AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.18.2005

Recenze knihy "Zoner PhotoStudio 7 - kouzlo digit�ln� fotografie"

Nav�t�v�te-li www str�nky vydavatelstv� ZonerPress ( www.zonerpress.cz) do�tete se n�sleduj�c� informaci:�V edici Encyklopedie - Grafika a digit�ln� fotografie vych�z� kniha �Zoner Photo Studio - kouzlo digit�ln� fotografie�, na kter� se autorsky pod�lel Pavel Kristi�n spole�n� se zku�en�mi pracovn�ky v�vojov�ho i obchodn�ho odd�len� firmy ZONER. Publikace p�edstavuje roz���en�ho pr�vodce s mno�stv�m praktick�ch p��klad� a postup�. Autor se v knize sna�� postihnout ob� z�kladn� oblasti pou�it� tohoto programu: spr�vu soubor� sn�mk� ulo�en�ch na po��ta�i (v�etn� archiv� na CD) a rozs�hl� edita�n� mo�nosti a vylep�ov�n� sn�mk�.� Uvedenou knihu jsem prostudoval a odkaz na moji p�vodn� podrobnou recenzi najdete v seznamu recenz� na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

PROJMAN 2 - weblog pro PM, KM a proces.man.

Moderuji 3 el. konference, v�novan� projektov�mu, znalostn�mu a procesn�mu managementu. Problematika uveden�ch 3 t�mat se v posledn� dob� natolik navz�jem p�ibl�ila, �e je st�le obt�n�j�� rozhodovat o tom, do kter� el. konference aktu�ln� zpr�vu za�adit. V oblasti elektronick� po�ty je st�le v�ce "dusno" vzhledem k rostouc�mu rozsahu spamu. Z obou uveden�ch d�vod� jsem se , jako moder�tor uveden�ch konferenc�, rozhodl z��dit weblog , kter� bude obsahovat kopie zpr�v adresovan�ch do konferenc�. St�vaj�c� konference budou fungovat ( na servech Z�U ) nad�le, ale nov� z�jemce o �lenstv� v konferenc�ch budu usm�r�ovat do tohoto nov� z��zen�ho weblogu. Podrobn�j�� informace jsou v �vodn� zpr�v� weblogu na adrese:
www.akamonitor.cz/projman_aka.htm
Vyu��v�m p��lo�itosti a p�ipom�n�m, �e 26.-27. ledna se kon� ITIL Forum 2005.
O t�to ud�losti se do�tete v�ce na adrese:
www.akamonitor.cz/itilforum.htm