky s nab�dkou podcastu, je k dispozici jak soubor s mluven�m textem, tak samotn� text. Nav�c obsahuje i stru�n� v�klad k podcastingu. A nen� nad to, kdy� si �lov�k ud�l� vlastn� p�edstavu. Text je tvo�en cca 3000 znaky ( v�etn� mezer) a p�i p�enosov� rychlosti 128 kbps se soubor ve form�tu MP3 o velikosti 4,5 MB ve WinAmpu v.5.22 p�ehr�v� 4,48 minut. Dal�� zpr�vy, kter� pro sv�j weblog v�novan� podcastingu p�ipravuji - komentovan� odkazy na internetov� zdroje - budou hovo�it o tom jak snadno z�skat namluvenou verzi, jak ji dostat na webovou str�nku, jak o str�nce s podcastem d�t v�d�t p��padn�m z�jemc�m, ��m a v jak�m prost�ed� mluvenou verzi st�hnout a p�ehr�t, atd.
Adresa weblogu:
www.akamonitor.cz/podcast.htm
p��padn� http://weblogy.akamonitor.cz.