9.4.04

V�t�m V�s na str�nce weblogu

V�t�m V�s na str�nce weblogu v�novan�ho kni�n�m novink�m sp��telen�ch �esk�ch vydavatelstv�. Weblog navazuje na str�nky s recenzemi knih,kter� jsou dostupn� z adresy:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

Budete zde nach�zet upozor��n� na nov� kni�n� tituly z obor�, kter�m v�nuji pozornost na str�nk�ch sv�ho AKA-MONITORu.
Z pozn�mky u upout�vky na titul se dozv�te, zda existuje nebo se p�ipravuje recenze a kde ji na webu najdete.