AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

9.20.2005

Risk management. Nov� weblog

Na n�e uveden� adrese jsem z��dil nov� weblog v�novan� managementu rizika. Jde o chronologicky �azen� seznam stru�n� komentovan�ch odkaz� na zdroje vztahuj�c� se k t�matu - webov� str�nky, knihy, �l�nky v �asopisech, p�edn�ky na konferenc�ch.
Weblogem reaguji na aktu�ln� situaci v �R. Rok 2005 lze - s trochou nads�zky - prohl�sit rokem projekt�. P�i tom integr�ln� ��sti projektov�ho managementu - risk-managementu ( RM ) - je v�nov�na st�le mal� pozornost. Nejd��ve uvedu zdroje t�kaj�c� se RM jako celku, pozd�ji budu odkazy a p��sp�vky profilovat v�razn�ji na t�ma integrace informa�n�ch rizik v podnikov�m RM.

Weblog najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/riskman/

9.11.2005

ITIL v SR. Seminar v Bratislave

Ve weblogu venovanem ITSM/ITIL najdete podrobnou informaci o pripravovanem
seminari venovanem stavu a budoucnosti ITIL v SR. Termin - 6. rijna 2005.
Vice na www.akamonitor.cz/ITIL/

Strategie modreho oceanu. Recenze knihy

V rubrice recenzi na AKA MONITORu jsem vystavil puvodni podrobnou recenzi
knihy, jejiz original je pozoruhodny nejen obsahem, ale i tim, ze kniha
zaznamenala sv�tovy rekord v prodeji na zahranicnich trzich. Vysla ve 27-mi
jazycich.