AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.07.2006

Aktualizace str�nek AKA MONITORu

Prob�hla aktualizace str�nek v�novan�ch monitoringu obsahu �asopis�. V rubrice RECENZE je n�kolik nov�ch recenz�. Jedna z nich je v�nov�na 4. dotisku knihy Ji��ho Vo��ka: "Strategick� ��zen� IS a syst�mov� integrace". Nejv�ce nov�ch polo�ek je ve weblogu v�novan�m IT service managementu - ITSM/ITIL, kter� najdete vyu�it�m odkazu na adrese http://weblogy.akamonitor.cz/. Znovu opakuji, �e v�t�ina m�ch weblog� nab�z� slu�bu RSS, usnad�uj� sledov�n� jejich aktualizace. V�klad k RSS najdete na adrese http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.