AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

5.28.2006

Nov� recenze, report�e a monitoring �asopis�

Na str�nky port�lu AKA MONITOR bylo za�azeno n�kolik nov�ch report�� z odborn�ch akc� a n�kolik nov�ch recenz� �esk�ch odborn�ch knih. Aktualizov�ny byly str�nky s obsahem monitorovan�ch �asopis�. P��stup ke v�em uveden�m rubrik�m je z www.akamonitor.cz. Nov� weblogy jsou dostrupn� z adresy http://weblogy.akamonitor.cz. T��m se na Va�e n�v�t�vy!

5.13.2006

Report� z kurzu LBMS v�novan�ho ITIL

Dne 10. kv�tna jsem se z��astnil jednodenn�ho kurzu po��dan�ho firmou LBMS na t�ma "��zen� slu�eb IT dle ITIL". Na moji p�vodn� report� z akce se dostanete vyu�it�m odkazu v rubrice report�� na adrese: www.akamonitor.cz/reportaze.htm

5.08.2006

Nov� weblog E-PODPIS

Na n�e uveden� adresy je vystaven nov� weblog v�novan� elektronick�mu ( digit�ln�mu ) podpisu s titulkem E-PODPIS. Adresa weblogu je www.akamonitor.cz/e-podpis.htm
 

5.04.2006

Upozorn�n� na aktualizace str�nek

Aktualizov�ny str�nky:
v�b�r z obsahu aktu�ln�ch ��sel �asopis�:
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

informace a obsahu p�ipravovan�ch ��sel �asopis�
www.akamonitor.cz/dalsi.htm
v rubrice RECENZE jsou nov� polo�ky. Zaj�mav� titul je kniha GRADY
"ETIKA v podnikatelsk�m prost�ed�".
http://ebooks.akamonitor.cz/etika.htm
�adu komentovan�ch odkaz� najdete mezi zpr�vami ve weblogu:
www.akamonitor.cz/ITIL/ a
www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Nezapom�nejte, �e na str�nky v�t�iny m�ch weblog� si m�ete nastavit RSS �te�ky.
www.akamonitor.cz/weblogy.htm