AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.06.2005

Novinky na str�nk�ch AKA MONITORu

Nov� informace najdete v aktualizovan�ch rubrik�ch:
- recenze
- report�e
- ve weblogu v�novan�m ITIL
- ve weblogu v�novan�m digifoto
- v monitoringu �asopis�

Pro z�jemce o rychl� n�vody k excelu jsou k dispozici str�nkyx:
http://www.akamonitor.cz/dbfunkce5.htm
a
htm
http://www.akamonitor.cz/textfunkce.htm