AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.18.2005

Aktualizace str�nek AKA MONITORu

Na AKA MONITORu byly vystaveny nov� recenze knih a nov� report�e.
Byly aktualizov�ny obsahy v�t�iny weblog�.
Mo�n� na nich najdete to, co pr�v� hled�te.
P�kn� letn� dny p�eje Arno�t Katolick�.
P.S. Obr�zek spokojen�ho u�ivatele s�t� mi dnes p�i�el po�tou.
Nemohu si ho nechat pro sebe!

7.14.2005

Syst�mov� p��stupy 2004 - konference - report�

S mal�m zpo�d�n�m jsem vystavil report� z konference s mezin�rodn� ��ast� "Syst�mov� p��stupy 2004". Konferenci uspo��dala Katedra syst�mov� anal�zy V�E Praha. Moje report� obsahuje seznam p��sp�vk� a sadu 27-mi citac� z refer�t�, charakterizuj�c�ch hlavn� my�lenky z konference. Na report� se dostanete vyu�it�m odkazu na str�nce:
www.akamonitor.cz/reportaze.htm.

7.02.2005

WEBING - webov� in�en�rstv� - port�lek

Na p��n� ��sti n�v�t�vn�k� AKA MONIORu z�izuji specializovan� port�lek v�novan� problematice webov�ho in�en�rstv�.
Najdete ho na adrese:
http://webing.euweb.cz