AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

10.20.2004

Fotoreport� ze semin��e

Fotoreport� ze semin��e na t�ma: "Optimalizace IS / ICT proces�", uspo��dan�ho firmou "top vision", najdete na adrese ZDE. Textov� report� s uk�zkami prezentac� bude n�sledovat.

10.18.2004

Aktualizace www str�nek na AKA-MONITORu

O vikendu byly aktualizovany nasledujici www stranky:
- weblog ITIL-ITSM na URL www.akamonitor.cz/itil/
- weblog DIGIFOTO-AKA na URL www.akamonitor.cz/digifoto.htm
- seznam novych recenzi knih na URL http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
- monitor casopisu - aktualni cisla na URL www.akamonitor.cz/aktualni.htm
- monitor casopisu - dalsi­ cisla na URL www.akamonitor.cz/dalsi.htm
K aktualizaci prvnich dvou www stranek muzete vyuzit sluzbu RSS.
( Zprava zaslana do weblogu e-mailem - bez diakritiky.)

10.10.2004

Nov� odkaz ve weblogu "�R v EU"

Vlo�il jsem novou zpr�vu, s odkazem na legislativn� zdroje EU, do weblogu "�R v EU". Adresa weblogu je http://blog.lide.cz/a.kat/.
aka

10.08.2004

Nov� odkaz ve weblogu "E-learning"

Weblog AKA-MONITORu v�novan� e-learningu byl dopln�n o komentovan� odkaz na �l�nek opublikovan� v �asopise IBM �R "The Blue Rose" s nadpisem "Do Evropy s e-learningem".
aka-8.10.04

10.07.2004

Nov� weblog v�novan� ITSM / ITIL

Nov� weblog v�novan� monitoringu aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovit� "Information Technology Infrastructure Library" - ITIL. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR. Najdete ho na adrese: www.akamonitor.cz/ITIL/