AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

5.10.2005

SCO 2005 - 2. ro�n�k konference o e-learningu..

SCO 2005
Na 25. a 26. kv�tna p�ipravuje Masarykova univerzita ve spolupr�ci s Univerzitou v Hradci Kr�lov� 2. ro�n�k konference o e-learningu.
Konference prob�hne v Brn� na p�d� Fakulty informatiky. Jej�m t�matem je elektronick� podpora v�uky. ��astn�ci budou diskutovat o zku�enostech s existuj�c�mi syst�my pro jej� spr�vu (LMS), tvorbou v�ukov�ch kurz� a podporou jej� p�enositelnosti, standardizaci kurz�, vyu�it� multim�di�, mezin�rodn� a meziuniverzitn� spolupr�ci, trendy a vizemi do budoucna atd.
O tom, �e budete m�t s k�m diskutovat, se m�ete p�esv�d�it v seznamu registrovan�ch ��astn�k� vystaven�m na webu konference. P�i registraci nebudete kupovat zaj�ce v pytli. Na webu jsou vystaveny abstrakty v�ech pl�novan�ch p��sp�vk� za�azen�ch do programu konference SCO 2005. Sborn�k z konference bude obsahovat 39 recenzovan�ch p��sp�vk�, v�etn� t�� zvan�ch p�edn�ek. V�echny pot�ebn� informace vztahuj�c� se k 2. ro�n�ku konference a p�ihl�ku najdete na adrese:
http://sco2005.fi.muni.cz/
Arno�t Katolick�
www.akamonitor.cz/aka-weblog.htm

5.02.2005

Help Desk 2005 - konference IIR

Stejn� jako v roce 2004, p�ich�z� IIR s konferenc� v�novanou velmi aktu�ln�mu t�matu, kter� je ji� del�� dobu zaj�mav� nejen pro velk� a mezin�rodn� firmy a instituce, ale pro daleko �ir�� odbornou ve�ejnost.
Konference �Help Desk 2005" se bude konat ve dnech 21. - 23. 6. v Praze v hotelu Diplomat. Konference p�itahuje pozornost mimo jin� p��slibem 7-ti p��klad� z praxe, kter� by m�ly p�ibl�it problematiku p�edev��m pro ty, kdo jsou st�le je�t� na rozpac�ch zda n�ro�n� krok k implementaci HD podniknout �i ne.
http://www.akamonitor.cz/HD2005IIR.htm

5.01.2005

Ka�doro�n� pou� informatik� a mana��r� na �of�n!

Kvapem se bl�� ka�doro�n� pou� informatik� a mana��r� na �of�n!
13. ro�n�k mezin�rodn� konference "Syst�mov� integrace 2005" se kon� ji� 13. - 14. �ervna 2005 v Praze na �of�n�.
Leto�n� Konference se kon� s podtulkem:
"��zen� modern� organizace s podporou informa�n�ch technologi�" co� odpov�d� hlan�mu z�m�ru po�adatel�: uk�zat nejen mo�nosti nov�ch informa�n�ch a komunika�n�ch technologi�, ale zejm�na zp�sob a cesty, jak tento potenci�l vyu��t pro dosa�en� z�sadn�ch ekonomick�ch a podnikatelsk�ch �sp�ch�.
Bli��� informace jsou k dispozici na www str�nk�ch konference. Dostanete se na n� p�es adresu: www.cssi.cz. ( P��m� adresa si.vse.cz nebyla dnes funk�n�. )
K obsahu konference SI 2005 se na t�chto str�nk�ch je�t� vr�t�m vlastn�m koment��em.
aka